Thursday, 29 November 2012

Hakikat fitnah


Sidang pembaca yang dirahmati Allah

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, yang bermaksud:"Takutlah kamu kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zhalim diantara kamu secara khusus". (Surah Al-Anfal: 25).

Ayat ini merupakan pokok penjelasan dalam fitnah. Kerana itu Imam Al-Bukhary dalam shahihnya memulakan Kitabul Fitan (kitab Penjelasan fitnah-fitnah) dengan penyebutan ayat ini.Firman Allah Taala: "Takutlah kamu kepada fitnah ..." ini menunjukkan wajibnya atas seorang muslim untuk berhati-hati menghadapi fitnah dan menjauhinya dan tentunya seseorang tidak boleh menjauhi fitnah itu kecuali dengan mengetahui dua perkara:

1) Apa-apa sahaja yang dianggap fitnah di dalam syari'at Islam.
2) Pijakan, cara atau langkah dalam membendung atau menjauhi fitnah tersebut.

Kemudian Ibnu Katsir-rahimahullahu-dalam menafsirkan ayat ini, beliau berkata: "Ayat ini walaupun merupakan perbualan yang ditujukan kepada para sahabat Rasulullah shollallahu 'alaihi wa alihi wa sallam, akan tetapi ayat ini berlaku umum pada setiap muslim kerana Nabi shollallahu' alaihi wa alihi wa sallam mentahdzir (amaran) dari fitnah ".Kalimat fitnah dalam konteks ayat, datang dalam bentuk nakirah sehingga mempunyai makna yang umum berhubung segala sesuatu yang merupakan fitnah bagi manusia.Imam Al-Alusy ketika menafsirkan kalimat fitnah dalam ayat ini, beliau berkata: "Fitnah ditafsirkan (oleh para 'ulama salaf) dengan beberapa perkara, diantaranya Mudahanah dalam amar makruf dan nahi mungkar, dan diantaranya perselisihan dan perpecahan, dan diantaranya meninggalkan pengingkaran terhadap bid'ah-bid'ah yang muncul dan lain-lain ".

Kemudian beliau berkata: "Setiap makna tergantung dari konsekwensi keadaannya".Dan dikatakan di dalam ayat "takutlah kalian ..." ini menunjukkan bahawa fitnah itu buta dan tuli tidak pandang bulu dan boleh menimpa sesiapa sahaja. Berkata Imam Asy-Syaukany dalam tafsirnya: "Iaitu takutlah kamu kepada fitnah yang melampaui orang-orang yang zholim sehingga menimpa orang sholih dan orang tholih (tidak sholih) dan timpahan fitnah itu tidak khusus bagi orang yang langsung berbuat kezholiman tersebut di antara kamu".Defenisi FitnahFitnah dalam syari'at Islam mempunyai beberapa makna:

1. Bermakna syirik Seperti dalam firman Allah Ta'ala:"Dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah dan sampai agama semuanya untuk Allah". (Surah Al-Baqarah: 93). Iaitu sehingga tidak ada lagi kesyirikan.Dan Allah berfirman: "Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh". (Surah Al-Baqarah: 217).

2. Bermakna seksaan dan azab:Seperti dalam firman Allah Ta'ala(Dikatakan kepada mereka): "Rasakanlah fitnahmu itu. Inilah fitnah yang dahulu kamu minta supaya disegerakan". (QS. Adz-Dzariyat: 14).Dan Allah Jalla Jalaluh berfirman:"Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan fitnah kepada orang-orang yang mu'min laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar". (Surah Al-Buruj: 10).Makna fitnah dalam dua ayat ini adalah seksaan dan azab.

3. Bermakna ujian dan cubaan.Seperti dalam firman Allah Ta'ala:"Dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah (yang sebenar-benarnya)". (Surah Al-Anbiya `: 35)Dan Allah Jalla Wa 'Ala menyatakan dalam firman-Nya:"Sesungguhnya harta-harta kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah merupakan fitnah". (Surah Al-Anfal: 28).

4. Bermakna musibah dan balasan.Sebagaimana yang ditafsirkan para ulama dalam surah Al Anfal ayat 25 di atas:"Takutlah kamu kepada fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zholim diantara kamu secara khusus".Lihat: Mauqiful Mu'min Minal Fitan Karya Syeikh 'Abdul' Aziz bin Baz Demikianlah definisi fitnah, tetapi harus diketahui oleh setiap muslim bahawa fitnah yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai hikmah di belakangnya. Allah 'Azza wa Jalla berfirman:
"Alif, Laam, Miim. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan (saja) mengatakan:" Kami telah beriman ", sedang mereka tidak diuji lagi?. Dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta ". (QS. Al-Ankabut: 1-3).

Berikut ini kami akan menyebutkan beberapa kaedah-kaedah pokok yang harus dipegang oleh setiap muslim dalam menghadapi fitnah.

Kaedah Pertama: Pada setiap perselisihan merujuk pada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para 'ulama salaf.Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:"Wahai orang-orang yang beriman, ta` atilah Allah dan ta `atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul ( sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kamu) dan lebih baik akibatnya ". (Surah An-Nisa `: 59).
Dan Allah  berfirman:"Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran (daripadanya)". (Surah Al-A'raf: 2).Dan di dalam hadits Abu Hurairah dari Nabi shollallahu 'alaihi wa alihi wa sallam bersabda:"Saya tinggalkan pada kalian dua perkara, kamu tidak akan sesat dibelakang keduanya (iaitu) kitab Allah dan Sunnahku". (HR. Malik dan Al-Hakim .Dan dalam surah An-Nisa `: 65, Allah Ta'ala menyatakan:"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya".Dan ingatlah bahawa menentang Allah dan Rasul-Nya adalah sebab kehinaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:"Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina". (Surah Al-Mujadilah: 20).

Dan Rasulullah shollallahu 'alaihi wa alihi wa sallam mengingatkan dalam hadis Ibnu' Umar:"Apabila kamu telah berjual beli dengan cara` inah (iaitu menjual barang dengan kredit kepada seseorang kemudian ia kembali membelinya dari orang itu dengan harga tunai lebih murah dari harga kredit tadi-pent (dan kamu telah redha dengan ladang-ladang dan kalian telah mengambil ekor-ekor lembu dan kamu meninggalkan jihad, maka Allah akan menimpakan kepada kamu suatu kehinaan yang tidak akan diangkat sampai kamu kembali kepada agama kalian ". (HR. Abu Daud dan lain-lain ) Dan Abu Bakr Ash-Shiddiq - radhiyallahu 'anhu-berkata:"Tidaklah saya meninggalkan sesuatu apapun yang Rasulullah shollallahu 'alaihi wa' alihi wa sallam melakukannya kecuali saya lakukan kerana saya takut kalau saya meninggalkan sesuatu dari perintah beliau saya akan menyimpang". (HR. Bukhary-Muslim).

Dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah harus dengan pemahaman para ulama Salafusoleh. Allah berfirman:"Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dipilihnya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali ". (Surah An-Nisa `: 115).Dan dalam hadis yang mutawatir, Rasulullah shollallahu 'alaihi wa alihi wa sallam bersabda:"Sebaik-baik manusia adalah zamanku, kemudian zaman selepasnya kemudian zaman selepasnya".Dan beliau menyatakan:"Telah berpecah orang-orang Yahudi menjadi tujuh puluh satu firqoh (golongan) dan telah berpecah orang-orang Nashoro menjadi tujuh puluh dua firqoh dan sesungguhnya umatku akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga firqoh semuanya dalam neraka kecuali satu dan ia adalah Al-Jama'ah ". Hadis sahih

Betapa kuatnya asas seorang muslim apabila ia berpegang teguh dengan Al Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama salaf. Ini merupakan senjata yang paling ampuh dan perisai yang paling kuat dalam menghadapi dan menangkis setiap fitnah yang datang. Dan sejarah telah membuktikan bagaimana orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah selamat dari fitnah dan mereka tetap kukuh di atas jalan yang lurus.Lihatlah kisah Abu Bakar Ash Shiddiq radhiyallahu 'anhu, ketika Rasulullah shollallahu' alaihi wa alihi wa sallam menghantar Usamah bin Zaid dengan memimpin 700 orang untuk menggempur kerajaan Rum. Maka ketika pasukan tersebut tiba di suatu tempat yang bernama Zu Khasyab, Rasulullah shollallahu 'alaihi wa alihi wa sallam wafat, Maka mulailah orang-orang Arab di sekitar Madinah murtad dari agama sehingga para sahabat membimbangkan keadaan kota Madinah. Lalu para sahabat berkata kepada Abu Bakar: "Wahai Abu Bakar, kembalikan pasukan yang dihantar ke kerajaan Rum itu, apakah mereka diarahakan ke Rum sedang orang-orang Arab di sekitar Madinah telah murtad?". Maka Abu Bakar radhiallahu 'anhu berkata: "Demi yang tidak ada sesembahan yang berhak selainNya, andaikata anjing-anjing telah berlari di kaki-kaki para isteri Rasulullah shollallahu' alaihi wa alihi wa sallam, saya tidak akan menarik suatu pasukan tentera yang dihantar oleh Rasulullah shollallahu 'alaihi wa alihi wa sallam dan saya tidak akan melepaskan bendera yang diikat oleh Rasulullah ".

Lihat bagaimana gigihnya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu berpegang dengan sunnah Rasulullah shollallahu' alaihi wa alihi wa sallam dalam keadaan yang sangat genting seperti ini dan betapa kuatnya keyakinan beliau akan kemenangan orang yang menjalankan perintah-Nya.Maka apa yang terjadi selepas itu, setiap kali pasukan Usamah bin Zaid melewati suatu suku yang murtad mereka berkata: "Andaikata mereka itu tidak mempunyai kekuatan, tentu tidak akan keluar pasukan sekuat ini dari mereka. Tapi kita tunggu sampai mereka bertempur dengan melawan kerajaan Rum" . Lalu bertempurlah pasukan Usamah bin Zaid menghadapi kerajaan Rum dan pasukan Usamah berjaya mengalahkan dan membunuh mereka. Kemudian kembalilah pasukan Usamah dengan selamat dan tetap orang-orang yang akan murtad itu tadi di atas Islam.Baca kisah ini dalam Madarik An-Nazhor hal. 51-52 (cet. Ke 2).Maka lihatlah ... wahai orang-orang yang menghendaki keselamatan, peganglah kaedah pertama ini dengan baik, nescaya engkau akan selamat dari fitnah di dunia dan di akhirat.

Kaedah Kedua: Merujuk kepada para ulama.Allah Al-Hakim Al-'Alim mengisahkan tentang Qorun dalam firman-Nya:"Maka keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia:" Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun; sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Berkatalah orang-orang yang dianugerahi ilmu: "Celakalah kamu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan tidak diperoleh pahala itu kecuali oleh orang-orang yang sabar. Maka Kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golonganpun yang menolongnya terhadap azab Allah. dan tiadalah ia termasuk orang-orang (yang dapat) membela (dirinya) ". (Surah Al-Qoshosh: 79-81).Kerana itulah imam Hasan Al Bashri berkata: "Sesungguhnya apabila fitnah itu datang, diketahui oleh setiap 'alim (ulama), dan apabila telah terjadi (lewat), maka baru diketahui oleh orang-orang yang jahil".Dan Rasulullah shollallahu 'alaihi wa alihi wa sallam bersabda dalam hadis' Ubadah bin Shomit riwayat imam Ahmad dan lain-lain:"Bukan dari umatku sesiapa yang tidak menghormati orang yang besar dari kami dan tidak merahmati orang yang kecil dari kami dan tidak mengetahui hak orang yang alim dari kami". Dan juga Rasulullah shollallahu 'alaihi wa alihi wa sallam bersabda dalam hadis Ibnu' Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Ibnu Hibban dan lain-lain:"Berkat itu bersama orang-orang besarnya kalian". 

Dan fitnah akan muncul apabila para ulama sudah tidak lagi dijadikan sebagai rujukan sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah riwayat Ibnu Majah dan lain-lain, Rasulullah shollallahu 'alaihi wa alihi wa sallam bersabda:"Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang menipu, akan dipercayai / dibenarkan padanya orang yang berdusta dan dianggap dusta orang yang jujur, orang yang khianat dianggap amanah dan orang yang amanah dianggap khianat dan akan berbicara Ar-Ruwaibidhoh. Ditanya:" Siapakah Ar -Ruwaibidhoh itu? ". Beliau berkata:" Orang yang bodoh bercakap dalam perkara umum ". Dan juga Rasulullah shollallahu 'alaihi wa alihi wa sallam bersabda dalam hadis' Abdullah bin 'Amr bin' Ash riwayat Bukhari-Muslim:"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari para hamba akan tetapi Allah mencabutnya dengan mencabut (mewafatkan) para ulama sampai bila tidak tinggal lagi seorang alim maka manusia pun mengambil para pemimpin yang bodoh, maka mereka pun ditanya lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu, maka sesatlah mereka lagi menyesatkan ".
Dan berkata 'Abdullah bin Mas'ud radhiallahu' anhu:"Manusia masih akan senantiasa sebagai orang yang soleh lagi berpegang teguh sepanjang ilmu datang kepada mereka dari para sahabat Muhammad shollallahu 'alaihi wa alihi wa sallam dan orang-orang besar mereka. Maka apabila (ilmu) datang kepada mereka daripada orang-orang kecil, maka binasalah mereka ".

Kaedah Ketiga: Tidak boleh memberi komen dalam perkara-perkara Nawazil kecuali para ulama besar ahli ijtihad.Nawazil jamak dari Nazilah, maksudnya iaitu kejadian-kejadian atau masalah-masalah kontemporari yang terjadi pada kaum muslimin.Dan Nawazil ini dikenali juga dengan istilah hawadits.Ukuran Ulama Besar Ahli Ijtihad.Berkata Ibnul Qoyyim dalam I'lam Al-Muwaqqi'in: 4/212: "Orang yang alim terhadap Kitabullah dan Sunnah RasulNya dan perkataan para sahabat, maka dialah mujtahid (ahli ijtihad) pada perkara-perkara Nawazil".Berkata imam Asy-Syatiby dalam Al I'tishom: "Bahkan apabila dihadapkan kepadanya perkara-perkara Nawazil kemudian dia kembalikan kepada ushulnya maka ia mendapatkan (penyelesaiannya) didalamnya dan hal tersebut tidak diperolehi oleh orang yang bukan mujtahid. Tapi hanyalah diperolehi oleh para mujtahid yang disifatkan dalam ilmu usul fiqhi ".Dan Ibnu Rojab mencontohkannya seperti imam Ahmad dan kemudian beliau menjelaskan sisi kepantasan imam Ahmad untuk berfatwa dalam Nawazil. 

Di antara kriteria imam Ahmad yang beliau sebutkan iaitu beliau telah mencapai puncak pengetahuan tentang Al-Quran, As-Sunnah dan Al-Atsar. Ilmu Al-Quran an seperti ilmu tentang An-Nasikh wal mansukh, Al-Mutaqaddim wal mutaakhkhir dan mengumpulkan tafsir para sahabat dan para tabi'in. Ilmu As-Sunnah seperti hafalan beliau terhadap hadis, mengetahui yang sahih dan dhoifnya, mengetahui rowi-rowi yang tsiqah dan yang majruh dan mengetahui jalan-jalan hadis dan kecacatan-kecacatan ... kemudian Ibnu Rojab berkata: "Telah dimaklumi siapa yang memahami semua ilmu ini dan sangat menguasainya, adalah suatu perkara yang sangat mudah baginya untuk mengetahui Hawadits dan memberikan jawapannya".Dalil kaedah ketiga ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Surah An-Nisa ayat 83:"Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah akan diketahui hal tersebut oleh orang-orang yang ber-istimbath diantara mereka (Rasul dan Ulil Amri) . Kalaulah bukan kerana kurnia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu) "
Berkata syeikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'dy menafsirkan ayat ini: "Ini adalah pelajaran adab dari Allah kepada para hamba-Nya tentang perbuatan mereka ini yang tidak layak. Dan yang sesuai bagi mereka apabila datang kepada mereka suatu perkara daripada perkara-perkara yang penting dan maslahat-maslahat umum yang berkaitan dengan keselamatan dan kebahagiaan kaum mukminin atau (berkaitan) dengan ketakutan yang di dalamnya terdapat musibah, maka wajib atas mereka untuk ber-Tatsabbut (mencari kejelasan) dan jangan tergesa-gesa menyebarkan berita tersebut bahkan hendaklah mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada Ulil Amri di antara mereka, iaitu Ahli ro'yi wal ilmi wan nushhi wal aqli war razanah (para ahli dalam menilai / pertimbanga n, dalam ilmu, dalam menasihati, dalam berfikir dan mempunyai ketenangan) yang mengetahui perkara-perkara dan mengetahui apa-apa yang merupakan maslahat dan sebaliknya. Kalau mereka melihat penyebaran berita tersebut sebagai maslahat, menambah semangat kaum mu `minin, kegembiraan bagi mereka dan benteng dari musuh-musuh mereka, maka mereka melakukannya (menyebarkannya). Dan kalau mereka melihat tidak ada maslahat padanya atau ada maslahat tapi bahayanya melebihi maslahatnya maka tidaklah mereka sebarkan, kerana itulah (Allah Subhanahu Wa Ta'ala) berfirman: "Maka akan diketahui hal tersebut oleh orang-orang yang beristimbat dari mereka", iaitu mereka akan mengeluarkan hal tersebut dengan pemikiran mereka dan pendapat-pendapat mereka yang lurus dan ilmu mereka yang di atas penggunaan ".Allahu Akbar betapa sempurnanya tuntunan islam, andaikata kaum muslimin beramal dengan kaedah ini, nescaya mereka akan terjaga dari fitnah. Sungguh berbagai macam fitnah yang melanda kaum muslimin disebabkan kerana kekurangajaran sebahagian orang yang tidak tahu kadar dirinya dan merasa bangga dengan kemampuannya atau dengan title-title yang mereka sandang sehingga dengan sangat lancangnya berani mengulas dalam perkara-perkara Nawazil yang terjadi pada kaum muslimin. 

Maka wajarlah jika muncul pelbagai macam kerosakan dan fitnah yang lebih besar kerana ulah segelintir orang yang tidak tahu diri ini. Dan cukuplah hal tersebut sebagai dosa yang sangat besar bagi orang yang menyelisihi perintah dalam surah An-Nisa `di atas dan juga dia tergolong orang-orang yang tidak meletakkan amanah pada tempatnya, yang amanah itu seharusnya diserahkan kepada ahlinya iaitu para ulul amri; para ulama besar dan penguasa. Dan tidak meletakkan amanah pada tempatnya adalah pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan merupakan salah satu tanda hari kiamat.Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa `ayat 58:"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".Dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam ketika ditanya tentang bilakah hari kiamat?, Beliau bersabda:"Apabila amanah telah diabaikan maka tunggulah hari kiamat. Maka orang itu kembali bertanya:" Bila ditelantarkannya? ", Beliau menjawab:" Apabila perkara telah diserahkan kepada selain ahlinya maka tunggulah hari kiamat ". (HR. Bukhary dari shahabat Abu Hurairah).Dan menyerahkan perkara Nawazil kepada ulil amri merupakan ushul (pokok) syari'at Islam yang dipegang oleh para imam Ahlus sunnah wal jama'ah dari zaman ke zaman.

Berkata Abu Hatim Ar-Rozy: "Madzhab dan pilihan kami adalah mengikuti Rasulullah Shollallahu 'alaihi wa alihi wasallam dan para sahabat beliau, para tabi'in dan orang-orang setelah mereka (yang mengikuti mereka) dengan baik .... Dan komitmen terhadap Al-Kitab dan As-Sunnah dan membela para Imam yang mengikuti jejak para ulama salaf. Dan pilihan kami apa yang dipilih oleh Ahlus Sunnah dari para Imam di berbagai negeri, seperti: Malik bin Anas di Madinah dan Al-Auza'iy di Syam dan al-Laits bin Sa'ad di Mesir dan Sufyan Ats-Tsaury serta Hammad bin Zaid di Iraq pada hawadits yang tidak diketemukan tentangnya riwayat dari Nabi Shollallahu 'alaihi wa alihi wasallam, para sahabat dan tabi'in. Dan meninggalkan pendapat-pendapat Al- Mulabbisin (orang-orang yang menyamar-nyamarkan perkara), Al-Mumawwihin (orang-orang yang mengaburkan perkara), Al-Muzakhrifin (orang-orang yang menghias-hiasi / memperindah perkara dari yang sebenarnya), Al-Mumakhriqin (para pembohong) lagi Al-Kadzdzabin (para pendusta). Lihat: Syarah Ushul I'tiqod Ahlis Sunnah Wal Jama'ah karya Al-Lalaka `i jilid 1 hal.202.Dan berkata Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah jilid 4 hal. 404 di tengah perbualan beliau terhadap masalah jihad: "Secara global perbahasan tentang perkara-perkara detail ini merupakan pekerjaan orang khusus dari para ulama".

Kaedah Keempat: Dalam setiap sesuatu hendaklah bersikap lemah lembut, berhati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam membuat kesimpulan atau memberikan hukum.Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Nabi-Nya:"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu". (Surah Al-Imran: 159).Dan dalam hadis 'Aisyah, Rasulullah shollallahu' alaihi wa alihi wa sallam bersabda:"Sesungguhnya tidaklah lemah lembut itu berada pada sesuatu apapun kecuali akan menghiasinya dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya jelek". (HR. Muslim)Dan dalam hadis Jarir bin 'Abdillah, beliau juga menegaskan:"Siapa yang diharamkan dari sifat lemah lembut, maka diharamkan (untuknya) kebaikan". (HR. Muslim).

Kaedah Kelima: Bersikap adil dalam setiap sesuatu.Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (Surah An-Nahl: 90)Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dalam firman-Nya:"Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat (kamu)". (Surah Al-An'am: 152).Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya di surah Al-Maidah ayat: 8:"Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, kerana adil itu lebih dekat kepada takwa".

Ayat-ayat di atas sangat jelas sekali menunjukkan harusnya berlaku adil pada segala sesuatu dan tentunya hal tersebut lebih ditekankan pada keadaan fitnah maka hendaknya setiap orang berlaku adil dalam berucap, berbuat, bersikap dan memberikan hukum. Dan ukuran suatu keadilan tentunya ditimbang menurut tuntutan Al-Quran dan Sunnah.Kaedah Keenam: Tidak boleh menghukum suatu permasalahan kecuali setelah mengetahui gambaran yang jelas tentang permasalah tersebut.Kaedah ini lafaz arabnya berbunyi:"Undang-undang atas sesuatu cabang dari penggambarannya"Dan kaedah ini mempunyai asas yang sangat banyak dari Al Qur `an dan Sunnah.Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra `ayat 36:"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya".Dan Allah Jalla wa 'Ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6:"Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu".Dan Rasulullah shollallahu 'alaihi wa alihi wa sallam bersabda:"Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat yang ia tidak mencari kepastian apa yang ada di dalamnya, maka disebabkan hal itu ia dilemparkan ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat". (HR. Bukhary-Muslim dari Abu Hurairah)

Kaedah ini adalah kaedah yang sangat berguna dan membantu dalam segala bentuk fitnah yang berlaku. Ingatlah baik-baik kaedah ini dan warnailah gerak-gerikmu dengannya nescaya engkau akan selamat. Wallahul Muwaffiq.

Kaedah Ketujuh: Pada keadaan fitnah tidak segala sesuatu yang diketahui harus diucapkan.Perkataan dan perbuatan dalam keadaan fitnah hendaklah mempunyai syarat-syarat dan peraturan. Tidak semua perkara yang dipandang baik harus dinampakkan dan dikerjakan. Kerana perkataan dan perbuatan dalam keadaan fitnah akan melahirkan suatu akibat dibelakangnya.Dalam hadis 'Aisyah radhiyallahu' anha Nabi shollallahu 'alaihi wa alihi wa sallam bersabda:"Wahai 'Aisyah andaikata kaummu (penduduk Makkah) bukan orang yang baru (meninggalkan) kekufuran, nescaya saya merobohkan Kaabah kemudian saya akan menjadikannya dua pintu; pintu tempat manusia masuk dan pintu mereka keluar". (HR. Bukhary-Muslim)

Lihatlah wahai orang-orang yang berfikir kenapa Rasulullah shollallahu 'alaihi wa alihi wa sallam tidak melakukan apa yang beliau kehendaki, bukankah itu sunnahnya dan syari'at yang beliau bawa? jawapannya jelas kerana orang-orang Mekah baru masuk islam dan mereka sangat menghormati Kaabah maka Rasulullah shollallahu 'alaihi wa alihi wa sallam takut kalau beliau merubah bangunan ka'bah beliau dianggap orang sombong terhadap mereka sehingga hal tersebut boleh menyebabkan mereka lari dari Islam dan kembali kepada kekufuran. Kerana itulah Imam Bukhary ketika menyebutkan hadis ini, beliau sebutkan dengan judul: "Bab orang meninggalkan sebahagian pilihan kerana takut sebahagian orang kurang memahaminya lalu terjatuhlah mereka ke dalam perkara yang lebih besar".Dan 'Ali bin Abi Talib radhiyallahu' anhu berkata:"Berceritalah kepada manusia dengan apa yang mereka ketahui, apakah kalian mahu Allah dan Rasul-Nya didustakan?". (Riwayat Bukhari).Dan 'Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu' anhu berkata:"Tidaklah engkau berbicara kepada suatu kaum dengan suatu pembicaraan yang tidak boleh dicerna oleh akal mereka kecuali akan menjadikan fitnah pada sebahagian dari mereka". (Diriwayatk an oleh Muslim dalam Muqaddimah Shohihnya dengan sanad yang terputus).Dan dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu berkata:"Saya menghafal dari Rasulullah shollallahu 'alaihi wa alihi wa sallam dua beg. Adapun salah satunya saya telah sebarkan dan adapun yang lain kalau saya sebarkan maka akan diputus leher ini".

Berkata Imam Adz-Dzahaby dalam Siyar A'lam An-Nubala `jilid 2 hal. 597-598: "Ini menunjukkan bolehnya menyembunyikan sebahagian hadis-hadis yang boleh menggerakkan fitnah (hadis-hadis) dalam Al-Ushul (masalah-masalah pokok) mahupun Al-Furu '(maslah-masalah cabang) atau dalam (hadis-hadis tentang ) pujian dan celaan. Adapun hadis yang berkaitan dengan halal dan haram maka tidak halal untuk disembunyikan dalam bentuk bagaimanapun kerana itu dari kejelasan dan petunjuk ". Kemudian beliau sebutkan perkataan 'Ali bin Abi Tholib di atas lalu beliau berkata: "Dan demikian pula Abu Hurairah andaikata beliau menyebarkan beg itu nescaya dia akan disakiti bahkan akan dibunuh. Akan tetapi seorang alim kadang-kadang ijtihadnya mendorongnya untuk menyebarkan suatu hadis untuk menghidupkan sunnah maka baginya apa yang ia niatkan dan ia mendapatkan pahala walaupun ia salah dalam ijtihadnya ".Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bary jilid 1 hal. 225 ketika menjelaskan perkataan 'Ali bin Abi Talib, beliau berkata: "Di dalamnya ada dalil bahawa perkara yang mutasyabih (yang mengandungi beberapa pengertian) tidak layak disebutkan pada khalayak umum". Kemudian beliau menyebutkan perkataan Ibnu Mas'ud lalu beliua berkata: "Di antara orang-orang yang tidak senang memberikan hadis pada sebagian orang adalah imam Ahmad dalam hadis-hadis yang zhohirnya membolehkan khuruj (rampasan kuasa) terhadap pemerintah, dan imam Malik dalam hadis-hadis tentang sifat-sifat (Allah), dan Abu Yusuf tentang hadis-hadis yang ghorib (aneh dari sisi makna maupun lafazh-pen.) .... Dan Dari Al-Hasan (Al-Bashry-pen.) ia mengingkari Anas (radhiyallahu 'anhu) menceritakan kepada Hajjaj tentang kisah Al-Uraniyyin kerana ia akan menjadikannya sebagai wasilah yang selama ini ia pegang dalam berlebihan menumpahkan darah denga ta `wil yang lemah.Dan saiz hal tersebut (boleh menyembunyikan sebahagian hadis) iaitu hendaknya zhohir suatu hadis menguatkan suatu bid'ah dan yang zhohir tersebut pada asalnya bukan yang diinginkan.

Wallahu'alam

3 comments:

 1. Antara kekeliruan kefahaman agama yang dianuti oleh pengikut tabligh ialah;

  1. mereka kata tidak menolak politik tetapi melarang ahlinya dari bicara tentang politik ketika khuruj 40 hari dll.Terkadang kita gelihati bila fikir balik larangan ini.Walaupun mereka beri alasan tetapi ia tidak menepati sunnah.

  Ini berpunca dari kesilapan mereka mentakrifkan makna politik.Pengertian Politik Menurut Islam

  Politik adalah 'ilmu pemerintahan' atau 'ilmu siyasah', iaitu 'ilmu tata negara'.

  Pengertian dan konsep politik atau siasah dalam Islam sangat berbeza dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orangorang yang bukan Islam. Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari'at Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan.

  la bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai syahksiyyah untuk menerajui dan melaksanakan undang undang. Pengertian ini bertepatan dengan firman Allah yang mafhumnya:

  "Dan katakanlah: Ya Tuhan ku, masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dan berikanlah kepadaku daripada sisi Mu kekuasaan yang menolong." (AI Isra': 80)


  Kalau kita semak sirah nabawi secara terperinci maka kita akan dapati bahawa setelah berlaku peristiwa hijrah(berkuasa di Madinah)barulah nabi membentuk anggkatan tentera kerana perintah perang berkuatkuasa setelah ada kuasa politik.

  Dalam keadaan orang tabligh mengembar-gemburkan khuruj itu sebagai jihad fi sabilillah lalu mereka membentuk jemaah atas tujuan tersebut TETAPI DALAM MASA YANG SAMA MEREKA TOLAK BICARA POLITIK AKIBAT SALAH FAHAM MEREKA TENTANG SUNNAH NABI SEPERTI YANG DI HURAIKAN DIATAS MENYEBABKAN MEREKA TERPAKSA MENCIPTA LARANGAN ITU HASIL DARIPADA SILAP MEMAHAMI SUNNAH.

  Sekiranya jemaah tabligh mengutamakan politik sebagaimana yang dilakukkan oleh para sahabat,nescaya larangan itu TIDAK PERLU sama sekali kerana adanya kesatuan firqah politik atas arahan kuasa politik sebuah negara islam yang wajib di patuhi sebagaimana hadith-hadith tentang pemerintah yang telah kami huraikan sebelum ini.

  kalau dalam bahasa pasarnya SILA BICARA POLITIK KETIKA KHURUJ 40 HARI KERANA IA TIDAK AKAN MEMECAH BELAHKAN HATI TUAN-TUAN HASIL DARI KEFAHAMAN POLITIK YANG MATANG.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Setelah kita membaca dan meneliti tulisan dalam blog http://buyaathaillah.wordpress.com/usaha-nubuwah/
   Khususnya dibawah tajuk Mudzakaroh Cara Abu Bakar RA menyelesaikan Masalah Ummat,kita dapati terdapat beberapa ayat yang ganjil dan pelik bunyinya.Fahaman pelik ini bertitik tolak dari doktrin yang di anuti dan disebarkan oleh jemaah tabligh.

   Di antara ayat itu ialah;
   1.Akibatnya ketika itu karena tidak ada fikir agama adalah 100.000 orang islam menjadi murtad.

   2.Satu minggu saja sahabat ini vakum dari dakwah, dari keluar di jalan Allah, walaupun di jaman itu hidup ulama-ulama besar dan sahabat-sahabat yang besar dan kuat, 100.000 orang murtad dari islam.

   3.Takwa ini maksudnya adalah Sempurna Amal

   4.Agama lebih penting untuk diselamatkan dibandingkan ummat itu sendiri.

   Ulasan kami;

   Sekiranya mereka menulis ini dengan penuh kesedaran/sengaja bermakna mereka telah menyeleweng fakta sejarah untuk tujuan menipu.

   Untuk isu no 1- kami melihat fahaman ini wujud kerana mereka menganggap kerja politik bernegara bukan tuntutan agama atau bukan sebahagian daripada agama atau bukan kerja agama.Ini bermakna isu demokrasi yang mereka highlightkan selama ini sebagai tidak sunnah,tiru yahudi dll sebenarnya hanya lakonan semata.Sebenarnya yang mereka anti dan tentang bukan sistem tetapi istilah politik itu sendiri.

   Buktinya tulisan dalam blog itu.Sedangkan mengikut fahaman ASWJ,kerja politik pemerintahan ini adalah kerja amal yang paling tinggi darjatnya di sisi agama dan paling besar pahalanya apabila di kendalikan mengikut syariat islam yang benar.Dalilnya ialah;

   Rasulullah s.a.w bersabda yang bermaksud: "Tujuh golongan manusia yang akan diberi perlindungan oleh Allah dalam naungannya di hari yang tiada naungan melainkan perlindungan Allah itu sendiri iaitu: Imam (pemimpin) yang adil, pemuda yang sentiasa beribadat kepada Allah, lelaki yang hatinya sentiasa terpaut dengan masjid, dua orang yang saling cinta mencintai kerana Allah di mana keduanya berkumpul dan berpisah kerana Allah, seorang lelaki yang diajak oleh wanita rupawan serta berkedudukan tinggi untuk melakukan zina, lalu ia menjawab, "Aku takut kepada Allah", seseorang yang bersedekah dengan sesuatu sedekah lalu menyembunyikan sedekahnya itu sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dibelanjakan oleh tangan kanannya, seseorang yang mengingati Allah di tempat yang sunyi lalu mengalir air matanya."

   (Riwayat Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

   Sekiranya orang tabligh beriktiqad ‘politik bukan kerja agama’ atau ‘islam tidak ada kena mengena dengan politik’ atau yang seerti dengannya bermakna mereka menganut fahaman SEKULAR iaitu satu fahaman sesat yang baru muncul(tidak ada zaman nabi dan para sahabat) selepas kejatuhan kerajaan islam Uthmaniyah 1924.

   Fahaman ini tidak mengenal bangsa,keturunan,pakaian,Negara dll.Hatta orang yang berjubah,berserban,bersugi pagi petang siang malam,makan dalam talam,banyak puasa sunat,rajin solat malam,ajak orang berdakwah,kalau yang wanita berpurdah/berjubah dan 1001 amalan yang nampak mulia di kerjakan TETAPI JIKA IA MENGIMAMI fahaman seperti di atas maka semua amalannya tertolak dan tidak diterima oleh Allah di akhirat nanti.

   Delete
  2. Kesimpulannya

   1.FIKIR AGAMA YANG PALING UTAMA IALAH BERPOLITIK UNTUK MEMBELA ISLAM.
   2.RISAU AGAMA YANG PALING MULIA IALAH ’CARI JALAN’BAGAIMANA HENDAK MELAKSANA HUKUM HUDUD,QISAS,TAKZIR DLL AGAR NEGARA DAN UMAT ISLAM DI SELAMATKAN ALLAH DARI BALA .
   3.MAKSUD CARI JALAN IALAH FIKIR CARA MANA ISLAM BOLEH MEMERINTAH NEGARA.SATU-SATU CARA SELAMAT UNTUK TUJUAN ITU IALAH BERPOLITIK MAKA HUKUM BERPOLITIK ADALAH WAJIB.
   4.ITU SEBAB SEJARAH MENCATATKAN PASUKAN TENTERA YANG DI PIMPIN OLEH USAMAH BIN ZAID TIDAK MENERUSKAN PERJALANAN MEREKA SEHINGGA SISTEM POLITIK NEGARA KEMBALI STABIL DENGAN PERLANTIKAN KHALIFAH ABU BAKAR.BUKAN SEPERTI FITNAH ORANG TABLIGH YANG TUDUH PARA SAHABAT TAK FIKIR AGAMA LA,TAK BUAT KERJA DAKWAH DAN SEGALA TUDUHAN LIAR YANG LAIN.
   5.FAHAMAN SONGSANG YANG DISEBARKAN OLEH ORANG TABLIGH LEWAT BLOG-BLOG MEREKA BANYAK MENIMBULKAN FITNAH KEPADA KEMURNIAN AJARAN ISLAM.

   sabda Rasul s.a.w.;

   حَدُّ يُعْمَلُ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوْا أَرْبَعِيْنَ صَبَاْحًا

   “Satu hukum hudud yang dilaksanakan di atas muka bumi lebih baik bagi penduduk bumi daripada mereka disimbahi hujan selama empat puluh pagi”
   (Riwayat Imam Ahmad, an-Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Menurut Imam as-Suyuti; hadis ini adalah soheh. Lihat; al-Jami’ as-Saghir, Imam as-Suyuti, no. 3689)‏.

   Delete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...