Thursday, 29 December 2011

TABLIGH : SATU PENILIAN SEMULA
Anggota jama’ah tabligh diberbagai tempat akhir- akhir ini mulai diliputi perasaan fanatisme dan bangga seolah olah diri mereka paling benar..Banyak kalangan para ulama kaum modernis pembaharu menilai gerakan Jama’ah Tabligh ini memiliki beberapa kelemahan

Jama’ah ini didirikan oleh Syaikh Muhammad Ilyas Kandahlawi . Ia dilahirkan di Kandahlah sebuah desa di Saharnapur India. Mula-mula ia menuntut ilmu di desanya kemudian pindah ke Delhi sampai berhasil menyelesaiakan pelajarannya di sekolah Deoband. Sekolah ini merupakan sekolah terbesar utk pengikut Imam Hanafi di anak benua India yg didirikan pada tahun 1283 H/1867 M


Dalam ajaran jama’ah tabligh (JT) ada empat hal yang tidak boleh dibicarakan dalam jama’ah tabligh adalah politik, ikhtilaf, pangkat dan kedudukan, kebaikan atau jasa dan aib orang lain/masyarakat

Oleh pendiri jama’ah telah ditetapkan 6 prinsip yg menjadi azas dakwahnya yaitu
1.Kalimah agung.
2.Menegakkan shalat.
3.Ilmu dan dzikir.
4.Memuliakan tiap Muslim.
5.Ikhlas.
6.Berjuang fi sabilillah.(bertabligh-keluar 3,40,4 dll)

Peraturan dalam Jama’ah Tabligh disebut adab atau ushul da’wah – inilah yang menjadi ciri khas Jama’ah Tabligh – yang meliputi:

1.Empat hal yang diperbanyak: dakwah, taklim, zikir ibadah, khidmat.
2.Empat hal yang harus dikurangi: makan-minum yang berlebihan, istirahat/tidur, berbicara yang sia-sia/tidak perlu, keluar/meninggalkan mesjid.
3.Empat hal yang harus dijaga: hubungan dengan amir dan jama’ah lainnya, amalan infiradi dan jama’I, kehormatan mesjid, sabar dan tahammul (tahan ujian).
4.Empat hal yang harus ditinggalkan: meminta kepada yang selain Allah, mengharap kepada yang selain Allah, menggunakan barang orang lain tanpa izin, boros dan mubajir.
5.Empat hal yang tidak boleh dibicarakan: politik, ikhtilaf, pangkat dan kedudukan, kebaikan atau jasa dan aib orang lain/masyarakat.

Pertanyaan :
1. Bukankah Nabi SAW adalah pemimpin agama sekaligus pemimpin politik Negara ???
2. Bukankah agama tidak bisa tegak tanpa Negara ???
3. IKhtilaf harus dicari mana yang benar dan mana yang salah
4. Pangkat dan kedudukan perlu untuk mengembangkan agama
5. Kebaikan orang lain perlu sebagai bahan motivasi dan pembelajaran
6. Aib pelaku maksiat perlu dibicarakan untuk nahi mungkar

Kritik  Kami  terhadap Jama’ah Tabligh adalah:

Pertama, Jama’ah Tabligh sebelum melakukan dakwah jarang  meninggalkan nafkah yang cukup untuk keluarga, dan bagi yang sudah berkeluarga hendaknya tidak meninggalkan keluarga lebih dari satu minggu.

Kedua, Jama’ah Tabligh jangan melupakan membimbing keluarga dalam keislaman, jangan terlena mendakwahi orang lain tapi melupakan keluarga.
Praktek pelaksanaan agama yg menjurus kepada praktek bid’ah dgn mengadakan acara-acara model khas Jama’ah Tabligh kepada para pengikutnya  sambil Menghantarkan keluarga kedua orang tua dan isteri-isteri dgn menyia-nyiakan hak mereka
Gerakan seperti ini lebih cocok untuk kondisi dan keadaan orang-orang tertentu yg sudah tidak lagi memiliki tanggung jawab keluarga dan masyarakat di lingkungannya sendiri.

Ketiga, tidak membolehkan anak-anak turut dalam kegiatan dakwah karena hal ini memberatkan anak-anak dan para pelajar   yang masih bersekolah.

Keempat, mengarahkan anggotanya pada rujukan-rujukan sumber ajaran Islam, al-Qur’ân dan Hadits yang benar, bukan hadits-hadits yang lemah apalagi palsu.. Jamaah tabligh bukan jamaah yang bervisi misikan tentang keshahihan suatu hadits, meski juga bukan berarti mereka tidak punya ulama hadits. Latar belakang berdirinya yang membuat jamaah ini tidak terlalu menekankan masalah keshahihan hadits. Dan sebenarnya, kebanyakan jamaah di dunia ini memang tidak selalu berorientasi kepada keshahihan suatu hadits, karena latar belakang pendirian serta bidang garapnya memang tidak ke sana.
Dan rasanya, kebanyakan umat Islam sunni  di negeri ini memang masih lemah dan awam dalam masalah hadits. Jangankan urusan keshahihan hadits, dalam bab baca Al-Quran saja banyak yang terbata-bata

Kelima, menekankan kepada anggotanya akan pentingnya pencapaian dunia, kesalahan bukan terletak pada pencapaian dunia melainkan pada penggunaan pencapaian dunia itu untuk tujuan di luar jalan Allah.

Keenam,  membolehkan anggota yang pengetahuan keislamannya rendah berdakwah sehingga dapat menyesatkan umat, ”ustaz karbitan berjubah”mereka Menjadikan mimpi-mimpi menduduki kenyataan-kenyataan kebenaran sehingga mimpi-mimpi tersebut dijadikan landasan beberapa masalah yg mempengaruhi perjalanan dakwahnya.

Ketujuh, Secara  keseluruhannay, dalam methodei dakwah mereka tidak memasukkan bab penghapusan kemungkaran. Sebab mereka meyakini bahwa sekarang ini masih berada dalam tahap pembentukani kehidupan yg Islami. Perbuatan mencegah kemungkaran selain sering menimbulkan gangguan dalam perjalanan dakwah mereka juga membuat orang lari.Mereka berkeyakinan jika pribadi-pribadi telah diperbaiki satu persatu maka secara otomatik kemungkaran akan hilang.

Kelapan, Jama’ah tabligh adalah gerakan non politik, apolitis dan tidak ingin mendirikan Negara islam… Meskipun Jama’ah Tabligh tidak membicarakan dan terlibat politik namun harus memberikan kemerdekaan bagi anggotanya untuk berkegiatan politik, karena kekuasaan itu juga dapat digunakan untuk penyebaran Islam, khususnya untuk menegakkan Negara islam.
Jama’ah Tabligh selalu menjauhi pembicaraan masalah politik. Ini sangat bertentangan dgn perjuangan islam yang syumul. Bahkan anggota jama’ahnya dilarang keras terjun ke gelanggang politik. Setiap orang yg terjun ke politik mereka kecam. Barangkali inilah pokok perbezaan mendasar antara Jama’ah Tabligh dgn Jama’ah Islamiyah lain yg memandang perlu berkonfrontasi menentang musuh-musuh Islam.

Ajaran jama’ah tabligh (JT) Lahir bukan atas latar belakang politis dan menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan politik dan bahkan melarang anggotanya untuk tidak terlibat dalam politik… Jama’ah tabligh sunni  ini menekankan kepada tiap pengikutnya agar meluangkan sebagian waktunya utk menyampaikan dan menyebarkan dakwah dgn menjauhi bentuk-bentuk kepartaian dan masalah-masalah politik. Barangkali cara demikian karena kedudukan ummat Islam sunni di India yang merupakan minority dalam sebuah masyarakat besar… rakyat  India !!!

Kesembilan, upaya mewajibkan anggota untuk bertaqlid bertentangan dengan ititba’.

Kesepuluh, Jama’ah Tabligh terlalu terfokus pada kesolehan individual dengan mengabaikan aspek-aspek politik, jihad, dan ekonomi.

Kesebelas, Jama’ah tabligh mempersempit ajaran islam ….Jama’ah Tabligh terlalu sempit dalam memahami dakwah yang terbatas pada bidang yang parsial dan tidak universal. Dan pola dakwah yang mereka terapkan masih konservatif dengan hanya melanjutkan dan mempertahankan segala sesuatu yang menjadi kebiasaan Rasulullah saw tanpa ada usaha untuk melakukan ijtihad dengan menyesuaikan dengan keadaan yang berlaku di zaman sekarang.

Mencukupkan diri dengan satu sumber ilmu sahaja, iaitu kitab Fadhail Amal.
Seandainya JT dan juga mana-mana jamaah lain dapat mengubah sikap ini, ia akan membawa manfaat yang besar kepada mereka khususnya dan umat Islam umumnya.

Keduabelas ; Dari pantauan berkala di masyarakat, penulis melihat bahwa hasil dakwah ritual mereka  relatif tidak berkesan bagi sebagian besar anggota masyarakat.Beberapa hari setelah Jama’ah Tabligh meninggalkan lokasi, hanya sebagaian kecil anggota masyarakat yang tetap menunjukkan hasil pendidikan dakwah Jama’ah Tabligh tersebut
Mereka memperluas diri secara horizontal kuantiti. Tetapi mereka lemah dalam mencapai keunggulan kualiti. Sebab mencapai keunggulan kualiti memerlukan pemeliharaan dan ketekunan yg berkesinambungan. Inilah yg tidak dimiliki Jama’ah Tabligh. Sebab orang yg mereka dakwah hari ini belum tentu akan mereka jumpai sekali lagi. Malah tidak jarang orang yg telah mereka dakwahi kembali lagi ke dalam kehidupan semula yg penuh gemerlapan dan kemewahan.

Pengaruh dakwahnya lebih membekas secara jelas kepada para pengurus masjid. Sedangkan kepada orang-orang yg sudah mempunyai pemikiran dan idiologi tertentu hampir-hampir pengaruhnya tidak ada.
Ketigabelas : Dalam kontek penegakan hukum Islam dalam kehidupan nyata dan dalam menghadapi aliran-aliran berfikir yg telah mengerahkan segala potensi dan kemampuan utk merusak dan memerangi Islam dan ummatnya gerakan ini sama sekali kurang memadai.

Antara contoh penyimpangan yang disebarkan oleh Jamaah Tabligh yang menyimpang   ;

a.   Beriktiqad bahawa Iman tidak akan bertambah dengan Ibadat atau Ketaatan seperti Sembahyang, Zikir, Tilawatil Al-Quran, Belajar Ilmu, dan sebagainya. Akan tetapi, Iman bertambah hanya dengan melakukan Dakwah, iaitu Dakwah Tabligh sahaja.
b.   Beriktiqad bahawa Jodoh Pertemuan, Rezeki, Ajal dan Maut sudah ditetapkan dan tidak akan berubah. Akan tetapi, IMAN belum ditetapkan oleh Allah Taala dan IMAN akan bertambah hanya dengan berdakwah secara Tabligh sahaja.
c.   Belajar Ilmu Agama dan mengajar Ilmu Agama tidak termasuk di dalam erti kata Dakwah. Dakwah hanyalah Dakwah Tabligh sahaja.
d.  Dakwah ialah cara dakwah Tabligh sahaja. Mana-mana kerja Dakwah yang bukan datangnya dari Jamaah Tabligh adalah perkara Bid’ah dan tidak bernilai apa-apa di sisi Allah
e.   Para karkun di anggap sebagai karkun yang belum ikhlas kalau masih merasakan Jamaah Tabligh ini ada kekurangan dan perlu tambahan sesuatu supaya bertambah baik. Dan, karkun ini wajib membersihkan keyakinannya dengan menganggap bahawa Jamaah Tabligh sudah sempurna, tidak ada apa-apa yang perlu ditokok tambah atau diperbaiki lagi.
f.    Yang hanya dikatakan Dakwah itu hanyalah Keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan dan setahun. Dan, buat gash, khususi, dan sebagainya. Ada pun pergerakan Dakwah yang lain yang bukan datangnya dari Markaz-markaz Tabligh atau Jamaah Tabligh yang berpusat di India atau mana-mana Dakwah yang tidak menggunakan asas Dasar fahaman Tabligh yang diiktiraf oleh pemuka-pemuka Tabligh di Markaz Dunia di India atau Pakistan atau Bangladesh adalah bukan tabligh Nabi saw dan para sahabat
g.  Tidak perlu belajar Agama untuk memahamkan Agama, cukup hanya mengikut tertib Tabligh dan ia akan faham agama. Lagi banyak ia berkorban cara Tabligh, lagi semakin tinggi kefahaman Agama.
h.  Kefahaman Agama yang didapati daripada hasil belajar Agama dengan Ulama’dan Fuqaha’ (Kitab-kitab Muktabar) kurang benar  selagi tidak keluar berdakwah dengan cara Jamaah Tabligh dan dengan pengakuan (BorangTafakud) Markaz-markaz Tabligh.
i.    Mana-mana pihak yang berdakwah walaupun menggunakan cara atau Dasar-dasar Tabligh tetapi tidak datangnya dari Markaz-markaz Tabligh atau mendapat pengesahan Markaz-markaz Tabligh secara rasmi dianggap remeh
j.    Ilmu Agama itu merupakan Hijab (DINDING) yang amat tebal untuk seseorang mudah memahami Dasar-dasar fahaman Tabligh. Oleh sebab itulah, ramai orang-orang yang berilmu tidak mengikut Jamaah Tabligh kerana hati perut orang yang berilmu itu sudah terhijab dengan Ilmu. Itu sebablah orang-orang yang Jahil sangat mudah menerima dasar Tabligh tanpa banyak bicara kerana hati mereka bersih dan tidak ada hijab Ilmu. Oleh itu, demi untuk membuang hijab di dalam hati orang yang berilmu supaya mudah menerima apa sahaja dasar-dasar pemahaman Tabligh hendaklah keluar satu tahun supaya kepala dan akal fikirannya dapat dibasuh habis-habisan menerima apa sahaja fahaman Tabligh walaupun terpaksa membuang Ilmu yang Haq. Islam adalah Jamaah Tabligh dan Jamaah Tabligh itulah Agama Islam. Orang Islam yang tidak mengikut Jamaah Tabligh masih tidak betul kefahaman tentang Islam.
k.   Ilmu hukum hakam memecahbelahkan Ummat dan Ilmu kelebihan beramal sahajalah yang menyatukan Ummat. Orang yang berilmu memecah belahkan Ummat.
l.    Tidak mencari-cari atau melihat kesalahan Jamaah Tabligh. Jamaah Tabligh adalah Jamaah yang suci yang tidak boleh dipertikaikan sama sekali tentang kebenarannya. Mana-mana karkun yang cuba mempertikaikan Jamaah Tabligh, dia bukan Karkun lagi dan Allah telah buang ia dari Usaha yang suci ini. Dan, ia akan dihinakan dengan sibuk membuat usaha yang lain selain usaha Jamaah Tabligh yang tidak suci sebagaimana sucinya Jamaah Tabligh.
m. Jamaah Tabligh adalah Jamaah Rasulullah saw. Memilih Jamaah lain dari Tabligh bermakna telah memilih Jemaah yang bukan Jemaah Rasulullah saw.

3. Dan, masih banyak lagi keyakinan-keyakinan Jamaah Tabligh yang menyimpang daripada Aqidah Nabi saw.
4. Dan, keyakinan-keyakinan ini tidak pernah didokumentasikan secara rasmi sehingga mana dapat dibaca dan diperbincangkan. Hanya cuma disebar luaskan melalui;
a. bayan-bayan maghrib,
b. bayan subuh,
c. bayan asar,
d. bayan tangguh,
e. bayan hidayat,
f. taqrir di dalam masjid semasa gash dijalankan,
g. taqrir pada waktu selepas asar pada malam markaz,
h. targhib selepas sembahyang isyak sebelum atau selepas ta’lim akhir malam   markaz,
i. dan juga amalan yang sama semasa keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, dan juga semasa bayan-bayan semasa membuat usaha tempatan.
j. lebih=lebih lagi, semasa ta’lim harian di rumah tiap-tiap karkun setengah jam sekurang-kurangnya.
k. Dan, semasa meluangkan masa daripada 2 setengah jam sehari sehingga 8 jam sehari semalam

5. Di dalam semua pergerakan ini, kata-kata karkun penuh sarat dengan apa yang kami perincikan di atas tadi. Fikir-fikirkanlah jika ada di antara saudara yang masih mahu membela dan mempertahankan Jamaah Tabligh.

ULASAN SAYA :

Sifat taksub di kalangan anggota Tabligh secara membuta tuli kepada hanya jemaah mereka sahaja yang betul/benar sangat bercanggah dengan sunnah Nabi SAW dan para sahabat.Hal ini dapat di bukti daripada sessi taklim/bayan mereka di surau masjid yang hanya bersifat sehala.Bersoal jawab dan berdiskusi dengan amir dalam majlis mereka adalah dilarang.

Bukti lain yang menunjukkan ketaksuban mereka lagi ialah bahan bacaan mereka hanya berpada dengan kitab Fadhail Amal yang di tulis oleh Maulana mereka sahaja.Sekiranya kita sebagai sahabat atau jiran mereka memberi atau menghadiahkan kitab-kitab agama karangan ulamak muktabar atau buku-buku yang bukan di tulis oleh golongan mereka nescaya mereka tak akan baca.

Ini bukan penulis reka-reka cerita tapi berdasarkan pengalaman sendiri yang punya ramai teman karkun dan biasa solat di masjid mereka.Tapi percayalah jika kita bertanya mereka semua persoalan di atas mereka akan menjawab....'tak semua.."...." segelintir ahli sahaja"..."..jangan dengar cakap orang"..."kalau nak tau jom keluar khuruj" dan 1001 macam alasan lagi.

kesimpulannya mudah sahaja,kita kenal parti UMNO itu salah/tak betul/sesat bukan berdasar pada amalan ahlinya sahaja tapi berdasarkan kepada PERLEMBAGAAN TUBUH PARTI ITU YANG TIDAK MELETAK AL QURAN & SUNNAH SEBAGAI UNDANG2 NEGARA.
BEGITULAH JUGA JEMAAH TABLIGH DI LIHAT MENYIMPANG BUKAN KERANA AMALAN AHLINYA SAHAJA TAPI PRINSIP YANG MENJADI DASAR ATAU TULANG BELAKANG KEPADA TERTUBUHNYA JEMAAH TABLIGH ITU YANG MENYEBABKAN IA DI KRITIK DAN DIJAUHI OLEH ORANG YANG BERILMU.

Perkara yang paling penting sekali ialah sebagai manusia kita bukan MAKSUM.KITA TERDEDAH KEPADA SALAH DAN SILAP,ALPA DAN CUAI.MAKA ATAS SIFAT ITU KITA MESTI TERBUKA UNTUK DIKRITIK,DI TEGUR DAN DI PERBETULKAN.
MALANGNYA SIFAT UNTUK SEDIA DIKRITIK DAN DITEGUR INI TIDAK ADA DALAM JEMAAH TABLIGH.BUKTINYA DALAM BLOG DRNASOHA.WORDPRESS -AHLI SYURA TABLIGH YANG 30 TAHUN BERADA DALAM JEMAAH ITU MENGAMBIL KEPUTUSAN UNTUK KELUAR TELAH DIKRITIK HEBAT OLEH KARKUN-KARKUN LAIN YANG MUNGKIN ADA YANG BARU SETAHUN JAGUNG DALAM TABLIGH TAPI LEBIH "ALIM" DARIPADA AHLI SYURA MEREKA SENDIRI.

Sufyan at-Tsauri memberi peringatan tentang fenomena ‘ujub dengan mengatakan:

Sifat ‘ujub adalah kekaguman pada dirimu sendiri sehingga kamu merasa bahawa kamu lebih mulia dan lebih tinggi darjatnya dari saudaramu, pada hal boleh jadi kamu tidak beramal dengan benar seperti dia, atau barangkali ia lebih wara’ darimu terhadap perkara-perkara yang diharamkan Allah, dan lebih bersih amalannya.

 “Telah zahir golongan ahli ibadat, zuhud dan nussak (penumpu penuh ibadah). Kejahilan dan ke*****an mereka telah membawa mereka mencipta hadis-hadis palsu dalam fadhilat-fadhilat amal, dan fadhilat solat-solat sunat, untuk menggalakkan orang ramai beramal. Seperti juga mereka mencipta hadis-hadis palsu dalam menakut orang ramai terhadap maksiat. Mereka menyangka mereka telah membela Islam. Golongan yang jahil ini tidak tahu bahawa pendustaan ke atas RasululLah s.a.w boleh menurunkan mereka ke dalam tingkatan-tingkatan yang paling bawah dalam neraka jahannam” (Hammam `Abd al-Rahim Sa`id, Al-Tamhid fi `Ulum al-Hadith, m.s. 140, Jordan: Dar al-Furqan).

 Daripada Anas r.a. berkata, bersabda Rasulullah saw., "Selagi akan ada di akhir zaman ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasiq".

H.R. Ibnu Ady 


Walaupun begitu penulis tidak anti kepada golongan tabligh cuma ingin membetul beberapa perkara yang tidak betul atas sifat persaudaraan islam yang perlu nasihat menasihati.Antara yang penulis respect ,mereka mampu dakwah dari rumah ke rumah, menjaga solat berjemaah dan mampu berqiamulail walau tak di nafikan jemaah lain pun mampu exp: Hamas dll.

WALLAHUA'ALAM
162 comments:

 1. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarkatuh ,kalaulah saya perhatikan da'wah Jama'ah Tabligh ni , mereka tu tidak mengikut fiqhul aulawiyat , mereka itu lebih banyak da'wah tentang keutamaan-keutamaan ibadah yang bersifat sunnat sementara da'wah tentang yang wajib-wajib ditegakkan tidak mereka lakukan , seperti kewajiban menegakkan daulah Islamiyah , mencegah kemungkaran-kemungkaran dll.

  ReplyDelete
  Replies
  1. dakwah mengajak manusia itula yang paling wajib nya..
   ajak manusia kpd Allah SWT sprt Nabi-Nabi..mana ada Nabi da yg akan diturunkn slps Nabi SAW..tugas & tgjwb tu smua terletak di atas setiap ummat Nabi SAW..
   apa itu mungkar?
   bunuh,judi,zina,minum arak, xsolat,xberzakat smua mungkar..
   Mungkar paling besar adalah Syirik pada Allah SWT..
   ajak manusia beriman pada Allah SWT, maka tercegahlah mungkar syiriknya..ajak manusia kpd solat, maka tercegahlah mungkar xsolatnya..

   Delete
  2. Sebelum dakwah kepada orang lain kena dakwah diri sendiri dan kaum kerabat dahulu.Ini berdasarkan firman Allah dalam surah at tahrim ayat 6 bermaksud:

   "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarannya adalah manusia dan batu."

   Bila 3 bilion umat islam di dunia ini faham dan amalkan ayat ini maka TAK PERLU JEMAAH TABLIGH....

   Nak faham ayat ini kena hadir majlis pengajian tafsir al quran di masjid surau BUKAN KELUAR KHURUJ ALA TABLIGH...

   SYIRIK BOLEH DI BENTERAS DENGAN MENGAJI ILMU TAUHID DAN USULUDDIN BUKAN KELUAR KHURUJ ALA TABLIGH.PERBEZAAN DAKWAH NABI DAN RASUL DENGAN DAKWAH JEMAAH TABLIGH IALAH MEREKA DITENTANG OLEH KERAJAAN KUFFAR DAN MUNAFIQUN SEBALIKNYA JEMAAH TABLIGH DITERIMA OLEH KERAJAAN KAFIR DAN MUSUH ISLAM.

   MAKNANYA JEMAAH TABLIGH TAK IKUT SUNNAH NABI...

   Delete
  3. antara syrik terbesar adalah syirik dalam demokrasi. perlu difahami kenapa mereka menjauhi sistem ciptaan dajal ini.....

   Delete
  4. dalam bab agama pihak yang paling berautoriti untuk diikuti pandangan mereka ialah para ulama khususnya ASWJ bukan pendapat beberapa kerat individu dalam tabligh.

   para ulama kontemperari telah membahas isu demokrasi ini dalam kitab-kitab mereka.kita sebagai orang awam WAJIB ikuti pandangan para ulama tersebut yang MENGHARUSKAN sistem demokrasi berdasarkan usul fiqh daripada al quran dan sunnah.ini berdasarkan dalil ayat 43 surah An-Nahl.

   kalau anda rajin membaca kitab2 tafsir baik al quran atau hadith,nescaya anda akan MALU SENDIRI KERANA PENDIRIAN GANJIL ANda yang masih menganggap kesemua yang datang dari orang kafir itu haram dan syirik sedangkan majoriti para ulamak telah mengharuskannya.

   Contohnya ketika pemerintahan khalifah Umar al Khattab ra, Islam berjaya menjatuhkan dua kuasa besar iaitu Rom dan Parsi. Umar mendapati ada beberapa perkara dalam pentadbiran kedua-dua negara itu boleh dijadikan contoh baik seperti pembahagian jabatan dan sistem imbuhan dan Umar mengambil keputusan menirunya.

   Perubahan yang baik adalah hidayah daripada Allah kepada Rasul yang dilantik di kalangan manusia terbaik pada zaman masing-masing.

   kesimpulannya rujuklah kepada para ulama yang berilmu sekiranya kita jahil khususnya dlm bab ini.

   Delete
  5. Assalamualaikum, maaf kpd semua. sekiranya ada benda yang xbtul dalam satu2 usaha yang baik itu xperlu la dicela, dihina, memang setiap orang yang dijadikan dimuka bumii ini adalah khalifah.
   Oleh itu sama2 la kita bergabung tenaga, buah fikiran betulkan apa yang salah dan tambahkan apa yang kurang, sesungguhnya ilmu itu milik Allah. . ada yang berilmu dan ada yang jahil dengannya.

   Bila 3 bilion umat islam di dunia ini faham dan amalkan ayat ini maka TAK PERLU JEMAAH TABLIGH...? Sebelum 3 Billion umat islam ini faham dan dapat amalkan. Tugas kita yang faham dan dapat amalkan apa yang di syariatkan lah yang kne ambil usaha mmberi kfahaman bagaimana utk memahami dan beramal. Insaallah tuan. .

   MAKNANYA JEMAAH TABLIGH TAK IKUT SUNNAH NABI...? Maaf. . umat pada zaman kita ini hanya mendenga kisah2 nabi. .tp kita xpernah melihat sendiri bagaimana cara hidup nabi yang sebenarnya.. tapi salah satu pesanan nabi sebelum beliau wafat adalah menyuruh sahabat2 beliau keluar/berhijrah utk berdakwah. siapa lah kita untuk sempurna dimata manusia..

   Insyaallah. bantu membantu lah sesama kita kerna itu jua lah yang nabi kita pesan.. :-)
   Tuan2 orang yang berilmu..bantulah kami ini yang masih tercari2.

   -Drpd salah seorang jemaah tabligh yang ingin membetulkan diri-

   Delete
  6. Terima kasih atas nukilan sdr ,

   Dalam islam telah ada KAEDAH yang telah ditetapkan berdasarkan wahyu(al quran) yang disampaikan tafsirnya (hadith) oleh Rasul saw sejak lebih 1400 tahun yang lalu dan di sambung oleh para ulama muktabar sepanjang zaman hingga hari ini.

   Setiap sesuatu itu ada asal mulanya.Pokok tidak akan tumbuh tanpa benih.Nyamuk tak akan lahir tanpa bermula dengan telur dan jentik-jentik.Dengan kata lain 'tidak ada B tanpa terlebih dahulu ada A'.begitulah sunnatullah yang telah Allah tetapkan.

   Begitu juga ajaran islam bermula dengan ILMU.Dari ilmu baru datang IMAN dan seterusnya amalan dll.Surah Al Alaq adalah merupakan dalil islam itu bermula dengan ilmu.Hadith nabi saw juga menyatakan bahawa

   لعلم- إمام العمل والعمل تابعه -

   Ilmu itu adalah imam dan amal itu adalah makmum
   Ibn Abdil Bar dalam Jami’ Bayan al-`Ilm wa Fadhlihi (no. 202)

   Di namakan Ahli sunnah wal jamaah ialah mereka yang beriktiqad,memahami islam ,cara berfikir dll sama sebagaimana Rasul dan para sahabat.Kaedah(method)ini adalah panduan atau ukuran untuk kita tahu samada kita tergolong sebagai ASWJ atau tidak.

   Sekiranya ada jemaah yang mendakwa diri ASWJ (ikut nabi) tetapi tidak berjalan atas mathod(kaedah) di atas untuk memahami islam maka dakwaan tersebut hanyalah dakwaan kosong semata.

   Method jemaah tabligh (rujuk 6 usul)jelas menunjukkan mereka meletakkan ilmu ditempat ketiga maka sudah jelas terang lagi bersuluh mereka tidak mengikut kaedah(method) yang di ajar oleh Rasul saw dan diamalkan oleh para sahabat.

   Sdr kalau nak membetulkan diri atau 'kembali ke pangkal jalan' setelah dulunya lalai dan lagha maka saranan kami yang pertama ialah sdr pergi menuntut ilmu di samping mendirikan solat di masjid/surau oleh para ulama/ustaz/utzh yang mengajar ilmu di situ.

   Sdr boleh join tabligh tetapi mesti terlebih dahulu memahami agama melalui jalan menuntut ilmu kerana syaitan tidak takut kepada orang yang banyak beramal tetapi ia takut orang yang berilmu walaupun amalnya sedikit.

   Sdr tentu tahu bagaimana syaitan sangat takut dengan saidina Umar.Mukmin yang mendalam ilmu agamanya memang lebih ditakuti oleh syaitan berbanding dengan orang yang banyak beribadah tetapi jahil tentang seluk-belok agama. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW bermaksud: Seorang Faqih adalah lebih digeruni oleh syaitan daripada seribu orang ‘Abid (orang yang banyak beribadat)”(at- Tirmidzi dan Ibnu Majaah). Sekiranya selepas aku ada nabi, sudah pasti Umarlah orangnya ( Hadith riwayat At-Turmizi)

   Sdr nak tahu bagaimana jemaah tabligh bermula di India tahun 1926,boleh baca kitab Malfuzat maulana ilya yang ditulis oleh manzur Noomani(ulama deoband).Secara ringkasnya kami katakan JEMAAH TABLIGH BERMULA DARI MIMPI MAULANA ILYAS AKAN AYAT 110 SURAH ALI IMRAN....selamat membaca...

   Delete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarokatuh..

  Na'am ya enti,mereka jahil antara fardhu ain(menuntut ilmu) dan fardhu kifayah (dakwah).

  salam ukhwah...

  ReplyDelete
 4. alhamdulillah..selesai jg membaca artikel ini..sarat dgn isi yg saya boleh terima, begitu jg yang kebanyakannya saya tidak boleh terima(maaf)..

  jazakallahu khairan kasiran..
  smg Allah memberi taufik dan hidayah kpd tuan yg budiman..

  tuan, pesan saya..kalau tuan menggunakan slogan 'kami bersama ulama'(gambar kt sblh kanan ni)..apakata tuan bersama2 jg(duduk bermuzakarah) dgn ulama2 JT? baru rasanya adilkan..mendengar ckp org2 bwh ni tak puas tuan..muzakarah sndiri dgn maulana2 JT..insyaAllah, tuan ada jawapannya..

  saya tak nak komen pnjang (bkn sbb saya takut)..sbb saya tahu, muzakarah ni bkn blh kita sembang dlm 5 min @ ckp saja2 lwn mulut dlm blog je..tp kene ckp dr hati ke hati..insyaAllah ek tuan..ada masa,Allah tentu temukan kita..kita blh sembang pnjg2..

  ReplyDelete
 5. sudi2 kita share sama2..

  http://hambalialorstari.blogspot.com/2009/02/tak-salah-jadi-tabligh-tapi-jawapan-ii.html

  ReplyDelete
 6. salam,

  Terima kasih kerana memberi respon dlm blog saya walaupun akhlak yang sdr tunjukkan tidak sama dgn cara pemakaian sdr(tak beri salam bila masuk rumah org).Mungkin sdr merasakan maqam sdr lebih tinggi (tu sebab tak beri salam tu)drp saya.

  Seawalnya saya nak tanya,sudah habiskah sdr mengaji kitab2 para ulama Nusantara(Tok Kenali,Tok Selehor,Syeikh Daud Fathani dan ramai lagi)sehingga perlu hanya bertaqliq kepada ulama india sahaja??

  Kalau di lihat kpd blog yg sdr bagi link itu,kebanyakan jawapan kepada pengkritik hanyalah secara mendatar sahaja.tidak ada penjelasan yg konkrit.

  Sdr bagilah walau beratus nama pun ulama yg menyokong JT,ia tidak menentukan suatu jemaah itu benar.Sebagaimana pendokong fahaman Syiah pun ada ulama mereka yg menyokong fahaman mereka.

  Adakah kerana ada ulama yg menyokong maka ia benar??
  Nas dan dalil mana yg sdr rujuk??

  Nasihat saya dalami/belajar ilmu berpandukan kitab para ulama muktabar supaya sdr tidak sesat dan menyesatkan org lain.sekiranya sdr dan puak2 sdr adalah seorang berilmu nescaya setiap kritikan drp para pengkritik JT akan di jawab secara ilmiah dan konkrit(mematikan hujjah lawan)

  Pengakuan mantan karkun JT dlm blog

  http://drnasoha.wordpress.com
  http://jamaluddinab.blogspot.com/2011/02/peringatan-sebelum-membaca-artikel.html

  adalah gambaran secara keseluruhan JT (mungkin di Malaysia shj)sebab itu yang biasa kami dengar setiap kali dtg JT di masjid/surau Kami saban tahun sebab mereka menggunakan silibus yg sama.

  apa jawapan sdr??

  ReplyDelete
 7. Seperkara lagi,seandainya saya adalah seorang karkun JT sudah tentu saya akan membela JT sekuat tenaga saya berdasar hujjah nas dan dalil yang kuat dan kukuh sesuai dgn ilmu saya perolehi drp ulama tabligh itu.

  Sebagaimana pembelaan mereka yg menganut fahaman Wahabi di malaysia ketika menyahut cabaran ulama ASWJ untk berdebat satu ketika dahulu baik di alam nyata mahupun di alam siber ini.

  Saya sendiri telah mengikuti hampir seluruh perdebatan tersebut dan kalau sesiapa ingin tahu betapa hebatnya perdebatan mereka di alam siber ini boleh lawat di blog Raja Ahmad Mukhlis.

  Dalam perdebatan tersebut mereka menggunakan seluruh hujjah berdasarkan al quran dan hadis serta astar para sahabat.Natijah drp perdebatan itu,kita yg membaca dapat menilai pihak yang benar dan yg tersasar.

  Ini baru dikatakan penyelesaian yg tuntas untuk menjernihkan salah tanggapan masyarakat.Sejak itu isu Wahabi terus senyap sunyi(kerana malu mereka menukar nama kepada Salafi)

  Kaedah jalan penyelesaian ini yg kita mahukan drp para karkun JT kerana ia lebih menyeluruh.

  Saya harap sdr boleh usulkan kaedah ini kpd ulama JT supaya pandangan negetif ini dapat di pulihkan ..InsyaALLAH

  ReplyDelete
 8. salam..blh masuk tak ni? hehehe..
  alhamdulillah,Allah hantar insan mulia seperti tuan untuk tegur saya di dunia ni..biarlah saya malu di dunia ni n saya tak sanggup di malukan di akhirat nanti..

  jazakallahu khairan..
  hari2 saya doa dlm solat saya mg saya dan tuan dipertemukan satu hari nanti..insyaAllah..

  ReplyDelete
 9. Saya tidak berapa suka dgn panggilan "tuan yang mulia".Saya lebih suka ungkapan "tuan yg budiman" atau selainnya.

  Dari sudut positif,nampak mcm sipengungkap ayat, orang yg merendah diri (tawaduk)tapi kepada org yg di panggil akan di hinggapi penyakit ujub.

  Kebiasaannya kaedah panggilan memuji spt ini adalah bertujuan untuk memancing seseorang(biasa di gunakan oleh mereka yg buat MLM)

  Sisi negatif kaedah ini pula ialah ia lebih kepada bentuk kezaliman sebab definasi zalim dlm islam ialah "meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya.

  Walau apa pun ia bergantung kpd NIAT org yg memanggil.kalau niat di untuk memancing supaya org itu "tunduk" kepada dia sedangkan org yg dipanggil tidaklah tergolong dikalangan org yg mulia (dari segi syarak)maka ia zalim.

  Tapi sekiranya org yg dipanggil itu memang di pandang mulia dlm agama(ulama) atau di mata masyarakat maka ia dibolehkan.

  Mungkin ada org beralasan "sebagai satu doa" tapi unsur negatifnya lebih besar drp unsur positif.Dlm kaedah usul Fiqh menyebutkan "MENOLAK KEMUDARATAN ITU LEBIH UTAMA DRP MENGAMBIL KEMASLAHATAN"

  Oleh itu saya tak mahu di panggil dgn panggilan tersebut.

  Harap maklum

  ReplyDelete
 10. RALAT:

  Kaedah usul Fiqh "menolak mudharat itu lebih utama drp mengambil manfaat".

  Wallahu'alam

  ReplyDelete
 11. Saya fowardkan satu coretan drp org yg pernah berdialog dgn Maulana besar tabligh:

  [Banyak soalan dan fakta2 yang saya kemukakan kpd JT tak dapat di jawab dengan baik dari AJT sehinggakan saya di lock oleh MOD yang beraliran tabligh kat TKO ni.. tak yah la saya sebut sapa dia. banyak jawapan saya dan soalan2 di deletekan oleh MOD itu. saya maafkan.

  saya kongsikan sikit pengalaman saya. saya pernah diberikan wang rm5 dari seorang maulana besar JT kerana tak dapat jawab soalan saya yang mudah tentang ajaran tabligh. pada masa itu saya baru darjah empat. masih lurus bendul lagi... soalan saya, BETUL KE KELUAR IKUT JEMAAH TABLIGH BOLEH DAPAT IMAN DAN AMAL MENINGKAT USTAZ??..AYAT AL QURAN DAN HADIS MANA YANG CAKAP MACAM TU?? maulana itu ketawa besar dan menepuk2 bahu saya sambil berikan saya duit tu....

  kalau anda ada jawapan tentang itu, besarla hati saya jika anda tolong jawapkan disini. terima kasih]

  ReplyDelete
 12. Fatwa Oleh Almarhum Mufti Ebrahim Desai, Darul Ifta, Madrasah In'aamiyyah, Camperdown, South Africa.

  Istilah, 'Tashkil' (yang biasa digunakan dalam Jamaah Tabligh), bermaksud menyeru orang ramai kaum Muslimin untuk memberi masa mereka, untuk keluar ke Jalan Allah bagi tujuan pengislahan diri dan membuat kerja dakwah dan tabligh dalam jangka masa tertentu, seperti 3 hari, 10 hari, 15 hari, 40 hari, 4 bulan, 7 bulan, 1 tahun dan sebagainya.

  Jangka masa tersebut bukan satu kemestian tapi ianya hanya dianjurkan seperti mana seseorang yang mengikuti kursus kecemasan (first aid), misalnya, dianjurkan untuk mengikuti kursus praktikal selama sebulan. Walaupun tidak bermakna yang dia terus akan jadi doktor pakar, sekurang-kurangnya dia tahu apa yang perlu dia lakukan semasa kecemasan. Begitu juga, seseorang yang keluar ke Jalan Allah selama 3 hari, atau 40 hari, atau 4 bulan dan sebagainya, bukan bermakna dia telah menjadi seorang yang ahli atau pakar dalam Syariah, tapi sekurang-kurangnya dia tahu apa kehendak-kehendak asas dalam Syariah.

  Lebih lama masa yang dia berikan untuk keluar ke Jalan Allah, lebih banyak dia akan belajar dan menyempurnakan dirinya sebagai seorang Mukmin. Jangkamasa keluar tersebut bukanlah kriteria yang diwajibkan mengikut Syariah.. Dan Allah Maha Mengetahui.
  (Mufti Ebrahim Desai, FATWA DEPT, Jawapan No. 2611)
  Fatwa Sheikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairy,
  Mudir di Masjid Nabawi dan Universiti Madinah Al-Munawarrah

  Mereka berkata: Orang-orang Tabligh membuat bida’ah berupa keluar di jalan Allah secara berjemaah dan membatasi masa keluar 3 hari, 40 hari dan 4 bulan.

  Kami katakan:
  Sesungguhnya keluar untuk memperbaiki diri adalah seperti keluar untuk menuntut ilmu dan hidayah. Juga seperti keluar untuk mendakwah manusia kepada Allah dan mengajar mereka hal-hal yang bermenafaat di dunia dan akhirat. Semuanya itu adalah keluar di Jalan Allah, apabila di landasi niat yang benar dan untuk mengapai redha Allah s.w.t, bukan untuk memperolehi harta dan penghormatan atau untuk hiburan, permainan dan kebatilan.

  Adalah termasuk kelakuan bodoh atau pura-pura bodoh apabila ada orang yang mengingkari keluarnya Jemaah Tabligh untuk kepentingan hidayah bagi manusia, mengajar mereka, memperbaiki diri mereka dan mendidik rohani mereka.

  Padahal Rasulullah s.a.w bersabda, “Sepetang atau sepagi keluar di jalan Allah, lebih baik daripada mendapatkan dunia dan segala isinya.

  Juga sabda Rasulullah s.a.w, “Barangsaiapa mendatangi masjid ini, semata-mata untuk kebaikan yang ia ajarkan atau ia pelajari, laksana mujahid fi sabilillah.”

  Dan banyak lagi hadith sahih dan hassan yang mengajarkan dan memberi semangat untuk keluar di Jalan Allah. Alangkah ajaibnya perkataan mereka bahawa keluarnya Jemaah Tabligh adalah bida’ah! Dan lebih ajaib lagi mereka berhujah terhadap “keluar fi sabilillah secara berjemaah adalah bida’ah” dengan jangkaan mereka bahawa Rasulullah s.a.w mengirimkan Mu'az r.a ke Yaman bersendirian saja dan tidak berjemaah.

  Mereka lupa atau tidak tahu bahawa Rasulullah s.a.w tidak mengirimkan Mu'az r.a sendirian tetapi mengirimkan Abu Musa Al Asy’ary r.a bersamanya. Baginda s.a.w bersabda kepada keduanya, “Gembirakanlah mereka dan jangan kalian buat mereka lari. Mudahkan mereka dan jangan kalian menyusahkan. Bertolong-tolonglah kalian dan jangan berselisih.”

  Juga beliau mengirimkan Ali bin Abi Talib dan Khalid bin Sa’id bin al Ash r.huma. Bersama mereka baginda s.a.w mengirimkan rombongan besar untuk dakwah, ta'lim dan memutuskan perkara diantara manusia.

  Tentang pembatasan masa keluar yang mereka katakan sebagai Bidaah, adalah peraturan dakwah sebagaimana peraturan sekolah dan universiti yang mengenal batasan masa belajar dan kerehatan, untuk menyiapkan bekal dan perbelanjaan selama masa keluar. Apakah dengan demikian, orang-orang Tabligh dianggap membuat bida’ah kerena mereka mengatur hari-hari untuk kepentingan dan khuruj fi sabilillah (keluar di jalan Allah)?
  Alhamdulillah.

  ReplyDelete
 13. Ditulis oleh Sheikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairy,
  Mudir di Masjid Nabawi dan Universiti Madinah Al-Munawarrah
  Dipetik dari buku “Menyingkap Tabir Kesalahfahaman Terhadap Jemaah Tabligh

  Ramai orang mempersoalkan masalah ini. Dari manakah orang-orang tabligh ini mengambil dalil supaya keluar 40 hari. Sebenarnya bilangan 40 hari ini telah banyak disebut didalam al-Qur’an dan Hadith. Keberkatan yang ada padanya telah jelas apabila Allah s.w.t sendiri telah memerintahkan Musa a.s supaya menambah bilangan hari untuk bermunajat kepada Allah sebagaimana didalam al-Qur’an.

  Dan Kami telah menjanjikan kepada Musa (memberi Taurat) sesudah berlaku 30 malam dan Kami telah sempurnakan waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhannya dengan sepuluh malam. Maka genaplah dari Tuhannya selama empat puluh malam (Al A’raf 142)

  Begitulah juga didalam Surah al Baqarah ayat 51. Allah s.w.t menyebut dengan janji-Nya kepada Nabi Musa a.s untuk mengurniakan Taurat setelah bermunajat selama empat puluh malam.

  Didalam hadith baginda s.a.w banyak sekali menyebut tentang bilangan 40 ini. Diantaranya ialah hadith yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud r.a beliau berkata daku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda:

  Sesungguhnya salah seorang daripada kamu dicipta didalam perut ibu selama 40 hari sebagai nutfah kemudian 40 hari menjadi seketul darah kemudian menjadi segumpal daging kemudian dihantar kepadanya seorang malaikat untuk meniupkan roh dan menulis kepadanya empat kalimat… (HR Muslim)

  Dalam hadith yang lain ada dinukilkan bahawa barangsiapa bersembahyang selama 40 hari berjemaah tanpa ketinggalan takbiratul u-la akan mendapat dua jaminan. Satu keselamatan daripada neraka dan kedua bebas dari nifaq.

  Hazdrat Abdullah bin Abbas r.a berkata dihari kematian anak lelakinya, "lihatlah berapa ramai orang yang berada diluar". Hambanya berkata orang ramai telah berkumpul. “Adakah telah cukup empat puluh orang?” Mereka menjawab “Ya, telah cukup”. Abdullah bin Abbas r.a berkata “hadirilah sembahyang jenazah kamu aku mendengar baginda s.a.w bersabda mana-mana orang Islam yang meninggal dunia dan disembahyangi oleh 40 orang yang tidak melakukan syirik melainkan telah menjadi hak kepada si mayat bahawa jaminannya pasti diterima”.

  Dalam hadith yang lain baginda s.a.w bersabda:

  “Barangsiapa mengikhlaskan dirinya kepada Allah selama 40 hari akan zahir sumber-sumber hikmah daripada hati melalui lidahnya”.

  Banyak lagi hadith yang seumpama dengan ini yang menunjukkan keberkatan dan keutamaan pada tempoh atau bilangan 40 hari ini. Kita dapat melihat seorang yang keluar dijalan Allah melatihkan dirinya dalam menjalani ketaatan selama 40 hari sudah pasti amalan ini akan terus dilakukan ketika berada di rumah atau dikampungnya.

  Daripada hadith-hadith dan pandangan nuraniah inilah maka masyaikh dan ulama’ di dalam usaha ini menyarankan supaya setiap orang dapat melapangkan masa selama 40 hari mempelajari usaha dakwah dan mengislahkan diri masing-masing.

  ReplyDelete
 14. Taknak Tanya ke Siapa Guru kepada TG Nik Aziz semasa beliau belajar Hadis di India dan Pakistan?

  Sheikh Yusuf Qardawi tak pernah kritik JT, beliau hormat JT. Beliau sendiri pernah bertemu dengan Ulama' Ulama' JT, salah seorang nya Almarhum As-Syeikh Mufti Maulana Syed Abul Hassan Ali An-Nadwi Al-Hasani. Syeikh Yusuf Qardawi sendiri akui, ilmunya dengan ilmu2 yang ada pada Ulama' JT jauh berbeza.

  Habib Umar, Ulama' Yaman, Mudir Madrasah Darul Mustafa, beliau tidak pernah mencela JT.

  Benar tuan, org2 dalam JT jahil, sbb kami tangkap mereka, di bawah jambatan, kolong2, kelab malam, disco, macam2 tempat jijik JT masuk. Satu je niat kami, kami belajar2 nak selamatkan ummat, supaya kami mudah2an selamat di akhirat.

  ReplyDelete
 15. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 16. Ciri-ciri dakwah islam spt yg disebut pada awal surah al Baqarah ialah bersifat membezakan antara yang hak dgn yang batil.Begitulah juga sifat dakwah Nabi saw.Kalau tidak,tak adalah tuduhan 'Muhammad pemecah-belah bangsa arab' dll.

  Sebaliknya sifat dakwah tabligh melarang hal tersebut dan hanya tumpu kepada penyatuan shj.maka tidak hairan dlm JT terkumpul berbagai fikrah/fahaman (Umno,atas pagar,abim,qadiani,PAS,munafik dll)

  Padahal asas dakwah islam itu adalah penyatuan fiqrah/ideologi dan bukan penyatuan amal.Bila adanya UMNO dlm JT maka adanya fahaman tidak ada politik dlm islam maka ini adalah syirik iktiqad.

  Untuk bertaubat syirik iktiqad itu tidak memadai hanya dgn mengucap syahadah berulang kali.(sila rujuk taubat Al Imam Abu Hassan As Sha'ari drp fahaman Muktazilah)

  Kami tidak pernah pertikai kaedah khuruj Jt(1,40.4 bln dll).tidak pernah dlm entri kami sebelum ini pertikai hal tersebut.So tak payahlah nak 'copy paste' isu khuruj itu disini.

  Yg kami pertikai ialah penafsiran/kefahaman/ideologi islam yg di anuti oleh JT.

  ReplyDelete
 17. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 18. assalamualaikum,saya bersetuju dgn entri tuan perihal tabligh.izinkan saya tambah apa yg saya tahu perihal mereka:


  Bagaimana Dengan Jama’ah Tabligh?

  Dan buat saudara-saudara yang menisbatkan dirinya pada Jama’ah Tabligh, sesungguhnya kalian pun telah menerima pakai fitnah ini, yang kalian hembuskan sejak dahulu, ketika kalian menjadi dengki sebab banyak dari saudara-saudara kita mendapat hidayah untuk mengikuti sunnah Rasulullah saw dalam aqidahnya, ibadahnya, dan muamalahnya. Tidak hanya terbatas pada sunnah makan, tidur, dan buang hajat saja ! Kemudian kalian mendapat “secercah cahaya” ditengah kebingungan kalian mencari bukti.
  Cukuplah penjelasan kami pada awal-awal pembahasan ini bahwa bukti kalian bukanlah bukti, hanya bualan, ; bahwa dalil kalian lebih rapuh dari rumah laba-laba, rapuh dari segala segi, kalau seandainya dalil itu selamat dari satu segi, maka dia tidak akan selamat dari banyak segi. Kalian hanyalah “burung kakatua” dari ucapan sang agen yang sama sekali tidak membawa bukti. Tidakkah kalian mendengar sabda Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam:

  Artinya : “Hendaklah ada bukti bagi orang yang menuduh dan ada sumpah bagi yang mengingkari” [Hadits Hasan Riwayat Al-Baihaqi, Lihat kitab Arba'in Nawawiyyah Hadits No.33]

  Lantas kenapa kalian tidak mengamalkannya ?? Atau kalian menganggap ini adalah ilmu masail yang tidak perlu dipelajari! Atau kalian tidak paham maknanya? Atau kalian pura-pura tidak tahu akan hadits ini? Atau pura-pura tidak paham maknanya? Karena kalian dengki kepada kami!! Mengapa kalian begitu benci kepada orang yang selalu menasehati kalian dengan ikhlas? Membawakan dalil dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang shohih, membawa bukti dari kitab-kitab kalian, atau kalian sudah seperti orang-orang Syi’ah yang 99 % agamanya taqiyyah (bohong) seperti orang-orang munafiq?

  sambung....

  ReplyDelete
 19. Ada Apa Antara Jama’ah Tabligh Dan Zionis Inggris Di India?

  Kami telah membantah tuduhan Jama’ah Tabligh (Amir Bid’i cs.) yang mengaitkan da’wah Demokrasi dengan zionis internasional (AS, Yahudi dan Inggris). Kini saatnya kami ingin membalik keadaan melalui beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut akan muncul setelah kita menilai berita terbaru kami berikut ini

  Hifdzurrahman As-Sayuharwi, mantan anggota parlemen India menyatakan, “Dulu, penguasa Inggris di India membantu gerakan Jama’ah Tabligh di awal perkembangannya dengan harta Haji Rasyid Ahmad, kemudian memutus bantuannya.” [Lihat: Haqiqah Dakwah Ila Allah, hal. 66 dan Jama'ah Tabligh Fi Qarah Hindiyah, hal. 65. Menukil dari Mukalamah Ash-Shadriyin, hal. 4 Cet. Diyobant India]

  Kami tidak akan bersikap zhalim dengan menelan bulat-bulat pemberitaan tersebut. Kami tidak akan mengatakan berita ini shahih, tidak pula dusta. Akan tetapi ini adalah sebuah fakta yang berkembang melalui sebuah buku yang dicetak di India (Diyobant), silahkan cek sendiri kebenarannya, kemudian jelaskanlah secara mendetail kepada ummat : “Ada hubungan apa gerangan antara Jama’ah Tabligh dengan Inggris di India…?” Sebab tidak akan pernah sirna dari ingatan ummat bagaimana Inggris menjalin hubungan asmara dengan Yahudi dan AS dalam menghancurkan negeri-negeri Islam.

  bersambung...

  ReplyDelete
 20. Konsep Jihad Menurut Jama’ah Tabligh, Sangat Menguntungkan Yahudi.

  Jama’ah Tabligh punya pemahaman yang aneh tentang jihad dalam Islam. Jama’ah Tabligh meniadakan konsep Jihad dalam artian perang mengangkat senjata melawan musuh-musuh Islam. Bagi mereka, yang dikatakan jihad adalah khuruj (berkelana pindah-pindah dari masjid ke masjid) selama 3 hari, 40 hari dan 4 bulan.

  Konsep ini tentu saja membuat Yahudi dan musuh-musuh Islam bersorak-sorai dalam pesta kegembiraan. Betapa tidak; Islam hanya akan jadi boneka mainan AS dan Yahudi jika makna jihad hanya diartikan dengan melancong, ber-jaulah dan hanya berdiam diri masjid.
  Sewenang-wenangnya mereka menafsirkan firman Allah:

  التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

  Artinya : “Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadah, memuji (Allah), as-Saaihun, yang ruku’, yang sujud.” [QS. At-Taubah ; 112]

  Menurut Jama’ah Tabligh, as-Saaihun (orang-orang yang mengembara) dalam ayat tersebut dimaksudkan kepada orang-orang yang khuruj. Ini adalah kejahilan terhadap Kitabullah. Sebab yang dimaksud dengan As-Saaihuun (orang-orang yang mengembara), ialah orang-orang yang berjihad (perang) di jalan Allah. Ibnu Katsir (Seorang Ahli Tafsir) berkata, “Ada bukti yang menguatkan, bahwa yang dimaksud dengan siyaahah di sini ialah jihad….bukan maksudnya siyaahah yang dipahami oleh sebagian orang yang beribadah hanya dengan melakukan siyaahah (pengembaraan) di muka bumi.” [Tafsir Ibnu Katsir : II/407]
  Hal ini terungkap dari penuturan Nadhar M. Ishaq Shahab, penulis buku “Khuruj fi Sabilillah” [hal. 74, penerbit Pustaka Billah] ; dimana dia menganggap pemberangkatan pasukan perang yang dipimpin oleh Usamah radhiallahu ‘anhu sebagai jama’ah khuruj -na’udzubillah-. Masih dalam buku yang sama, [hal. 22] penulis berkata : “Yang bermujahadah untuk mendapatkan kekuatan fisik adalah kaum ‘Ad”

  Subhaanallah, betapa kejinya ungkapan ini; sebuah sindiran yang halus terhadap para Sahabat yang menjalankan perintah Allah dalam mempersiapkan kekuatan fisik dan material untuk menyambut seruan menuju Syahid (perang di jalan Allah) :

  وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ

  Artinya : “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. ” [QS. Al-Anfal: 60]

  Jama’ah Tabligh memalingkan makna hadits yang berbicara tentang keutamaan jihad (perang) kepada pengertian “khuruj ala Tabligh“; yaitu “tamasya da’wah” selama 3 hari, 40 hari dan 4 bulan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam buku “Khuruj fi Sabilillah” [hal. 56].

  Demikianlah Jama’ah Tabligh dalam memahami jihad, sebuah pemahaman yang akan merugikan kaum muslimin diseluruh dunia dan menjadikan musuh-musuh Islam leluasa dalam melakukan makarnya tanpa mengkhawatirkan adanya perlawanan kaum muslimin melalui seruan kalimat-kalimat jihad yang suci.

  Syaikh Saifur Rahman bin Ahmad Ad-Dahlawi berkata : “Salah satu ciri khas jama’ah ini ialah, mereka meyakini, bahwa siapa yang keluar bersama mereka dalam kerja dakwah berjama’ah, berarti telah melakukan jihad yang besar bahkan akbar. Mereka beranggapan, keluar bersama mereka dalam kerja dakwah berjama’ah ini lebih afdhal daripada memerangi musuh-musuh Allah dan RasulNya, lebih afdhal daripada memelihara kemurnian Islam dan keutuhan kaum muslimin.

  bersambung..

  ReplyDelete
  Replies
  1. Assalam. .
   Maaf sheikh..kekuatan apakah yang buat kita mampu utk melakukan apa yang sheikh khabarkan itu..?

   Delete
 21. Bukti yang menguatkannya ialah pernyataan seorang ‘ulama dan para penuntut ilmu pada masa peperangan jihad Afghanistan melawan komunis, bahwa Jama’ah Tabligh mendatangi tempat-tempat mereka untuk mengajak mereka khuruj bersama jama’ah mereka! Barang siapa melakukannya (yakni khuruj -red), berarti ia telah melaksanakan sunnah para nabi dan rasul, telah melaksanakan sunnah sayyidul anbiyaa’ wal mursalin, Muhammad Shallallahu’alaihi Wasallam. Bererti ia telah keluar seperti halnya sahabat radhiyallahu ‘anhum ajma’in dalam peperangan medan jihad.” [I'tibariyah Haula Al-Jama'ah Tablighiyah, hal. 51]
  Anehnya, Jama’ah Tabligh meyakini bahwa inilah “kerja dakwah”para Sahabat semasa hidupnya. Kami katakan : Bagaimana mungkin para Sahabat akan mampu menaklukkan kerajaan Persia, Romawi dataran Afrika sampai Eropa timur hanya dengan “jihad” berupa pindah-pindah masjid dan ber-jaulah ria tanpa menebar da’wah tauhid, mengangkat tombak, tanpa bernaung di bawah kilatan pedang, tanpa melesakkan anak-anak panah tepat di jantung-jantung kuffar. Bagaimana mungkin Jama’ah Tabligh bisa lebih mulia dalam khuruj-nya dibandingkan tentara-tentara Allah yang mempertaruhkan jiwa dan raganya bertempur dan berkemul dengan debu-debu jihad fi abilillah.
  Wahai saudara-saudara yang menisbatkan diri pada Jama’ah Tabligh! Carikan kami dalil sepotong saja yang jelas menceritakan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya dahulu pindah dari satu masjid kemasjid yang lain seperti kalian! Padahal dahulu sudah ada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Quba’ dan Masjidil Aqso. Mana bukti kalian mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam dalam berda’wah?

  tamat

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wa'alaikum salam,

   syukran atas info...

   Delete
  2. penulis yg memberikan info di atas sudah mengkhatam kitab Fiqh Jihad karya Dr Yusof Qardhawi ke???

   Delete
  3. Assalam. .
   Maaf. . jawapannya berdasarkan soalan ini. Bagaimanakah Agama islam boleh tersebar? dan bagaimana pula seekor unta padang pasir boleh berada di banjaran Himalaya?

   Delete
 22. salam tuan,.ni ada benda nk dik0ngsikan sdikit.

  ttg bab p0litik,.JT bukan xterima bab p0litik,cuma msa khuruj 3h,40h @ 4bln, dia punya usul tu xb0leh cakap LANGSUNG..sbb apa, sbb msa khuruj, 0rg nk k0sentret bangunkan iman, n fikir mcamana umat Islam sluruh dunia dpt amal agama sempurna.dlm khuruj ni, trdapat byk g0longan manusia trmasuk golongan politik n di0rang punya parti.if time khuruj cakap hal p0litik, ditakuti brlaku prpecahan hati...JT xmlarang p0litik, P0litik pun perlu dlm Islam..

  wallahu a'lam

  ReplyDelete
 23. Salam..ada satu cerita menarik untuk di k0ngsi bersama...

  kisah mengenai se0rang ayah, anak dan seek0r keldai..
  dalam perjalanan, si ayah menunggangi keldai dan si anak berjalan menarik keldai tersebut.sesampai di suatu kampung, trdengar 0leh mereka, se0rang berkata "alangkah kasihannya budak itu, dia disuruh berjalan, walhal bapanya bersenang lenang di atas keldai" setelah mendengar perkataan itu, kedua anak beranak itu pun bertukar posisi..

  sesampai di sebuah kampung, seseorang pula berkata "alangkah derhakanya anak itu, bapanya disuruh menarik keldai, sedang dia bersenang lenang di atas keldai" mendengar perkataan orang itu, maka kedua-duanya membuat keputusan untuk menunggangi keldai tersebut.

  setelah sampai di sebuah lagi kampung, terdengar pula oleh mereka akan suara seseorang berkata "alangkah zalimnya mereka berdua. stelah keldai dibebani dgn barangan,ditambah pula dgn beban menanggung mereka berdua"

  camtue lh dunia, even benda haq pun 0rg try buat, pasti ada jer yg salah...melihat kesalahan lebih mudah dr melihat perkara yg betul..satu kain yg putih bersih, jika tedapat satu tompokan pada kain trsebut, 0rg takkan lihat keputihan kain itu, 0rg akan nampak t0mp0kan trsebut...wallahu a'lam

  ReplyDelete
 24. Terima kasih atas pandangan sdr

  Kisah yg sdr nukilkan itu ialah kisah Lukmanul Hakim dan anaknya.Cumanya dlm kontek tabligh,kisah ini tidak relevan.Sebabnya Lukman dan anaknya berada dlm manhaj yg betul(sunnah) sedang tabligh menempuh manhaj yg diperkenalkan oleh ulama India.Berbeza manhaj bermakna berbeza natijahnya.

  Melihat drp hujjah sdr,bermakna anda tidak memahami tasawwur islam dgn kefahaman yg benar (sunnah).Syariat islam tidak menerima pemisahan juzuk -juzuk sedemikian.

  cuba bagi satu contoh tokoh sahabat yg melakukan sedemikian sebagaimana yg diamalkan dlm mathode dakwah tabligh ini? iaitu melakukan satu amalan dan dlm masa yg sama meninggalkan satu amalan yg lain.

  Berdasarkan pengalaman saya yg bergaul dgn ramai karkun tabligh berbagai peringkat umur,apabila mereka telah join tabligh maka seumur hidup mereka atau dlm masa 24 jam dlm sehari adalah dlm "undang-undang tabligh".

  Ini bermakna sekiranya 30 tahun dlm tabligh maka larangan utk tidak berbicara politik akan berkuatkuasa selama masa itu.Kalau tak percaya PRU13 akan dtg ini,cuba lihat berapa org tabligh yg akan dtg kesekolah utk membuang undi?

  Saya berkata sedemikian berdasarkan pengalaman kerana saya terlibat secara langsung dgn kerja-kerja pilihanraya drp mencula,kempen sehingga dlm dewan pusat mengundi sebagai ketua PACA.

  ReplyDelete
 25. Assakamualaikom,

  Saya dengar sabar yang amat sangat membaca 'pertembungan' yang tidak sepatutnya ini.

  T.kasih.

  ReplyDelete
 26. Wa'alaikum salam,

  Saya harap tuan dapat bersabar sekuat tenaga yg ada.Dlm kes 'pertembungan'ini,saya mengajak kita semua 'flashback'sejarah 'pertembungan'antara Hujjatul Islam al Imam alGhazali rah dgn golongan sesat di zaman beliau termasuk kritikannya terhadap Ibnu Sina ,Al Farabi dan tokoh-tokoh lainnya.

  Al Ghazali rah menghadapi golongan sesat tersebut seorang diri dgn menjawab hujjah-hujjah mereka dlm kitab-kitabnya.

  SEANDAINYA tuan hidup di zaman beliau,adakah tuan akan mengucapkan ayat yg sama sebagaimana yg tuan tulis spt di atas?

  Bukanlah saya nak compare apa yg mujadid kurun ke 5 itu buat sama dgn apa yg saya buat.Saya umpama debu halus kalau nak dibandingkan dgn beliau rah.

  Cuma niat saya ingin mengajak sahabat2 dlm tabligh yg masih lagi tidak nampak hakikat kefahaman beragama yg lurus spt yg sepatutnya diketahui.

  Wallahu'alam

  ReplyDelete
 27. Wahai ahli-ahli Jemaah Tabligh yang bersama atau menyokong Parti PAS beristikharah lah dgn iklas pada allah, semoga allah memberi petunjuk dan kekuatan. Sesunguhnya PAS saat ini telah hilang 1 undi dari saya dan insayaallah akan hilang 100 undi dari keluarga dan rakan2 seperjuangan. Dengan ini saya tallak 2 parti PAS.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Inilah salah satu contoh penyokong PAS yang menyokong tidak berdasarkan ILMU tapi hanya berdasarkan SENTIMEN atau ISU.

   Sejarah telah mencatatkan ramai ahli @penyokong PAS yang kecundang separuh jalan atas sebab seperti yang ditunjukkan oleh sdr Ramli ini.Sekiranya beliau menyokong PAS berdasarkan ILMU ISLAM yang mantap dan sahih nescaya beliau tidak akan menulis seperti itu.

   Golongan tabligh samada penyokong PAS atau Umno tidak boleh menerima teguran dan kritikan kepada jemaah tabligh kerana mereka menganggap telah menjadi mulia dan maksum sebab berada dalam tabligh.Inilah doktrin dan ideology yang telah ditanam sekian lama oleh eldest-eldest tabligh.
   Cuba kita perhatikan dalam banyak blog-blog yang mengkritik mereka,langsung tidak ada ayat-ayat yang positif menerima kritikan atau sekurangnya ucapan terima kasih atas keprihatinan kita membetulkan mereka.

   TIDAK ADA!!!!!!!!!!!

   Kalau puak wahabi yang kritik lalu mereka hentam dengan isu sesat,takfir dll.Sedangkan fahaman Wahabi telah pun meresap masuk dalam jemaah tabligh di pelbagai Negara termasuk Malaysia.

   Buktinya mereka tidak campur dalam program-program masyarakat kariah setempat seperti mauled,kematian yang bukan ahli mereka,gotong royong kenduri-kendara dan dalam bulan Ramadhan mereka tidak menyertai tadarus al quran di masjid /surau kecuali di masjid Sri Petaling sahaja.

   Walaupun tidak dinafikan ada segelintir ahli tabligh yang positif dengan aktiviti masyarakat namun ia tidak memadai untuk kita menyatakan dalam tabligh tidak ada “VIRUS” KETAKSUBAN TERSEBUT.

   BUKTI JELAS IALAH TULISAN SDR RAMLI INI.
   Untuk makluman sdr Ramli,PAS tidak rugi sedikit pun sekiranya ada 1000 orang seperti sdr yang memboikot Pas kerana perkara ini telah di sebut oleh Allah dalam al quran dan dalam hadith nabawi.

   Delete
  2. ada ka bukti Nabi SAW & Sahabat R.Hum pakai undi utk bina negara?atau adakah Nabi SAW & Sahabat R.Hum setup dlu negara, pastu mentadbir?Apa jaminan tuan kalau PAS dpt memerintah, semua beriman pada Allah SWT, dapat laksanakan hudud dengan iman yakin yg betul, bahawa hudud adalah dari Allah SWT?apa beza org yg ada kalimah tauhid dgn org yg xder kalau sama2 duk terkejar takhta,wanita & harta?

   bahaya betulla duk crita dlm ni...patut la ulama marah sgt duk muzakarah dlm brg ciptaan yahudi nie..(stiap pc,notebook &etc mesti ada bendera yahudi &lilin)
   Astaghfirullah...saya syor tuan tutup je la blog tuan ni..tuan gi la tanya mursyidul am Tok Guru Nik Aziz (tok guru saya jgk)..sama2 Islam nak tegakkan Kalimah pun nak kena sangka buruk ke...sepatutnya, tuan urusla kt dlm masjid, bagi JT ni ajak org msuk masjid..kalau da tuan xbrani sgt memalukan muka nak jumpa manusia, utk cerita kehebatan Allah SWT, bg la JT buat...apa nak kecoh2..

   Delete
  3. anda tulis:

   "adakah Nabi SAW & Sahabat R.Hum setup dlu negara, pastu mentadbir?"

   kami jawab:

   Selepas Nabi saw wafat perkara pertama yang para sahabat buat ialah mengundi nak lantik khalifah(jawatan politik)lepas tu baru tanam jenazah Nabi.

   anda tulis:

   "Apa jaminan tuan kalau PAS dpt memerintah, semua beriman pada Allah SWT, dapat laksanakan hudud dengan iman yakin yg betul, bahawa hudud adalah dari Allah SWT"

   kami jawab:

   adakah ketika nabi saw memerintah Madinah dahulu seluruh Jazirah Arab telah menganut islam semuanya??
   Dalam keadaan hanya memerintah Madinah sahaja sudah melaksanakan hukum Hudud dll maka begitulah juga langkah yang diambil oleh Pas mendrafkan rang undang2 hudud untuk dilaksanakan tetapi di tentang oleh UMNO.

   KALAU NABI SAW TAK PERLU TUNGGU SELURUH SEMENANJUNG ARAB MENGANUT ISLAM(BERIMAN)BARU NAK BUAT HUKUM HUDUD MAKA APA DALIL ANDA NAK AJAK SELURUH ORANG BERIMAN DULU BARU NAK HUKUM HUDUD TERTEGAK DENGAN SENDIRINYA??????????????

   anda juga kena suruh semua karkun tabligh tutup blog mereka yang banyak menipu dan salah menafsirkan al quran dan hadith.

   Delete
  4. Assalam..
   Maaf. .Mmg sepatutnya hukum hudud itu dilaksanakan oleh setiap negara yang mana pemerintahnya beragama Islam. tetapi bagaimana hendak melaksanakan hukum tersebut pada zaman sekarang ini, disamping rakyat2 yang tidak menerima hukum tersebut.? masih adakah bakal pemimpin yang betul2 arif mengenai agama tanpa mendahulukan agenda2 beliau yang tersendiri..

   Delete
  5. InsyaALLAH ada....janji Allah PASTI berlaku.

   Delete
  6. Salam... "adakah Nabi SAW & Sahabat R.Hum setup dlu negara, pastu mentadbir?"sejarah Nabi menunujukkan Nabi membina dulu piagam Madinah yang mempunyai 47 fasal,perlembagaan sebelum mendirikan kota Madinah...saudara jundullah saya tidak tahu mana awak dengar kisah,jenazah Nabi dikebumi dahulu kemudian diadakan mesyuarat memilih khalifah dan Abu Bakar dipilih atas dasar mesyuarat.....Nabi tidak terus melaksanakan hudud sebaik sahaja dapat memerintah Madinah,ayat-ayat al-Quran tidak diturunkan serentak sekaligus namun ia diturunkan sedikit demi sedikit,ayat-ayat Makiah diturunkan terlebih dahulu mengajak manusia kepada Alllah dan menghancurkan berhala-berhala dalam hati manusia,kemudian barulah perintah solat dan lain2 hukuman diturunkan ,ayat-ayat madinah,itu terjadinya dalam satu ayat dalam al-quran 'kami dengar dan kami taat",anda perlu memberi faham manusia itu sedikit demi sedikit dan pelaksaanaan hudud itu perlu dikaji semasa zaman Nabi,khalifah dan bagaimana pelaksaaannya....anda terlalu menekan orang akan terkejut,jadi lakukanlah dengan hikmah dan bijaksana,cthnya perintah potong tangan,permasalahan apa sebab dia mencuri??

   Delete
 28. Oleh kerana sdr Ramly telah mengishtiharkan bahawa dia tidak lagi menyokong PAS dan dlm masa yg sama mempengaruhi orang lain maka beliau termasuk dlm hadith:

  “….barangsiapa yang mengadakan satu cara (sunnah) yang buruk, maka dia akan mendapat dosa dan orang yang turut mengerjakannya dengan tidak kurang sedikitpun dari dosa mereka itu.”

  Sebenarnya ajaran doktrin jemaah tabligh ini sangat mirip (bersamaan) dengan ajaran (akidah) UMNO.Mari kita buktikan:

  1. Tabligh melarang ahlinya daripada bercakap bab politik dlm masa khuruj (sebenarnya dlm setiap masa).Begitulah juga UMNO melarang ahlinya bercakap bab HALAL & HARAM apabila berpolitik.Jika ada ustaz yang berceramah tajuk tersebut akan di “GAM”.
  2. Tabligh melarang ahlinya drp menyebut kebaikan dan keburukan dlm masa khuruj.Begitu juga UMNO melarang keras ahli menegur kesalahan pemimpin mereka walaupun secara tersembunyi.
  3. Maulana Muhammad Ilyas menanamkan faham anti politik dan kekuasaan kepada pengikutnya. Bahkan beliau mengungkapkan bahwa memegang kekuasaan yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW hendaknya tidak menjadi cita-cita umat Islam. Hal ini dapat kita pahami dari pernyataan Maulana Muhammad Ilyas :
  “Jika kita dapat memegang kekuasaan dengan mengikuti ajaran Nabi SAW , memang kita tidak menolaknya, akan tetapi hal itu hendaknya tidak menjadi cita-cita kita.”
  (Abul Hasan Ali Nadwy, Riwayat Hidup dan Usaha Dakwah Maulana Muhammad Ilyas, (terjemahan oleh Masrokhan Ahmad) Ash-Shaff, Yogyakarta, Hal 106

  -Kenyataan pengasas Tabligh hampir sama dengan ‘akidah’ UMNO yang tidak mahu melaksanakan hukum islam dalam Negara.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jundullah saya rasa anda ini juga terlalu taksub dengan perjuangan PAS dan merasakan PAS lah yang paling betul dan berkesan....anda juga tidak akan terima sekiranya jemaah PAS yang anda sanjung orang lain kritik

   Delete
  2. ulasan dari http://www.tranungkite.net/lama/c12/paswj1.htm tentang salah faham jemaah tabligh
   ulasan dari http://hambalialorstari.blogspot.com/search?q=politik tentang tabligh dan politik

   mohon layari dan fahami dari blog tersebut.

   Delete
 29. Bila kita menyentuh bab solat istikharah dalam masyarakat melayu,ia sinonim dgn tujuan antaranya mencari jodoh.ini yang paling popularlah bagi kita org melayu.

  Hanya sedikit sahaja yg beristikharah untuk mencari kebenaran sesuatu perkara.

  Dalam kontek mencari kebenaran sesuatu masalah agama,contoh seperti yang telah ditunjuk oleh para ulama muktabar (antaranya Imam Ghazali)ialah melalui kajian,analisis dan seumpamanya.

  Begitu juga dalam kontek mencari kebenaran sesuatu agama seperti yang berlaku kepada saintis Diraja Prancis yang telah membuat kajian tentang mumia Firaun dan banyak lagi contoh lain oleh bijak pandai Barat yang dahulu kafir(benci)kepada islam tetapi setelah membuat kajian telah melihat kebenaran islam lalu memeluk agama islam.

  Daripada itu maka terhasillah orang islam yang BERQUALITY kerana kefahaman mereka tentang islam diperolehi secara mantap dan jitu.

  sebaliknya orang melayu rata-rata memperolehi islam secara BAKA (kecuali yang benar-benar menuntut ilmu agama secara bersanad) maka hasilnya hanyalah QUANTITI SAHAJA.

  Mencari kebenaran dengan jalan mengkaji selepas itu baru TAWAKKAL hasilnya lebih diyakini DARIPADA semata-mata istikharah tanpa kajian mendalam seperti yang dianjurkan oleh sdr Ramly .

  Takrif Tawakkal itu sendiri ialah BERUSAHA DAHULU KEMUDIAN BARU BERSERAH.

  INILAH jalan ASWJ dan salfusoleh yang benar dan lurus seperti yang di tunjukkan oleh Imam Ghazali dalam menghukum sesat golongan falsafah dll di zaman beliau.

  golongan Muktazilah,Khawarij,Syiah dll dihukum sesat bukan kerana mereka tak solat, tak bayar zakat,tak berdakwah dll tetapi kerana penafsiran agama yang menyimpang drp petunjuk Rasul saw.

  Wallahu'alam

  ReplyDelete
 30. Assalamualaikum.....
  Ulamak Pas seperti Tuan Guru Nik Aziz dan Hadi Yahya tidak pon memburukan kan jemaah tabligh dan kata mcam2 apa tah lagi buat fatwa sesat kepada jemaah tabligh..........yang menghairangkan orang yang dibawahnya ni melebih2 pulak dah??
  Bukan ke Tuan Guru Nik Aziz die pnye guru Pengarang Kitab Fadhail Amal

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wa'alaikum salam,

   Boleh bagi sumber rujukan dakwaan sdr tu??

   setahu kami guru beliau ketika belajar di Deobond India ialah Maulana Sayyed Ahmad Hussain Al-Madani (Aseer Malta), Maulana Mahmud Hassan dan Maulana Sheikh Ali.

   maaf ye..

   Delete
  2. G la tanya Tok Guru Nik Aziz sdiri..sy da tanya dah..itula jwpn dia..

   Delete
  3. Sebenarnya ada rahsia yang anda tak tahu tentang Tg Nik Aziz....Hanya orang yang rapat dengannya sahaja yang tahu.Anda bertanya sebagai orang luar sedang kami bertanya sebagai sebuah keluarga.

   Delete
  4. Assalam.
   Maaf. sebenarnya islam menegah kita daripada memburuk2kan seseorang hatta mereka itu bukan dari kaum kita sendiri. jd janganlah kita memburuk2kan mereka2 yang ada kekhilafan. seharusnya berdoalah utk mereka agar mereka dapat memperbaiki kekhilafan trsebut.dan jdikanlah kburukan yang kita terkesan atas mereka itu sempadan kepada diri kita sendiri.

   Delete
 31. Orang-oraang seperti inilah yang akan memecahkan perpaduan islam dan menghancurleburkan perjuangan pemimpin mereka dengan sikap angkuh mereka..syaitan berkata aku lebih baik dari kamu. jangan kau tunjuk ayat ini pada orang lain tapi kita lihat apa telah tertulis di blog ini. Nabi S.A.W menyatukan umat berbilang kefahaman dan sebagainya bukan dengan politik dengan mengatakan kami lebih baik dari mereka, kami pembela agama, kami lah paling baik jujur,iklas,amanah,soleh,alim dan apa apa lah asal baik itu lah mereka dan kamu adalah jahil, sesat, rasuah, penzina apa apalah yang buruk itu pihak lawan.. angkuh sunguh syaitan ini.

  ReplyDelete
  Replies
  1. apa yang lu cakap ni bro?

   lu tak bace ke tuan blog ni tulis woii!!

   lu naik angin tak tentu pasal ni pe hal?

   lu faham ke tak sirah nabi?
   Lu faham ke tak ape tu politik islam yg nabi ajar?
   jgn main hentam kromo bro...

   Delete
  2. Assalam..
   Maaf. .Sniper muslim saya sebagai pembaca lebih terkesan akan angin tuan,:-) dan sya sndiri merasakan ayat tuan tidak langsung membina. malah menyebabkan api yang menyala itu semakin membakar.
   Orang yang beramal dengan ilmunya pasti lebih memahami bukan.? :-)

   Delete
 32. Golongan tabligh samada penyokong PAS atau Umno tidak boleh menerima teguran dan kritikan kepada jemaah tabligh kerana mereka menganggap telah menjadi mulia dan maksum sebab berada dalam tabligh.Inilah doktrin dan ideology yang telah ditanam sekian lama oleh eldest-eldest tabligh.
  Cuba kita perhatikan dalam banyak blog-blog yang mengkritik mereka,langsung tidak ada ayat-ayat yang positif menerima kritikan atau sekurangnya ucapan terima kasih atas keprihatinan kita membetulkan mereka.

  TIDAK ADA!!!!!!!!!!!

  Toooooolong saudara!!! setelah kamu hina dan fitnah kami sebegitu jiji... annnnnjing pun tidak sangup menjilatnya ada hati pula mengharapkan ucapan terima kasih.

  Sejahat jahat mereka tidaklah mereka memperkecil JT bahkan mereka telah memberi sebidang tanah untuk di dirikan markaz JT.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sdr Ramly sila baca entri dibawah tulisan yg dibold kuning adalah sindiran secara halus (sopan) drp Tg Nik Aziz:

   http://urusanulama-hl.blogspot.com/2012/01/menyingkap-sejarah.html

   Kami bukan ulama maka kritikan kami agak pedas sikit.

   Delete
  2. Sebagai contoh, katanya, Jama'ah Tabligh hanya sesuai bergerak di bumi India yang dikuasai oleh golongan Hindu.
   'Tetapi Jama'ah Tabligh tidak sesuai di bumi Malaysia di mana suasana politik, ekonomi dan kedudukan penduduknya amat jauh bezanya dengan bumi India itu.
   -------------------------------------------------
   Golongon Hindu pastinya tidak beriman pada ALLAH dan Nabi S.A.W. tetapi di Malaysia di mana suasana politik, ekonomi, golongon Islam yang beriman dan kedudukan penduduknya amat jauh bezanya dengan bumi India itu

   ya kah? kalau begitu kita kekalkan kerjaan yang sedia ada ia jauh lebih baik dari Bumi India.

   Delete
  3. Imam Syafie pernah berkata:"aku mampu berhujjah dgn 10 org berilmu tapi tidak mampu berhujjah dgn 1 org yg jahil kerana mereka tidak memahami displin ilmu".

   Jika anda menyokong Pas Alhamdulillah,tapi bagaimana dgn karkun ahli Umno totok Dan yg atas pagar??

   Delete
  4. kebanyakan karkun condong pada agama...bukankah PAS nak menegakkan agama di muka bumi ini, terlalu jahil orang2 yg berkata mencintai Islam tetapi menolak pemerintahan Islam.

   Delete
  5. beza maksud agama versi tabligh dgn versi Pas mesti dilihat kepada ucapan pemimpin mereka bukan ahli bawahan.

   Selepas itu baru dinilai samada bertepatan dgn petunjuk al quran dan sunnah.

   Baik...!

   Maksud islam bagi JT adalah berdasarkan 6 prinsip asas JT spt yg telah saya nyatakan dlm artikel Tabligh:satu penilaian semula.Ini bermakana jihad bagi tabligh hanyalah khuruj itu shj.

   bila kita ajukan persoalan jihad politik,majoriti tabligh menolak.ini boleh kita baca dlm blog-blog mereka.

   Begitu juga dlm soal amar makruf nahi mungkar yg mana pemimpin mereka takrifkan berbeza dgn takrif ASWJ.Kita boleh semak dari kenyataan Maulana mereka sendiri.

   Kesimpulannya takrif islam Tabligh berbeza dgn takrif islam PAS.
   Pas mencontohi perbuatan para sahabat ketika hari kewafatan Rasul saw spt dlm artikel "antara politik dan sayang nabi".

   Jadi kita nak tahu tabligh mencontohi siapa pula dlm ajaran mereka??..

   Delete
  6. Saya faham saya tidak layak bermuzakarah sebagai ahli bawahan dengan tuan yg lebih mulia lagi bijaksini sebagai ketua urusan ulama. Tetapi tuan mengutarakan juga peroalan pada saya sebagai ahlibawahan tidakkah ini akan membuang masa tuan sahaja?

   Delete
 33. haiii bro!!! SNIPPER MUSLIM kah atau SNIPPER SYIAH ???. Jangan berani tembak dari jauh saja.. kalau kau ada telor kau bersemuka dengan Maulana di SP. ada berani kah????? klu sekedar copy paste memang aku tabik 3 kali dgn kau.

  ReplyDelete
 34. nak banding Tabligh ngan syiah lo bagus syiah lagi diorang berani perang ngan israel tapi tabligh siap berkawan aman damai lagi terus lo bisa bina markaz di sana,memalukan!

  ReplyDelete
  Replies
  1. sniper syiah, sasaran anda tidak tepat...lebih baik anda belajar lastik cicak.

   Delete
  2. Assalam. .
   Maaf. Sniper muslim.. ingin bertanya, Tuan dah kira ke berapa banyak markas tabligh seluruh dunia? Tuan pernah dengar perkembangan orang2 tabligh yang berdakwah di Palestin, Amerika, Iraq dsb? Nk kongsi 1 cerita mengenai mereka sat.
   -Mengapa Usaha2 dakwah orang2 Tabligh masih kekal dan orang2 yahudi tidak berani untuk menghalang usaha mereka. Ada 1 kejadian dimana, apabila orang2 yang menjalankan usaha ini ditahan dan dilarang untuk melakukan dakwah oleh askar2 yahudi, tetapi mereka enggan dan tetap dengan keputusan mereka untuk berdakwah, disebabkan keenganan mereka, askar2 tersebut mengacukan senapang dan menekan picu senapang masing2, tetapi apa yang berlaku? senapang itu tidak mampu mengeluarkan pelurunya dan apabila tembakan dilepaskan kearah yang lain, senapang itu boleh berfunsi seperti biasa. Jadi apabila laporan tersebut sampai ke pihak atasan. mereka membuat kesimpulan bahawa usaha mereka itu BENAR SEMATA2 KERANA ALLAH, dan bantuan Allah itu akan sentiasa bersama2 dengan mereka.
   Sekiranya kita melihat dengan pandangan dan menilai dengan hati yang negatif maka setiap perkara yang benar sekalipun akan kelihatan salah. Insyaallah, janganlah kerana ilmu kita yang tidak lebih hanyalah seperti setitik air dilautan itu kita perdebatkan. Allah itu maha mengetahui saudara2 sekalian. kita satu Agama. Harap tuan2 selitkanlah sedikit doa didalam doa tuan2 agar hati2 kita yang bersaudara ini dapat bersatu teguh untuk masa yang akan datang. Insyaallah tuan2. :-)

   Delete
 35. Sesunguhnya kegelapan itu tidak akan sesekali boleh menghancurkan walaupun sezarah pun akan keterangan (cahaya) kebenaran.

  Sesunguhnya kegelapan itu tidak akan sesekali boleh menghancurkan walaupun sezarah pun akan keterangan (cahaya) kebenaran.

  Sesunguhnya kegelapan itu tidak akan sesekali boleh menghancurkan walaupun sezarah pun akan keterangan (cahaya) kebenaran.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sdrmasih tidak menjawab banyak persoalan yg telah saya kemukakan.
   Sebaliknya melencong entah ke mana.

   Adakah ayat diatas "wirid" yg diajar oleh Amir tabligh jika gagal menjawab hujjah ??

   Dlm entry terbaru saya kisah dialog tersebut menjadi bukti jelas jemaah tabligh tidak berdiri Di atas hujjah al Quran & sunnah yg menjadi pegangan ASWJ.

   JADI APA HUJJAH ANDA MENGATA TABLIGH BERADA DIATAS KEBENARAN??

   ADAKAH MENOLAK NAS AL QUR'AN DIKATAKKAN BENAR??

   Delete
  2. Sdrmasih tidak menjawab banyak persoalan yg telah saya kemukakan.
   Sebaliknya melencong entah ke mana.

   Adakah ayat diatas "wirid" yg diajar oleh Amir tabligh jika gagal menjawab hujjah ??

   Dlm entry terbaru saya kisah dialog tersebut menjadi bukti jelas jemaah tabligh tidak berdiri Di atas hujjah al Quran & sunnah yg menjadi pegangan ASWJ.

   JADI APA HUJJAH ANDA MENGATA TABLIGH BERADA DIATAS KEBENARAN??

   ADAKAH MENOLAK NAS AL QUR'AN DIKATAKKAN BENAR??

   Delete
 36. Assalamu alaikum

  thanks atas infonya :)

  ane cuman mau berdoa aja :

  " YA ALLAH JIKA USAHA DAKWAH DAN TABLIGH ADALAH USAHA YANG ENGKAU RIDHAI, MAKA IKUTKAN KAMI SAMPAI MATI DAN ISTIQOMAHKAN YA ALLAH, TAPI JIKA USAHA DAKWAH DAN TABLIGH ADALAH USAHA YANG ENGKAU MURKAI, MAKA JANGAN IKUTKAN KAMI SAMPAI MATI DAN HANCURKANLAH USAHA DAKWAH INI "

  www.usahadawah.com

  ReplyDelete
 37. Wa'alaikum salam,

  Apa pandangan anta kalau doa itu juga dibaca oleh golongan Syiah,Muktazilah,Khawarij dll golongan yg telah di fatwa sesat oleh para ulama muktabar??

  perlu di ingat bahawa golongan tersebut juga bersyahadah,bersolat,berpuasa dll sama seperti golongan anta dan kita semua..

  Percayalah bahawa keberadaan golongan sesat akan sentiasa ada sehingga hari kiamat sebagai ujian drp ALLAH kpd org beriman yg bermanhaj Rasul saw dan para sahabat.

  Kami nak ingat sekali lagi bahawa yg kami pertikai ialah pemahaman dan penafsiran agama jemaah Tabligh.Bukan amal islami mereka spt solat berjamaah,zikir,dakwah dari pintu ke pintu itu!!

  ReplyDelete
 38. insya Allah, kalau mereka doa seperti itu, ana berani aminkan.... karena yakin akan kesesatan mereka....

  sudikah antum mengaminkan doa ana yang dhaif ini ... :)

  (salam dari Indonesia buat ulama2 panutan antum)

  JT gak berpolitik ?
  http://hambalialorstari.blogspot.com/2009/03/politik-vs-syura.html

  ReplyDelete
  Replies
  1. Sdr Rizal, anta ni ketinggalan keretapi da.....

   Isu itu telah kami jawab dlm artikel 'perbezaan antara sistem. Demokrasi vs sistem syura.

   Silakan baca ya...

   Anta kurang faham apa maksud tersirat sindiran ana.jika puak yg dah sesat itu pun boleh berbangga dgn kesesatan mereka siap cabar ASWJ dgn doa tersebut maka APA peliknya kalau tabligh yg telah difatwakan sesat itu melafazkan doa yg sama

   Cuba anta cari surah an nisa ayat 115,ada ayat yg bermaksud :"maka Allah membiarkan mereka menempuh jalan sesat......."

   Cuba fahami.dan tadabburkan ayat tersebut ditujukan kpd siapa?

   Delete
  2. :) kalo apa begitu apa susahnya mengaminkan doa ana yang dhaif ini ?


   tentang artikel antum tentang jawaban terhadap http://hambalialorstari.blogspot.com/2009/03/politik-vs-syura.html, alhamdulillah ane baru baca tadi, bagus !

   * Dan barangsiapa yang menentang/memusuhi Rasul sesudah nyata baginya al-hidayah (kebenaran) dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mu'min, niscaya akan Kami palingkan (sesatkan) dia ke mana dia berpaling (tersesat) dan akan Kami masukkan dia ke dalam jahannam dan (jahannam) itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali.
   (An-Nisa' ayat 115)

   * kalo ustadz memang anggap kami termasuk yang ditujukan dalam ayat ini, maka tolonglah ustadz selalu sebut kami dalam doanya agar selalu diberi hidayah oleh Allah dan melembutkan hati kami agar selalu mau menerima kebenaran dari siapa saja ! :)

   * www.palangiran.blogspot.com

   Delete
 39. sniper muslim.....

  Pas sokong syiah ke???? atau dah bersatu???

  Syiah sama sekali tidak akan serang israel lah bodoh....!!!

  sry agk pedas mungkin dh ikot nafsu kot!!!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Pandangan Jama’ah Tabligh Terhadap Golongan Lain

   Mereka beranggapan, tidak ada keselamatan bagi manusia kecuali dengan menempuh jalan mereka. Mereka mengumpamakannya seperti kapal Nabu Nuh. Orang yang menaikinya selamat, dan oarang yang tidak mau menaikinya binasa.

   Mereka berkata: “Sesungguhnya dakwah kami seperti kapal Nabi Nuh”. Hal ini telah kami dengar sendiri dari mereka di Yordania dan di Yaman.
   Jama’atut-Tabligh, bukan jama’ah sunnah. Dan sebenarnya, kalimat “safinatu Nuh” “Kapal Nabi Nuh”, kutipan dari Imam Malik, saat beliau membicarakan nilai penting Sunnah bagi seorang muslim. Kata beliau: “(As-Sunnah bagaikan kapal Nabi Nuh. Barang siapa menungganginya, ia selamat. Dan barang-siapa yang tertinggal darinya, ia binasa)”. [13]
   Ternyata, mereka (Jama’atut-Tabligh) menukilkan kalimat yang haq, untuk kemudian mereka letakkan pada sesuatu yang tidak haq. Sedangkan Allah berfirman: “Dan taatilah Allah dan Rasul, supaya kamu diberi rahmat. (Qs. ’Ali Imran/3:132)

   Jadi, taat kepada Allah dan Rasul-Nya itulah Sunnah, yang jika seseorang tertinggal darinya, ia akan binasa, dan yang mengikutinya akan selamat. Bukan Jama’atut-Tabligh, yang tidak memahami al-haq dan tidak membersihkan hak yang semestinya kepada ahlul-haq.

   Delete
  2. Pandangan Jama’ah Tabligh Terhadap Penuntut Ilmu Syar’I

   Mereka tidak siap untuk menuntut ilmu. Mereka beranggapan bahwa waktu yang digunakan untuk menuntut ilmu adalah sia-sia. Padahal Allah telah berfiman, yang artinya: Katakanlah: “Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) menuju Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik:. (Qs. Yusuf/12:108).
   Yang dimaksud dengan al-bashirah, ialah hujjah dengan ilmu dan pengetahuan. Oleh karena itu, Allah pun berfirman:
   “Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperhatikan kepadamu..” Qs. Hud/11 ayat 112- dan perintah Allah tidak mungkin dipraktekan dan dilaksanakan tanpa ilmu.
   Sehingga bagaimanakah mereka berdakwah menuju Allah, dan mengira bahwa mereka berada di atas kebenaran dan petunjuk, sementara itu mereka tidak menuntut dan tidak menghormati ilmu sama sekali?

   Saya pernah mendengar salah satu senior mereka memberikan perumpamaan untuk membuat orang tidak sedang terhadap ilm. Kurang lebih dia berkata: “Perumpamaan orang-orang yang menuntut ilmu dan tidak berdakwah, bagaikan seseorang yang mempelajari buku tentang teori belajar berenang. Dia mempelajarinya sampai samapi benar-benar hafal dan menguasainya. Kemudian suatu saat, dia sedang berjalan di tepi pantai, lalu menjumpai seseorang yang sedang hampir tenggelam sambil berteriak-teriak meminta pertolongan. Tapi orang tadi (yang hafal buku teori berenang) justru berkata: “Tunggulah sebentar, Saya buka dulu buku teori belajar berenang. Saya akan baca cara menolong orang yang tenggelam”.
   Lihatlah perumpamaan batil yang buruk ini wal’iyadzu billah!

   Di manakah letak persamaan antara ilmu dan perumpamaan ini? Lagipula, apakah semua orang hanya sibuk dengan membaca dan belajar buku teori belajar berenang saja? Mereka mendapatkan perumpamaan seperti ini dari waswasatusy-syaithan (bisikan setan), sehinga membuat orang-orang tidak suka ilmu, dan akhirnya mereka pun jauh dari ilmu, dan akhirnya mereka pun jatuh dari ilmu dan para ulama.

   Delete
  3. Peringatan

   Salah satu hal yang berbahaya pula pada Jama’atut Tabligh adalah merubah-ubah makna hadits dari makna yang sesungguhnya. Contohnya hadits yang berbunyi: “Dari (tanda-tanda) kebaikan islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya”. [14]

   Apa yang mereka artikan dari makna hadits ini? Mereka berkata: “Jika kamu melihat apapun yang terjadi di masjid, maka jangan kamu ingkari; karena Rasul telah bersabda.., “mereka pun membawakan hadits tadi.
   Lihatlah! Dengan pemahaman seperti itu, mereka membatalkan amar ma’ruf dan nahi minkar dengan hujjah hadits di atas. Ini adalah kebatilan!
   Lalu, apakah amar ma’ruf dan nahi munkar tidak bermanfaat bagi kita? Hingga bisa-bisanya mereka berhujjah dengan hadits di atas? Inilah substansi kebatilan.
   Demikianlah, sebagian bid’ah mereka Wal ‘iyadzu Tabaraka wa Ta’ala.

   Delete
 40. ASSALAM/

  Semua orang sepatutnya beristikharah di depan Kaabah, InsyaAllah akan mendapat jawapannya, Saya pernah keluar 4Bulan (India dan Pakistan) pada tahun 1990, pernah bersyhuhbat dengan Almarhum Maulana Inamul Hasan (Rah.A)
  tetapi sekarang saya hanya memandang JT dari jauh setelah berdoa di depan Kaabah pada tahun 2010. Manakala perjuangan PAS saya sokong sebab salah satu tuntutan Islam

  ReplyDelete
  Replies
  1. kalo Haji Z telah memilih PAS sebagai wadah perjauangan Haji Z,alhamdulillah..tahniah...tetapi jgn lah kita memburukan2 mana jemaah yg nakkan iSlam...

   seperti mana org nk kritik Syed Qutb kerana beliau menulis Tafsir fil Zilalil quran..ramai ulama kritik,tetapi kritikan yg tidak mencemarkan maruah beliau..

   seperti kritikan yg dilemparkan terhdp syiekhul ISlam Ibnu Tamiyyah

   Delete
 41. Jazakallahu khair.....tuan haji Z

  ReplyDelete
 42. Sekiranya rujukan Dr Nasooha, maka tuan telah salah langkah....sila rujuk disini
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IkLKzbChOW0

  ReplyDelete
  Replies
  1. kami hanya ambil sedikit sahaja pandangan beliau(tidak semua)atas alasan beliau pengalaman 30 tahun dlm Tabligh.

   kami juga ambil pandangan utz Jamaludin Abu Bakar dlm blog makrifatullah nya atas kapasiti beliau sebagai mantan karkun tabligh.

   Maknanya semua pendapat kami adalah dari sumber dalaman tabligh sendiri.

   Delete
 43. Dr Nasooha ibarat Dr Hassan Ali yg tidak wala kepada pimpinan. Jadi amanat malanglah sekiranya tuan menjadikan dia sebagai rujukan. Sila rujuk disini....
  http://www.youtube.com/watch?v=XMvkU9Cmk5g&feature=player_embedded

  ReplyDelete
  Replies
  1. terima kasih atas komenter sdr Abu Nafis.saya mengenali sdr melalui tulisan anda di blog anak pendang yang sangat bernas dalam membetulkan anak pendang.walaupun beliau tidak sealiran dari satu segi tapi sama dlm firqah tabligh.

   saya juga boleh andaikan anda seperti dr nasoha dan anak pendang itu wakil Tabligh sebab banyak topik yang anda berselisih ialah sistem demokrasi berpolitik.

   anda membawa hujjah para ulama sedang anak pendang pertahankan pandangannya (haram,subhat dll)

   Delete
 44. Wahbah Az Zuhayli, pakar fiqh asal Suriah, sangat mengapresiasi gerakan ini. Penulis kitab Mawsu’ah al Fiqh al Islamy wal Qadhaya al Muashirah (14 jilid) ini bahkan sangat memuji JT. Dalam salah satu fatwanya ia mengatakan bahwa “anggota Jamaah Tabligh adalah orang-orang yang sangat baik, salih, dan zuhud dan banyak berkorban untuk menyebarkan akidah Islam. ”[9] Az Zuhayli bahkan menganggap sangat tidak pantas mempertanyakan status sesat atau tidak sesatnya JT. Bagi Az Zuhayli, orang yang mempertanyakan niat baik JT adalah orang yang dengki.[10] Berikut pertanyaan seputar JT dan jawaban lengkap dari Az Zuhayli:[11]

  مارأيكم في جماعة الدعوة والتبليغ؟
  جماعة الدعوة والتبليغ هم الآن أمة التبليغ القائمة بفرض الكفاية‏،‏ وإن كان منهجهم على الطريقة الهندية وهي عرض الإسلام من جانب سلمي‏،‏ وربما يكون هذا مناسباً في مبدأ الأمر ليدخل الناس في دين الله ثم تكتمل ثقافتهم ومعرفتهم ببقية أحكام الإسلام. فهم إذن يستنون بسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التفرقة بين المرحلة الملكية والمرحلة المدنية

  وعلى أية حال‏:‏ إن هجوم بعض الناس عليهم لا مسوغ له‏،‏ فهذا منهج أفضل من منهج المهاجمين الذين يتشددون في عرض الإسلام.

  وهؤلاء الدعاة في غاية الصلاح والتقوى والزهد والتضحية من أجل نشر العقيدة‏،‏ فلماذا نسأل عنهم؟‏!‏ إلا لعرقلة مسيرة الدعوة والتبليغ‏،‏ وحسداً من الآخرين الذين يكفرون كما يكفرون أغلب المسلمين غيرهم.

  Dalam dua paragraf terakhir (yang saya beri teks tebal), Az Zuhayli sedikit menyindir kelompok yang menyerang JT –yakni kalangan ulama Wahabi—dengan mengatakan bahwa JT jauh lebih baik dari pengeritiknya yang suka mengkafirkan orang lain selain kelompok mereka sendiri.
  P/S : BOLEH TAK SEKIRANYA SAYA ANDAIKAN TUAN PUNYA BLOG INI WAHABI? ATAU SYIAH KERANA PIMPINAN NO 2 PAS ADALAH SEORANG SYIAH (SAYA TAHU BUKAN DARI UMNO TAPI DARI KALANGAN AHLI PAS SENDIRI). Sudah tentu tidak tapi sangat mengecewakan dikala begitu ramai manusia diluar sana jauh dari amal agama dan ada sekelompok yg cuba mengajak kepada kebaikan dikritik seperti mereka ni parti politik lawan. Ramai je yg tidak terlibat dgn politik kepartian seperti Habib Umar yg menziarahi TG Nik Aziz, golongan sufi dan lain-lain lagi.
  Saya dengan rendah diri mencadangkan agar delete semua artikel yg negatif berkenaan JT yg mana hanya mengundang permusuhan sesama jemaah islam. Adalah lebih baik Tuan punya blog mengkritik secara umum tentang peri pentingnya politik islam kepada semua orang islam. Lebih baik tumpukan utk melawan musuh politik PAS yg sebenar bukan Jemaah Islam yg tiada kena mengena dengan PAS. Wallahualam.

  ReplyDelete
  Replies
  1. saya syorkan sdr baca keseluruhan posting kami bawah label tabligh dahulu dan selepas itu baru sdr boleh komen sebabnya ialah kami ada paparkan fatwa para ulama ASWJ tahun 1900 yang mengkafirkan 4 orang tokoh awal tabligh.

   tahun 1965 satu lagi fatwa para ulama di seluruh benua India akan kesesatan jemaah Tabligh dan terakhir tahun 2005/2007 oleh NU Indonesia.

   sekira Dr Wahbah Zuhaili mengetahui hal ini nescaya ia mengubah pandangannya seperti mana mantan mufti Wahabi syiekh Abdul Aziz Bin Baz yang fatwa pertamanya memuji Tabligh tapi setelah mendapat maklumat sebenar menukar fatwanya.

   Delete
 45. Sekiranya PAS berbangga dgn TG Nik Aziz yg merupakan orang ke-42 berpengaruh dalam dunia islam maka JT pun boleh menonjolkan tokohnya yg berpengaruh dalam dunia islam yg berkedudukan tangga ke-15 dalam buku "The 500 Most Influential Muslims In The World” diterbitkan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center. Bukan hasrat saya utk membandingkan tapi sekadar mengingatkan bahawa kita jemaah islam sepatutnya mencari titik persamaan bukan permusuhan. Sekali lagi saya merayu agar artikel negatif mengenai JT dipadamkan. Wallahualam.

  ReplyDelete
  Replies
  1. tokoh-tokoh yang sdr nukilkan itu seperti Habib Umar dll mereka walaupun tidak terlibat politik tapi mereka tidak mengkritik jemaah politik islam seperti karkun tabligh(anakpendang,azharjaafar313,hafizkilau dll)

   Saya baca setiap komen dlm blog-blog tersebut ternyata ramai(majoriti)yang menyokong mereka drp yang membela jemaah politik islam selain sdr abu nafis sendiri.

   ini menunjukkan tulisan mereka yang negatif itu berjaya mempengaruhi ramai orang contohnya pengikut blog anak pendang telah cecah 598 orang.

   sedangkan blog kami yang memaparkan kebenaran hanya sekitar 26 orang pengikut sahaja.Firman Allah

   “Seandainya kalian mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, sungguh mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah (Qs:al An’aam:116)

   kami berdiri di belakang ijtihad para ulama yang mengharuskan politik demokrasi sedang blog-blog tadi yang mempunyai pengikut yang ramai tetapi menolak ijtihad para ulama sebaliknya berpegang dengan pendapat peribadi.

   saya nak tanya sdr adakah uslub dakwah tabligh(iman dan amal) relevan dengan situasi di Syria sekarang ini,Somalia,Rohingya,Palestine dll negara islam yang bergolak??

   Delete
  2. untuk makluman sdr Abu Nafis kami tidak dapat memenuhi permintaan anda kerana kami masih ada banyak lagi point dalam simpanan yang masih belum di keluarkan lagi.

   kami ada bukti kesesatan tabligh dalam bentuk video clip debat/muzakarah antara ulama sunni di pakistan dengan ulama deoband tabligh,bukti tulisan-tulisan sesat tokoh awal tabligh deoband dalam kitab mereka yang telah discan dll.

   semua bukti itu adalah dalam versi english dan urdu.maka tak hairan maklumat itu tidak sampai ke sini kerana tak ramai orang faham bahasa urdu.

   contoh link ini:
   http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y7oZoNt0tSM

   Delete
 46. Macam nilah, saya dah baca bermacam-macam pandangan tentang tabligh dan yg terbaru dlm blog ini. Dalam google kita boleh menyenaraikan beribu keburukan terhadap mana2 jemaah islam. Samada yg ada pada PAS, Sufism, Tabligh, Habib Umar dan lain2 jemaah. Yg pasti sekiranya itu adalah satu kesesatan maka ia tidak akan berkembang pesat seperti yg kita lihat sekarang. Cuma satu saja saya musykil dgn blog ini. Kononnya memperjuangkan anti kesesatan tapi bagaimana dgn syiah yg jelas sesat dan pemimpin nombor 2 PAS jelas seorang syiah. kalau dia nafikan maka syiah mengamalkan taqiyah. jadi saya takkan percaya kata2 seorang syiah.

  ReplyDelete
  Replies
  1. anda menuduh mat sabu sebagai Syiah tanpa mendatang bukti samada dalam bentuk tulisan atau pengakuan beliau secara sorih.

   bagaimana kalau kami bawa bukti konkrit ulama deobandi tabligh mencintai Syiah dalam bentuk tulisan beliau sendiri dalam kitab mereka.

   sila baca link ini:

   http://www.islamieducation.com/en/refutation/deobandi-love-for-shia.html

   Delete
 47. jikalau betul la dakwaan yg saudara jundullah nyatakan terhadap jemaah tabligh adalah dalam masalah aqidah..

  aqidah yg macam mana yg dikatakan sahih dan x menyimpangkan daripada aqidah ahlus sunnah wal jamaah? saya ingin tahu daripada saudara yg mungkin arif daripada saya..

  ReplyDelete
  Replies
  1. macamana banyak karkun tabligh kata tujuan mereka keluar dakwah(untuk islah diri)nanti Allah akan bagi faham agama masih mengemukakan soalan begini.

   Sedangkan kami tak pernah khuruj (kecuali 3 hari beberapa tahun lalu) sahaja boleh membezakan mana akidah yang benar dan mana yang batil

   inilah kesannya bila dalam tabligh tidak ada pengajian ilmu aqidah menyebabkan ahlinya jahil bab aqidah islam yang benar.Kalau ada tentu anda tidak tanya soalan ini.

   nasihat saya pelajarilah ilmu aqidah yang benar dan dalam masa yang sama pelajari juga ilmu aqidah 72 golongan sesat tu.kenapa mereka sesat?

   Delete
  2. saudara tahu ke saya belajar ilmu agama ke x?

   dan betul ke dalam tabligh tidak ada pengajian ilmu aqidah??

   astaghfirullah(sesuai dgn lagu dlm blog ni)

   itu la menuduh tanpa usul periksa..

   saya bertanya soalan sebegini sebab nak tahu ilmu aqidah yg macam mana saudara faham tentang aqidah aswj..mungkin saudara lebih arif..

   Delete
 48. saudara jundullah yg budiman..

  saudara abu nafis tu tulis pemimpin no 2 PAS ke Mat Sabu??

  ish x tahu membaca ke?

  makin ragu2 saya dgn kesahihan/kebenaran blog saudara ni..entah betul atau x..lagi pula main COPY PASTE link2 yg x tahu status kebenarannya..apatah lagi dengan tulisan..manusia boleh menipu..saudara sendiri mengakuinya sebelum ni..utk makluman saudara sejarah pun boleh menipu..

  ReplyDelete
  Replies
  1. saya forword tulisan ...

   Abu Nafis29 July 2012 11:07
   [P/S : BOLEH TAK SEKIRANYA SAYA ANDAIKAN TUAN PUNYA BLOG INI WAHABI? ATAU SYIAH KERANA PIMPINAN NO 2 PAS ADALAH SEORANG SYIAH (SAYA TAHU BUKAN DARI UMNO TAPI DARI KALANGAN AHLI PAS SENDIRI). Sudah tentu tidak tapi sangat mengecewakan dikala begitu ramai manusia diluar sana jauh dari amal agama dan ada sekelompok yg cuba mengajak kepada kebaikan dikritik seperti mereka ni parti politik lawan. Ramai je yg tidak terlibat dgn politik kepartian seperti Habib Umar yg menziarahi TG Nik Aziz, golongan sufi dan lain-lain lagi.
   Saya dengan rendah diri mencadangkan agar delete semua artikel yg negatif berkenaan JT yg mana hanya mengundang permusuhan sesama jemaah islam. Adalah lebih baik Tuan punya blog mengkritik secara umum tentang peri pentingnya politik islam kepada semua orang islam. Lebih baik tumpukan utk melawan musuh politik PAS yg sebenar bukan Jemaah Islam yg tiada kena mengena dengan PAS.]

   SIAPA PEMIMPIN NO 2 DALAM PAS??

   SAYA RASA ANDA TAK BACA LINK TU PASAL TAK FAHAM BAHASA ENGLISH KOT?

   KALAU NAK VIDEO CLIP DEBAT ULAMA SUNNI VS WAHABI DEOBANDI TABLIGH PUN KAMI ADA.CUBA JELASKAN PADA KAMI TANG MANA YANG MENIPU TU.

   SIDANG PEMBACA SEKELIAN!!!

   LIHATLAH BEGINILAH RUPA SEBENAR ORANG TABLIGH YANG SANGAT TAKSUB MELAMPAU SEHINGGA ALLAH TUTUP HATI MEREKA DARIPADA TERIMA KEBENARAN.

   tengok masa dia balas komen pun kita tahu dia tak baca pun link yang kami paparkan.kita dedahkan lah beribu kesesatan tulisan ulama mereka dengan kita scan kitab-kitab sesat mereka dan penipuan yang disembunyi,namun oleh kerana ketaksuban tahap maksimun kebenaran dianggap musuh.

   sebiji perangai abu jahal dan abu lahab yang dah nampak kebenaran Rasul saw dengan mukjizat bulan terbelah dua pun,mereka tetap engkar.

   saya bagi link ni lagi untuk ada baca dan faham

   http://www.islamieducation.com/en/refutation/deobandi-love-for-shia.html

   Delete
  2. Mana saudara tahu saya baca ke x link tersebut? masyaAllah hebat saudara boleh tahu saya x baca..

   kan saya dah tanya, kebenaran aqidah aswj yg macam mana yg saudara faham? cuba terangkan kpd saya..

   saya tahu saudara lebih arif dlm bab aqidah ni kerana saudara berani menghukum sesuatu itu tanpa kajian yg mendalam..setakat khuruj 3 hari..setakat COPY PASTE link..setakat lihat pengalaman org lain..siapa pun boleh buat..

   dan saya dah komen saudara adukan hal yg sgt penting ni kpd JAKIM dsb kerana melibatkan soal aqidah spt yg saudara dakwa..

   bukan merepek di sini..

   saya pun boleh bagi link mengatakan bahawa PAS tersasar dari perjuangan islam aswj..byk sangat link di luar sana yg x menyokong perjuangan PAS mahupun ulamak aswj luar dan dlm negara..

   Delete
  3. =saya forward juga=

   [LIHATLAH BEGINILAH RUPA SEBENAR ORANG TABLIGH YANG SANGAT TAKSUB MELAMPAU SEHINGGA ALLAH TUTUP HATI MEREKA DARIPADA TERIMA KEBENARAN.

   tengok masa dia balas komen pun kita tahu dia tak baca pun link yang kami paparkan.kita dedahkan lah beribu kesesatan tulisan ulama mereka dengan kita scan kitab-kitab sesat mereka dan penipuan yang disembunyi,namun oleh kerana ketaksuban tahap maksimun kebenaran dianggap musuh.]

   1. adakah adil saudara tuduh saya TAKSUB disebabkan x baca link tersebut? tahu ke saya baca ke x?

   2. kitab mana yg saudara katakan sesat tu? beritahu saya..

   Delete
  4. untuk membaca dan memahami sesuatu ilmu perlu mengambil masa sedikit tapi anda hanya 1 jam berdasarkan post kami jam 8.20 dan anda balas jam 9.31.

   itu pun kalau anda buka blog kami jam 8.21-9.31= 1jam 9 min.Sedangkan kalau anda betul-betul orang yang mencari kebenaran anda tak akan berpuashati hanya baca satu tajuk sahaja tetapi anda selak tajuk-tajuk lain.

   Paling kurang masa yang perlu ambil ialah 3 jam.

   Orang macamana sdr ni ye??
   saya pun hairan??

   sila baca jawapan kami dalam posting terbaru di muka blog.

   Delete
 49. http://www.islamieducation.com/en/refutation/deobandi-love-for-shia.html

  Salam,
  Saya dah baca link di atas. Adakah shia itu kafir? Dalam fiqh al-islami wa adillatuhu Dr Wahbah Zuhayli mengkategorikan shia itu sebagai mazhab politik dan tidak mentakfirkan mereka. Tetapi saya lebih bersetuju dengan pendapat ulama yang lain iaitu mereka ialah ahli bidaah, bidaah dhalalah. Dengan tidak mentakfirkan shiah, adakah Maulana Rashid Ganggohi mencintai shiah? Nampak dengan jelas beliau berhati-hati dalam menghukum kufur ke atas orang lain. Kita pun perlu mencontohi beliau dalam berhati-hati dalam penulisan. Link di atas adalah website Brelwi dan jelas mereka memang bermusuhan dengan ulama Deobandi. Tuan dipersilakan study keadaan Islam di India terlebih dahulu. Banyak lagi homework yang perlu dibuat. Internet adalah option tetapi option yang paling lemah dah tidak boleh dijadikan hujah dalam menjatuhkan hukum. Selamat berpuasa. Semoga Allah kurnia lailatul qadar pada kita semua.Amin.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Al Khalal meriwayatkan dari Abu Bakar Al Marwazi, katanya : Saya mendengar Abu Abdulloh berkata, bahwa Imam Malik berkata : “Orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi, maka ia tidak termasuk dalam golongan Islam”

   ( Al Khalal / As Sunnah, 2-557 )

   ABDUL QODIR AL BAGHDADI

   Beliau berkata : “Golongan Jarudiyah, Hisyamiyah, Jahmiyah dan Imamiyah adalah golongan yang mengikuti hawa nafsu yang telah mengkafirkan sahabat-sahabat terbaik Nabi, maka menurut kami mereka adalah kafir. Menurut kami mereka tidak boleh di sholatkan dan tidak sah berma’mum sholat di belakang mereka”.
   (Al Fargu Bainal Firaq, halaman 357).


   Beliau selanjutnya berkata : “Mengkafirkan mereka adalah suatu hal yang wajib, sebab mereka menyatakan Allah bersifat Al Bada’

   IBNU HAZM

   Beliau berkata : “Salah satu pendapat golongan Syiah Imamiyah, baik yang dahulu maupun sekarang ialah, bahwa Al-Qur'an sesungguhnya sudah diubah”.
   Kemudian beliau berkata : ”Orang yang berpendapat bahwa Al-Qur'an yang ada ini telah diubah adalah benar-benar kafir dan mendustakan Rasulullah SAW”.

   (Al Fashl, 5-40).


   ABU HAMID AL GHOZALI

   Imam Ghozali berkata : “Seseorang yang dengan terus terang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar Rodhialloh Anhuma, maka berarti ia telah menentang dan membinasakan Ijma kaum Muslimin. Padahal tentang diri mereka (para sahabat) ini terdapat ayat-ayat yang menjanjikan surga kepada mereka dan pujian bagi mereka serta pengukuhan atas kebenaran kehidupan agama mereka, dan keteguhan aqidah mereka serta kelebihan mereka dari manusia-manusia lain”.
   Kemudian kata beliau : “Bilamana riwayat yang begini banyak telah sampai kepadanya, namun ia tetap berkeyakinan bahwa para sahabat itu kafir, maka orang semacam ini adalah kafir. Karena dia telah mendustakan Rasulullah. Sedangkan orang yang mendustakan satu kata saja dari ucapan beliau, maka menurut Ijma’ kaum Muslimin, orang tersebut adalah kafir”.
   (Fadhoihul Batiniyyah, halaman 149).

   AL QODHI IYADH

   Beliau berkata : “Kita telah menetapkan kekafiran orang-orang Syiah yang telah berlebihan dalam keyakinan mereka, bahwa para Imam mereka lebih mulia dari pada para Nabi”.
   Beliau juga berkata : “Kami juga mengkafirkan siapa saja yang mengingkari Al-Qur'an, walaupun hanya satu huruf atau menyatakan ada ayat-ayat yang diubah atau ditambah di dalamnya, sebagaimana golongan Batiniyah (Syiah) dan
   Syiah Ismailiyah”.

   (Ar Risalah, halaman 325).

   SYAH ABDUL AZIZ DAHLAWI

   Sesudah mempelajari sampai tuntas mazhab Itsna Asyariyah dari sumber-sumber mereka yang terpercaya, beliau berkata : “Seseorang yang menyimak aqidah mereka yang busuk dan apa yang terkandung didalamnya, niscaya ia tahu bahwa mereka ini sama sekali tidak berhak sebagai orang Islam dan tampak jelaslah baginya kekafiran mereka”.
   (Mukhtashor At Tuhfah Al Itsna Asyariyah, halaman 300).

   adakah ulama-ulama di atas golongan Brelwi??

   Delete
 50. Sekali lagi saya tanya..

  1. kebenaran aqidah aswj yg macam mana yg saudara faham? cuba terangkan kpd saya..

  2. kitab mana yg discan oleh saudara yg dikatakan sesat tu? beritahu saya..

  3. kenal x golongan brelwi?

  4. Sudah adukan pada pihak atasan spt majlis fatwa kebangsaan, JAKIM dsb?

  lebih2 lagi adukan kepada pemimpin jemaah saudara sendiri, tuan guru nik aziz..baru dikatakan sebagai langkah yg bijak dalam membanteras kesesatan terutama di negara malaysia..spt yg saudara dakwakan di blog ni..jika saudara di pihak yg benar..

  ReplyDelete
  Replies
  1. sepatutnya anda kena fokus kepada fatwa darul ifta deobandi tu.fatwa tu selari atau mengesahkan iktiqad kufur dalam kitab yang discan.

   kalau kitab tu bukan ulama deoband tabligh punya kenapa ia selari dengan fatwa tu??

   kami dah mengkaji antara brelwi vs deoband dan sejarah mereka.brelwi adalah ulama sunni manakala deoband mewakili wahabi.

   buktinya link ini: http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers38%5Cpaper3725.html

   Walaupun puak deobandi dalam blog mereka menyebarkan fitnah menuduh brelwi agen british tetapi imam ahmad rezza tokoh ulama sunni india telah menjawab balas tuduhan tersebut.

   buktinya apabila imam ahmad rezza mengadu dan membentangkan kesesatan ulama deoband dalam kitab mereka kepada ulama haramain(mekah&madinah).setelah diadakan kajian lalu para ulama haramain mengutus sejumlah soalan kepada ulama deoband untk dijawab.

   ulama deoband telah menulis jawapan mereka dalam buku yang berjudul di almuhanad yang sebenarnya tidak menjawab soalan sebenar.

   apabila ulama sunni(brelwi) mengetahui hal itu lalu mereka membongkar penipuan deobandi dengan mendedahkan tulisan2 sesat dalam kitab deoband itu.

   selepas itu ulama deoband diam seribu bahasa.

   Delete
 51. Saya pelik tuduhan yg tidak konsisten :
  1. 'sekira Dr Wahbah Zuhaili mengetahui hal ini nescaya ia mengubah pandangannya seperti mana mantan mufti Wahabi syiekh Abdul Aziz Bin Baz yang fatwa pertamanya memuji Tabligh tapi setelah mendapat maklumat sebenar menukar fatwanya.'

  2.DEBAT ULAMA SUNNI VS WAHABI DEOBANDI TABLIGH

  - Kalau JT wahabi kenapa Syeikh Abdul Aziz menukar fatwanya sedangkan mereka sesama wahabi?
  - Kalau JT wahabi, mengapa mereka mengamalkan tareqat chistiyah walhal wahabi sangat anti dgn ahli sufi?
  - Wahbah Az Zuhayli, pakar fiqh asal Suriah, sangat mengapresiasi gerakan ini. Penulis kitab Mawsu’ah al Fiqh al Islamy wal Qadhaya al Muashirah (14 jilid) ini bahkan sangat memuji JT. Dalam salah satu fatwanya ia mengatakan bahwa “anggota Jamaah Tabligh adalah orang-orang yang sangat baik, salih, dan zuhud dan banyak berkorban untuk menyebarkan akidah Islam. ”[9] Az Zuhayli bahkan menganggap sangat tidak pantas mempertanyakan status sesat atau tidak sesatnya JT. Bagi Az Zuhayli, orang yang mempertanyakan niat baik JT adalah orang yang dengki.[10] Berikut pertanyaan seputar JT dan jawaban lengkap dari Az Zuhayli:[11]

  مارأيكم في جماعة الدعوة والتبليغ؟
  جماعة الدعوة والتبليغ هم الآن أمة التبليغ القائمة بفرض الكفاية‏،‏ وإن كان منهجهم على الطريقة الهندية وهي عرض الإسلام من جانب سلمي‏،‏ وربما يكون هذا مناسباً في مبدأ الأمر ليدخل الناس في دين الله ثم تكتمل ثقافتهم ومعرفتهم ببقية أحكام الإسلام. فهم إذن يستنون بسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التفرقة بين المرحلة الملكية والمرحلة المدنية

  وعلى أية حال‏:‏ إن هجوم بعض الناس عليهم لا مسوغ له‏،‏ فهذا منهج أفضل من منهج المهاجمين الذين يتشددون في عرض الإسلام.

  وهؤلاء الدعاة في غاية الصلاح والتقوى والزهد والتضحية من أجل نشر العقيدة‏،‏ فلماذا نسأل عنهم؟‏!‏ إلا لعرقلة مسيرة الدعوة والتبليغ‏،‏ وحسداً من الآخرين الذين يكفرون كما يكفرون أغلب المسلمين غيرهم.

  Dalam dua paragraf terakhir (yang saya beri teks tebal), Az Zuhayli sedikit menyindir kelompok yang menyerang JT –yakni kalangan ulama Wahabi—dengan mengatakan bahwa JT jauh lebih baik dari pengeritiknya yang suka mengkafirkan orang lain selain kelompok mereka sendiri.
  'Bagi Az Zuhayli, orang yang mempertanyakan niat baik JT adalah orang yang dengki.'
  pendapat Az Zuhayli oleh main pilih2 plak, dlm kes Anwar bukan main sokong dijaja sana sini pendapat Az Zuhayli.
  TG Nik Aziz pun istiqomah.....;-p

  ReplyDelete
  Replies
  1. untuk pengetahuan Abu Nafis maksud ayat 'mufti wahabi'ialah mufti bagi kerajaan wahabi saudi.kami tak sebut pun mufti yang berfahaman wahabi.sebagaimana dalam pengetahuan kami syeikh abdul rahman sudais bukan berfahaman wahabi.

   tuduhan orang mengatakan 2 tokoh tersebut adalah wahabi adaalah tuduhan liar yang tidak ada bukti.

   Dr Wahbah terkenal dengan pendirian yang agak sederhana dalam banyak isu.contohnya komen dari karkun Hiswandy yang mengatakan beliau dalam masalah syiah tidak mengkafir mereka.

   Ini satu pandangan yang bercanggah dengan majoriti ulama muktabar dulu dan sekarang.dalam hal ini pandangan majoriti lebih afdhal dari pandangan yang syaz(ganjil) sebagaimana yang berlaku kepada dr Said Ramadhan dalam isu Syria.

   Dr wahbah hanya komen bab kerja buat dakwah tabligh sahaja tetapi dia belum tahu iktiqad dan pegangan deobandi tabligh india lagi

   isu pilih memilih pandangan ulama adalah perkara biasa sebagaimana Imam Nawawi menyebut dalam kitabnya:

   Ada setengah orang menyebut bahawa perkataan ini ditujukan kepada Ashab (anak murid ) Imam Syafie iaitu Imam Muzani Dan Imam Buwaiti ketika mereka mengemukakan pertanyaan ” yang mana satu hendak dipegang antara dua perkataan Imam Syafie iaitu Qaul Qadim (pendapat Imam Syafie semasa di Baghdad) atau Qaul Jadid (pendapat imam Syafie semasa di Mesir). Maka Imam Syafie memberi jawapan dengan berkata
   اذا صح الحديث فهو مذهبى .

   Oleh kerana itu perkataan Imam Syafie tersebut dibahaskan di dalam Muqaddimah Majmuk Imam Nawawi sebelum beliau masuk kepada tajuk
   فصل كل مسئلة فيها قولان للشافعى رحمه الله قديم و جديد .

   (ertinya: “Fasal bagi setiap masalah feqah ada padanya dua pendapat di sisi Imam Syafie r.h.m iaitu qaul qadim dan qaul jadid.”)

   Disana juga ada terdapat masalah-masalah yang wajib di pegang atau diamalkan mengikut kaul qadim sedangkan kaedah asal kita wajib beramal dengan kaul jadid.

   Delete
 52. http://en.wikipedia.org/wiki/Darul_Uloom_Deoband

  The school has produced a large number of notable scholars. Among the most famous are:
  Maulana Ghulam Murshid (He also remained honorary Khateeb at Badshahi Mosque, Lahore for more than five decades.)
  Anwar Shah Kashmiri
  Syed Ata Ullah Shah Bukhari
  Shabbir Ahmad Usmani
  Ubaidullah Sindhi
  Husain Ahmed Madani
  Ashraf Ali Thanwi
  Muhammad Ilyas al-Kandhlawi
  Abul Hasan Ali Hasani Nadwi
  Nik Abdul Aziz Nik Mat (Chief Minister of Kelantan State, Malaysia)
  Qari Muhammad Tayab Qasmi Hong Kong.
  Ghulam Mustafa Qasmi (Sindh, Pakistan)
  Hanya orang dengki je jadi meroyan tak tentu pasal......

  ReplyDelete
  Replies
  1. kenapa sdr tak siar tajuk kulum ni:

   Beliefs

   Deobandi beliefs, like those of other Muslims, are based on the Quran and Sunnah. They follow any one of the four; Imam Abu Hanifa, Imam Shafi, Imam Malik, and Imam Ahmad bin Hanbal,but they primarily follow Hanafi school of fiqh.[13] and follow the Ash'ari and Maturidi schools of Aqidah.[14] In Sufism they follow Chishti, Naqshbandi, Suhrawardi and Qadri Sufi orders.[15][16][17]
   The Deobandi movement is known for its harsh stance against many practices common in the Indian subcontinent such as building over tombs, celebrating Milad al-Nabi, and calling on the prophets and saints for assistance. The founders of the Deobandi movement were influenced by the Wahhabi movement.[18]

   SAYA TRANSLATE:

   Pergerakan Deobandi terkenal dengan pendirian keras terhadap banyak amalan biasa di benua kecil India seperti membina lebih makam, menyambut Milad al-Nabi, dan menyeru para nabi dan orang-orang kudus untuk bantuan.Pengasas pergerakan Deobandi telah dipengaruhi oleh gerakan Wahhabi. [18]

   Delete
  2. Apa beza Salafi dgn Wahabi?
   http://en.wikipedia.org/wiki/Salafi
   Anda keliru dgn tuduhan anda sekejap kata Wahabi tapi Ulama Mekah Madinah yg Wahabi mengeluarkan fatwa mengkafirkan Ulama Deobandi. wahabi kafir wahabi. Jadi mana satu ni?
   Abul Hasan Ali Hasani Nadwi
   Nik Abdul Aziz Nik Mat (Chief Minister of Kelantan State, Malaysia)
   Dua tokoh islam ni yg belajar di deoband ni nak dikategorikan apa?
   Wahabi mana mengiktiraf sufi, Imam 4 Mazhab?

   Delete
  3. ada 2 kategori manusia dalam bertanya soalan:

   1.bertanya kerana jahil dan berasa senang bila sudah mendapat jawapan.

   2.bertanya untuk memerangkap@soalan perangkap dan setelah mendapat jawapan tetap juga tidak berpuashati.

   Jadi anda kategori yang mana ye??

   walaupun begitu kami kena juga memberi jawapan supaya kebenaran itu tidak sirna oleh kebatilan.

   isu beza salafi dgn wahabi jawapannya ada dalam blog abusyafiq atau raja ahmad mukhlis atau abuzulfikar.

   isu fatwa tu anda yang sebenarnya keliru.anda research nama-nama tu anda akan kenal siapa mereka.contoh saya ambil satu nama iaitu Maulana Mufti Sheikh Umar Bin Abibakr Ba Junaid.sila baca link ini:
   http://tuansorimangaraja.blogspot.com/2011_05_01_archive.html

   1. Sheikh Abdul Qodir bin Shobir Al-mandili
   2. Sheikh Muhammad Mukhtar bin Athorid Al-Bughuri
   3. Sheikh Ahmad Sumbawi
   4. Sheikh Abubakar bin Ahmad Khotib Al-Minangkabawi
   5. Sheikh Abdurrohman bin Karim Bakhosy Al-Hindi
   6. Sheikh Umar bin Abubakar Shatho
   7. Sheikh Muhammad Ali bin Husein Al-Maliki
   8. Sheikh Sholih bin Al-Fadlil At-Tunisi
   9. Sheikh Umar bin Abibakar Ba Junaid
   10. Sheikh Muhammad Amin Ridlwan Al-Madani

   adakah nama-nama diatas dikenali sebagai ulama wahabi??

   isu 2 tokoh telah dijawab pada jawapan balas soalan ahmad farhan najwan.

   Delete
  4. kalau anda teliti, kesemua 33 nama ulama haramain itu banyak dinukilkan dalam blog-blog sekolah pondok.sedangkan kita ketahui mereka sangat anti dengan fahaman wahabi(sekarang salafi).

   contoh satu lagi:
   http://kenaliulama.blogspot.com/2012/04/syeikh-umar-hamdan-al-mahrasi-1875-1949.html

   oleh itu jelas sudah 33 ulama itu bukan berfahaman wahabi tetapi ahli sunnah wal jamaah tulen.

   Delete
 53. Kirim salam dgn Muhsin Negara Bin Dato' Hj Ghazali, Pemuda PAS Hulu Langat, duduk di Taman Jenaris. :-p

  ReplyDelete
 54. Salam,bila saya di tuduh mengkritik politik?

  ReplyDelete
  Replies
  1. quote:

   Fuad AkmalJuly 21, 2012 12:30 AM

   [maaf,saya cuma mengkritik kepincangan sistem demokrasi.Demokrasi hanya pada perkara yang tidak ada nas dalam Quran. Kalau berkaitan hukum syariat HARAM ikut demokrasi dan tinggalkan nas.]

   sistem politik yang berjalan zaman kini ialah politik demokrasi.mengkritik demokrasi samalah juga mengkritik politik!!...tak gitu sdr fuad akmal??

   adakah anda lebih alim drp para ulama yang mengharuskan demokrasi sebagaimana mereka mengharuskan duit kertas yg anda guna tu??

   Delete
  2. salam...due to this kind of situation (akhir zaman), we have back to the ancient. dakwah tabligh adalah dakwah madinatul munawarah, dakwah pas ada dakwah makkatul mukaramah. both are in a correct path.
   The question is which one we have to do first?
   Fikir kan semula sahabat.

   Delete
  3. itu hanya pandangan peribadi anda sedangkan kami melihat JT lebih mirip kpd mathod dakwah mekkah (dakwah dari pintu ke pintu)hanya berlaku di mekkah.

   sedang PAS ambil kedua-dua periode ditambah dengan periode para sahabat dan tabien.

   Delete
 55. selepas saye mmbaca habis artikel ni yg sarat dgn penuh kebaikan, maka saya insya Allah AZAM utk istiqamah dlm usaha baginda SAW yg mulia n agung ini!

  ust azam 4 bulan insya Allah?

  ReplyDelete
  Replies
  1. kesian kat kamu ye..
   agaknya Allah dah tutup hati kamu drp terima kebenaran.kalo zaman nabi abu lahab dan abu jahal dah tengok mukjizat bulan terbelah dua pun tetap melawan nabi.

   cam tu lah kamu dah baca fatwa sesat tabligh pun masih taksub buta dan tolak kebenaran.

   kesian......

   Delete
 56. trima kasih atas teguran yg sgt berharga saudara sniper muslim! :D

  yg penting, sy tak pakat2 ngn org kafir harbi utk jatuhkan org islam yg seagama dgn saye tu, sudah la...

  ReplyDelete
  Replies
  1. ini steament org umno ni!
   kamu org umno rupanya.akhirnya ngaku juge ye.sah dah org tabligh ni berfahaman sekular

   Delete
 57. Mmg anti UMNO upenya blog ni...hahaha..bukan nak ajak org UMNO masuk PAS..JT pun dikatakan UMNO..padahalnya JT xterlibat pun dgn politik..adeh...

  Masalah PALING BESAR saya dan tuan ni sbenarnya,masa nak MATI nanti nak ucap KALIMAH SYAHADAH...LAILAHAILLALLAH..smoga Allah SWT berikan kekuatan pada saya & tuan & sluruh ummat ini hingga bayi terakhir untuk UCAPKANNYA...

  "ya Allah, jika usaha tabligh ini usaha yg salah, kau hancurkanlah usaha ini..sebaliknya, jika usaha ini adalah usaha yg benar, cuma pengikutnya yg masih blm sebenar2 faham, maka Kau anugerahkanlah kefahaman sebenar kpd mereka, dan Kau pilihlah aku utk bersama2 dengan mereka..aamin.."

  ReplyDelete
  Replies
  1. anda tulis:

   "JT pun dikatakan UMNO..padahalnya JT xterlibat pun dgn politik..adeh..."

   kami jawab:

   bukti ada orang tabligh ahli dan penyokong Umno ada pada link ini:

   http://bumiyang.blogspot.com/2009/07/jamaah-tabligh-lebih-islam-dari-pas.html

   syiah,qadiani, khawarij dll pun akan ada sehingga hari qiamat.........

   Delete
 58. akum ust, semoga sihat walafiat. apakah tindakan pas lebih2 lagi dr golongan ulama terhadap

  1. nurul izzah yg baru2 ini mengeluarkan kenyataan yg bercanggah dgn akidah org islam bkenaan dgn menyokong isu murtad? pas tak keluar memorandum bantahan ke?

  2. mat sabu yg terang lagi nyata mencabar sensitiviti umat Islam terutama para pejuang yang menentang rejim Bashar Assad dengan melakukan kunjungan hormat berjumpa dgn menteri kanan tali barut assad.basyhar assad yg nyata lagi terang pembunuh rakyatnya yg umat islam berpegang kpd akidah sunni. apa komen ust.

  ust saya tak bermaksud nak perangkap atau kene kan ust n pas, tapi hati saya pedih sedih tak tahu nak cakap macam mana...adakah islam dihadapankan atau dipergunakan?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ini jawapan untuk isu Nurul izzah:

   http://www.youtube.com/watch?v=G15ZsA0cCpo&feature=player_embedded

   Isu pertemuan mat sabu dengan menteri Syiria itu sebenarnya tidak mencabar mana-mana pihak.Kami berpendapat bahawa mat sabu hanya hendak compare diantara dua pandangan.Sebelum beliau ke sana terlebih dahulu maklumat awal tentang kejahatan Bassar Assad telah beliau ketahui baik melalui sumber website mahupun muzakarah dengan para ulama khususnya fatwa terbaru Dr Yusof Qardhawi.

   Kami tidak fikir mat sabu tidak tahu akan fatwa terbaru itu.

   Selebihnya anda boleh dengar sendiri ceramahnya melalui youtube berkaitan hal itu.

   Delete
 59. akum ust. semoga sihat n sejahtera. terima kasih atas pencerahan ust. sekurang2nya saya telah mendpt penerangan disebelah pihak ust. jazakallah khair

  ReplyDelete
 60. Perjuangan menegakkan daulah melalui sistem politik machiavelli adalah sesat.

  ReplyDelete
 61. Assalamualaikum Ustaz...

  Semoga Allah memberkati ustaz.

  Dato Seri Najib Razak menghadiri Ijtima' 2009
  (TERBARU) TG Haji Abdul Hadi Awang menziarahi Markaz Sri Petaling

  Saya salah seorang yang tukang basuh longkang Masjid Sri Petaling dengan berbesar hati menjemput ustaz datang.

  ReplyDelete
  Replies
  1. kami biasa juga datang kesana melihat suasana program tabligh tapi untuk meyertai tidak sekali sebab kami tahu apa yang anda tak tahu.

   Sepatutnya orang tabligh yang datang mengadap alim ulama menadah kitab untuk menimba ilmu dari beliau tetapi terbalik pulak.Serupa macam kuliah di masjid/surau zaman sekarang.Kalau zaman dulu anak murid bawak kitab tok guru tak bawak kitab sebab alimnya tok guru tu.

   Zaman sekarang tok guru bawak kitab,anak murid tak bawak kitab sebab alimnya anak murid dari guru...hu...hu...hu...

   Perasan sama taraf dengan imam syafie agaknya....

   Delete
  2. Melawat atau ziarah sesebuah pertubuhan,rakyat atau organisasi mana pun memang menjadi salah satu agenda pemimpin samada kerajaan atau wakil rakyat mana-mana parti.

   Untuk mengclaimkan ziarah itu sebagai tanda sokongan atau redha kepada sesuatu adalah satu dakwaan yang sangat dangkal.Apakah bila beliau ziarah pertubuhan atau komuniti non muslim maka kita anggap beliau redha??

   Adakah bila TG Nik Aziz melawat sami buddha maka kita katakan beliau sokong atau redha agama buddha??

   Cubalah bagi hujjah cerdik sikit.....

   sebagai jawapan soalan anda berkenaan kenapa abuzulfikar yang meninggalkan tabligh di link ini http://tajdidsebenar.blogspot.com/2008/01/mengapa-tidak-bersama-tabligh-lagi.html

   Delete
 62. salam semua....JT walaupun sy x berapa tahu pasal mereka...tp yg sy lihat students lelaki di tmpt belajar sy UTM berbeza dgn gerakan islamik lain....mereka amal sunnah,berjanggut,kopia ke kelas....pemalu dan tidak bergaul dgn pelajar wanita....selalu ke masjid...

  Tidak mungkin mereka sesat....Wallahalam.

  ReplyDelete
 63. assalamualaikum wbt...
  jemaah tabligh tidak boleh disamakan dengan jemaah yg lain... ini bukan jemaah, org yg tak kenal je kata jemaah tabligh... ia adalah suatu KERJA... Faham x? Kerja... kerja setiap manusia yg bergelar ummat Muhammad S.A.W. Kenapa saya cakap bukan jemaah? sebabnya adalah:
  1. Perlu isi borang ke nak masuk tabligh ni? berapa yuran dia ek?
  2. Tabligh ada kaitan ke dgn mana2 NGO?
  3. Pernah nampak mana2 kedai yg menggunakan nama tabligh?
  4. Media cetak (akhbar Tabligh hari Ini), media elektronik, internet, dsb?
  5. Saham tabligh? apa2 kegiatan ekonomi yg dikaitkan dgn tabligh?
  6. Satu2nya usaha yg tiada presiden, YDP, ketua, kepala (yg ada hanyalah ulamak, majlis syura)
  7. Pernah ke tabligh buat press conference atau kenyataan media?
  8. Video2, ceramah2, ada ke yg masuk CD ke, kaset ke, tape ke?
  9. Ada tak mana2 dokumentari pasal tabligh? Cth: Dokumentari pasal keluar 4 bulan ke?
  10. Kalau yg mana2 di atas ada, maknanya dia bukan tabligh, tapi syiokkk tabligh...

  ReplyDelete
  Replies
  1. wa'alaikum salam..

   Terima kasih atas pandangan sdra.Cuma ada beberapa perkara yang kami perlu perbetulkan.kalau sdra telah membaca artikel kami yang lain berkaitan tabligh pasti sdra perasan bahawa kami dah buktikan bahawa jemaah tabligh adalah sebuah organisasi di bawah naungan sekolah deobandi.

   Dalam website deobandi.org(kumpulan fatwa)ada dinyatakan penghargaan mereka kepada jemaah tabligh atas usaha mereka menyebarluaskan doktrin deobandi dalam program khuruj mereka.Begitu juga dalam wikipedia deobandi disenarai organisasi yang bernaung dibawah mereka.

   Hanya mereka yang rajin mencari maklumat tambahan sahaja yang akan tahu hal tersebut.sebaliknya mereka yang taqid buta hanya kepada bayan dari eldest@amir mereka tak akan jumpa maklumat tersebut.Macam orang UMno yang hanya baca utusan/berita harian/TV1,TV2/TV3 ....tak akan jumpa keburukan UMNO.

   Kami akan tulis satu artikel berkaitan "KENAPA ISLAM PERLU ADA JAMAAH/ORGANISASI"

   Delete
 64. sambungan....Kalau ada yg tolak politik islam, bersekongkoL/ cenderung ke arah parti nasionalis/sekular, tu bukan TABLIGH, tapi dahTERBALIK... Kalau ada yg keluar 40 hari, tanpa belanja cukup (cthnya kelua 40 hari bagi 10 hengget je untuk anak bini)- tu namanya TAK-BALIGH, kalau ada yg keluar 4 bulan, tapi keluarga haru-biru, tu namanya TUNGGANG -TERBALIK.. kalau ada yg keluar straight tanpa khabar berita kpd ahli keluarga, tu namanya TAK-BALIK-BALIK...

  Tabligh yg sebenar adalah mereka menerima segala yg diamalkan oleh Rasulullah S.A.W. & para sahabat radiyallahu-anhum dan sentiasa cuba menyampaikan dakwah dgn cara yg terbaik... saya cukup hormat dan sayang dgn usaha ini kerana sunnah yg diamalkan oleh mereka ketika khuruj/ keluar begitu ketara (mirip2 dgn usaha dakwah Rasulullah ketika baginda di Mekah)

  Kepada admin, drpd mencari kesalahan jemaah ini, lebih baik cermin dulu diri sendiri (termasuk cermin jugak jemaah PAS)... ingat, tiada jemaah yg betul2 sempurna di dunia buat masa ini... melainkan setelah keluarnya alMahdi-almuntazhar & Nabi Isa...

  Kepada siapa yg terasa dirinya sebahagian drpd tabligh, jgn terlalu taksub dgn jemaah anda... tambahkan ilmu di dada dan jgn hanya tahu menyebut- keluar lagi dan lagi, nanti Allah akan ajarkan ilmu kat kita (amboi... malasnya menuntut ilmu)... Iman & amal yg kuat, tapi kalau lemah dr segi ilmu- masih mudah untuk syaitan perdaya...

  Kepada admin, sy nak tanya satu (1 sahaja)...
  1. Berdasarkan keadaan semasa, adakah keadaan kerajaan & masyarakat Malaysia hari ini nak disamakan dgn situasi Rasulullah S.A.W. & para sahabat ketika di Mekah/ Madinah?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Secara umumnya kami setuju dengan pandangan sdr itu.Untuk isu 'tiada jemaah yang betul'kami tidak setuju sebab kami dah baca satu blog karkun yang kritik PAS.Maknanya check and balance la....

   Kami tak marah mereka kritik malah kami tak komen apa-apa dalam blog tersebut.

   untuk soalan sdra...

   Kami cenderung untuk mengambil kedua-dua periode berdasarkan sudut tertentu.Dari segi tarbiyah dan kefahaman islam ,kita ambil mathode Makkah.manakala dari segi politik kita ambil mathode madinah sebab PAS telah ada pengalaman memerintah negeri.

   adakah sdra puashati dengan jawapan kami?

   Delete
 65. karkun yg kritik @ asyik cari kesalahan pas tu bukannya karkun, tp seorang CARTOON... kpd pas yg asyik mencari kesalahan tabligh pulak, tu bukan pas, tapi BudakPASTI...

  errr... sy tak tulis pun 'tiada jemaah yg betul', tapi sy tulis tiada jemaah yg betul2 sempurna... sdra kena faham, sikap TAKSUB kepada mana2 jemaah tidak baik untuk kesihatan, termasuklah kpd pas atau tabligh... Taksub kpd Allah SWT, Rasulullah SAW itu adalah dituntut. oleh itu, perbandingan yg nyata (situasi terkini & sejarah) kdg2 agak berbeza... di sinilah pentingnya ilmu/ maklumat... bkn sekadar tgk tenet, suratkabo, tv, atau dengar2 ckp org je... tapi jumpa dgn org2 alim satu2 jemaah dan juga pengikut2nya...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kami hendak memberi satu gambaran mudah supaya anda faham situasi sebenar antara agama dengan jemaah.Perumpamaannya adalah seperti kereta dengan pemandu.Agama adalah kereta manakala pemandu adalah jemaah.

   Kalau kita nak tahu tentang kereta(agama) kena tanya tukang buat(engineer kereta)manakala nak tahu tentang pemandu(jemaah) kena tanya pemandu atau keluarga pemandu tersebut.

   Bila kita nak tahu tentang islam boleh dirujuk kepada al quran dan hadith sebaliknya nak tahu sejarah hidup Rasulullah saw sebahagian besarnya melalui catatan sejarah oleh para ulama.Maknanya ada 2 manuskrip yang berbeza untuk 2 perkara yang berbeza.

   Kita tahu keujudan jemaah tabligh adalah melalui manuskrip yang ditulis oleh para ulama tabligh (deoband) sendiri melalui kitab-kitab klasik mereka.Kita tidak akan jumpa sejarah jemaah tabligh melalui al quran atau hadith.PERBEZAAN INI ANDA KENA FAHAM BETUL-BETUL.....

   Terkadang maklumat dalam kitab-kitab klasik tersebut tak semua orang tabligh tahu walaupun sudah bergiat lama puluhan tahun khususnya orang melayu sebab semua sumber maklumat tersebut adalah dalam bahasa URDU dan TAMIL yang asing bagi orang melayu.

   Melalui teknologi zaman kini maka ia memudahkan kita mendapatkan kitab-kitab tersebut.Seorang yang bijak akan mengambil 2 tindakan iaitu membaca dan bertanya.Manakala yang kurang cerdik akan terus bertanya tanpa mengetahui maklumat awal.Macam kita nak ambil periksa undang-undang JPJ,akan diberi satu buku soalan contoh untuk dijawab dan nota ringkas sebagai persediaan menghadapi ujian sebenar.

   Maka begitulah kita nak tahu tentang jemaah tabligh kena baca kitab klasik mereka dan kemudian baru bertanya orang alim mereka supaya kita tidak mendapat maklumat yang salah.

   Delete
 66. sbg contoh... munkin betul, munkin salah- kalu salah tlg betulkn:

  dr segi sejarah:
  1. Pas- memperjuangkn masyarakt & pemerintahan Islam, siasah menuju keredhaan Allah SWT,
  Tabligh- usaha atas iman & amal, seruan islam kepada muslim & kafir
  2. Pas- Malysia- Tuan Guru Haji Ahmad Fuad Hassan (1951-1953)- sblm Malaya Merdeka
  Tabligh- India- Maulana Muhammad Ilyas Kandahlawi 1920-an -kejatuhan DaulahUthmaniyyah
  3. Pas- dikaitkan dgn Assyahid Hasan AlBanna, Ikhwanul Muslimin, Hizbul Muslimin
  tabligh- dikaitkan dgn Ulamak di Deoband-India, Salafi, non-political

  Keadaan semasa:
  1. Pas- Ulamak2 ramai, ustaz2 ramai, profesional ramai, popular di malaysia.
  tabligh- Ulamak x ramai, ustaz lagi la x ramai, profesional ramai, yg jahil2 lagi la ramai..

  2. pas- byk buat kuliah,ceramah, penonton ramai- tapi pasif, yg nak gerakkan x ramai...
  tabligh- bayan, tazkirah byk, penonton x ramai, penggerak ramai.

  3. pas- nak join kena isi borang, yuran, ceramah mesti kutip derma, program byk yg guna paperwork, mesyuarat sblm program.
  tabligh- nak join xyah isi borang, xde yuran, xpernah kutip derma/ bantuan, keluar duit sendiri bila khuruj, program xde paperwork, hari2 mesyuarat.

  4. pas- jumpa org waktu culaan/kempen, target org ikut daftar pengundi/ yg ada potensi utk jadi ahli. Ajak usrah di markaz/masjid- ajak join jd ahli/ pangkah pas.
  tabligh- jumpa semua org xkira siapa setiap hari. Ajak muslim solat berjemaah di masjid- ajak keluar 40hari.

  5. pas- jumpa org ckp pasal kerajaan, negara islam, kebajikan, xlupa juga kutuk sket2.
  tabligh- jumpa org cakap kebesaran Allah SWT, sunnah Nabi, xde kutuk2..

  6. pas- ramai penyokong, tapi xramai yg nak nolong time buat kerja... popular di kalangan golongan yg ikhlas dan berfikiran luas.
  tabligh- xde penyokong, yg menyampah dgn tabligh berlambak, tapi semua org tabligh buat kerja.. tidak popular di kalangan masyarakat...

  7. musuh PAS- BN, UMNO, golongan yg menindas, golongan buta hati, golongan pemfitnah, media2 gerombolan (tv3suku, utusanMeloya)- Pentaksub PAS sendiri
  musuh tabligh- org2 yg memperlekeh usaha ni, org2 kafir yg benci Islam, pakcik2/makcik2 perambat dgn penyapu pun ada.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kalau dalam bidang ilmu hadith pun islam mengutamakan pandangan majoriti untuk mensabitkan status sesebuah hadith bermakna dalam memilih jemaah juga kita wajib memilih jemaah yang paling ramai ulama@orang alim yang terlibat dan berada didalamnya.Dalilnya:

   Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda yang bermaksud: "Sesungguhnya umat aku (umat Islam) tidak akan berhimpun dalam kesesatan. Jika kamu melihat perselisihan (dalam kalangan mereka), maka hendaklah kamu mengikuti sawadul a'zhom (majoriti umat Islam). Sesungguhnya, sesiapa yang terasing, maka dia akan terasing dalam neraka" (Hadits riwayat Ibn Majah)

   Daripada Ibn Umar رضي الله عنهما, bahawa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda lagi:"Sesungguhnya Allah سبحانه وتعالى tidak akan menghimpunkan umat ini (umat Islam) dalam kesesatan selama-lamanya. Yadd (tangan: bantuan) Allah itu bersama-sama jama'ah. Maka, hendaklah kamu mengikuti sawadhul a'zhom (majoriti umat Islam)" (Hadits riwayat al-Hakim daripada jalan ad-Dhiya' al-Maqdisi)

   ulama menyatakan sawadhul a'zhom(majoriti umat islam) ialah majoriti para ulama.Ulama yang menyokong gerakan islam (PAS,Ikhwanul muslimin,Hamas dll)lebih ramai dari jemaah yang lain.Maknanya......

   Delete
  2. sila baca artikel ini sebagai pencerahan

   http://www.tranungkite.net/v7/modules.php?name=News&file=print&sid=1339

   Delete
  3. Terimakasih atas info2 pencerahan di atas...

   cuma, teguran saya- alangkah indahnya jika semua jemaah Islam di Malaysia (yg ikhlas/tiada kpntingan peribadi & mengikut Ahli sunnah wal jamaah) boleh bekerjasama- saling tolong menolong menegakkan kalimah Allah SWT di mukabumi Malaysia ini...
   bersama-sama seru manusia kepada iman & yakin yang betul kpd Allah SWT, sama2 berusaha amar makruf nahi munkar... rapatkan jurang @ seboleh2nya kurangkn mencari kesalahan satu sama lain... satukan hati, satukan fikrah- ingin melihat suatu taraf kehidupan yg lebih baik, dlm ertikata
   - pemerintah dan masyarakat yg diredhai oleh Allah SWT- NEGARA YG BAIK & MENDAPAT KEAMPUNAN TUHAN...

   Delete
  4. Tolong-menolong dan bekerjasama adalah satu bab dan menegur@cegah kemungkaran adalah satu bab yang lain.Kesilapan JT adalah menyamakan dua perkara diatas atas satu nama(istilah)iaitu khuruj.

   Jemaah tabligh boleh dikatakan berjaya mengajak yang makruf tetapi mereka gagal mencegah mungkar disebabkan takrif atau definasi nahi mungkar tersebut telah disalah ertikan oleh eldest-eldest mereka.

   Sila baca teguran orang lama dalam tabligh akan kepincangan yang berleluasa itu di sini:http://dakwahassunnah.blogspot.com/2010/06/bab-3-dua-prinsip-dalam-piawaian-as.html

   Delete
  5. Sambungan...

   Sebelum sebok2 nak pergi usaha Khuruj tu belajar la dulu Al Quran, Sembahyang itu Fardu dan Al-Fatihah itu adalh rukun maka mengikut kaedah Fiqh wajib bg setiap mukallaf untuk belajar sehingga pandai baca Fatihah mengikut kalam Arab seperti yang diajar oleh Nabi, wajib bg setiap mukallaf untuk mencari guru untuk bertalaqqi belajar Fatihah, wajib bg setiap mukallaf utk meluangkan masa untuk belajar. Kata ulama, sampai masa baligh setiap muslim itu maka sudah taklif syar'i baginya, sudah wajib solat, puasa dll. Bagi menguasai Al-Fatihah (Quran) pula setelah baligh maka Muslim itu wajib belajar Quran(Fatihah) sehingga betul & tepat bacaan nya mengikut syara'. Kata ulama, ghalib(kebiasaannya) tempoh masa utk seseorang itu menguasai Al-Quran adalah sehingga 5 tahun, JIKA selepas umur 20 tahun masih belum betul bacaan Fatihah nya maka setiap saat org itu berada dalam DOSA, mengenai solat beliau sesetengah ulama berpendapat sah tp tidak sempurna dan berdosa, kata sesetengah ulama lain tidak sah solat dan berdosa kerana tidak mahu belajar untuk menguasai Rukun dan Syarat2 sah solat.
   Saya ada juga kenalan karkun yang sudah mengikuti Tabligh setelah sekian lama dan sekarang sudah berumur 40an tapi masih lagi tidak pandai baca Quran, tapi tetiap hari baca Hadis- Apa sebenarnya Iman yang diperkukuhkan dalam usaha Tabligh ini??? apa amal nya??? Apa matlamatnya?? Islam apakah yang cuba dibawa???
   Mengenai mencari Ilmu pula, adalah lebih aula dan dituntut untuk mengambil Ilmu dari Qariah, daerah dan seterusnya negeri tempat pencari Ilmu itu bermastautin seperti yang dilakukan oleh Golongan Salaf dahulu, Imam Syafi'i, Bukhari dsb, jika sekiranya dinegeri tempat mastautin sudah tidak mempunyai Ulama' lg untuk mengajar Ilmu yang diperlukan maka harus dan dituntut untuk mencari Ilmu diluar negerinya. Maksudnya belajar la dulu asas2 Agama kat Imam2 dan ustaz2 kat tpt masing2 sebelum dok pegi jauh tu...
   An-Nisa ayat 115 - Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.

   Tutuplah Telinga dan tutup la mata kalian daripada mencari kebenaran dan menerima petunjuk (hidayah) dan selesa lah kalian dengan kesesatan...

   Kesimpulannya: Sekiranya Saudara2 ku dari Jamaah Tabligh sudah berada selama berpuluh2 tahun dalam usaha Iman dan amal ini tapi masih lagi tidak berubah dengan perangai lama, hati penuh dengan sifat mazmumah, masih lg tidak Siddiq dan Amanah dalam segala hal maka dapat disimpulkan bahawa jamaah yang kalian sertai ini tidak memberi manfaat untuk meningkatkan Iman.
   "Tidak boleh bersusah payah mengadakan perjalanan kecuali ke tiga masjid, iaitu al-Masjid al-Haram (di Mekah), Masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam (di Madinah) dan Masjid al-Aqsa (di Palestin)"(HR Bukhari, no. 1115 dari jalur Abu Hurairah)
   Semoga bermanfaat- WaLlah A'lam
   AbdiLlah

   Delete
 67. Jadi, izinkn sy buat kesimpulan:

  1- kegagalan tabligh dalam nahi munkar itulah pas kena teruskan peranan...
  Kegagalan pas dlm jumpa lapisan golongan masyrakat (cth- pergi ke setiap rumah) itulah tabligh kena teruskan peranan...
  2- kegagalan tabligh dlm kefahaman & menyampaikan ilmu2 syariah & politik islam itulah pas kena teruskan peranan...
  kegagalan pas dlm mengusahakan sunnah & tuntutan atas diri setiap individu (misalnya solat berjemaah di masjid)itulah yg tabligh kena teruskan...
  3- Kegagalan tabligh dalam menterjemahkan bahawa islam dan politik tdk dpt dipisahkn itulah pas kena teruskan peranan...
  Kegagalan pas dalam men-psycho/ mendekati org2 sekular @ mereka yg meninggalkn solat itulah tabligh kena teruskan peranan...

  INGAT, tabligh, pas, ikram, hizbuttahrir, abim, ilmu, irf, ikhwanul muslimin, salafi, isma, geng2 pondok, hamas- bukanlah ISLAM... Islam yg dibawa oleh Rasulullah SAW hanyalah SATU... semua ini hanyalah ikhtiar secara kelompok/jemaah untuk memperbaiki diri, masyarakat, pemerintah- ke arah nilai2 Islam secara individu, masyarakat dan negara... dlm ertikata lain, untuk menyelamatkan ummah di dunia & akhirat...

  oleh itu, SIKAP TAKSUB kepada PAS, TABLIGH dan lain2 membawa diri kita menjadi rabun/buta malahan sentiasa menyalahkan satu sama lain... masing2 ada kekurangan yg boleh di'cover' antara satu sama lain... be a flexible, knowledgeable, tolerate, humble, and ready for any mission in different situation lillahi taala... AMBIL ISLAM SECARA MENYELURUH... jgn mendabik dada, jgn angkuh...

  jadilah golongan ghuraba' yg tlh dijelaskan oleh Rasulullah SAW dlm hadith akhir zaman... sentiasa mendekatkan diri dgn golongan ulamak (bg aku yg terbaik di Malaysia adalah TGNA), kerana sebaik2 sahabat adalah sahabat yg semakin kita bergaul dengannya, terasa semakin hampir dgn pencipta kita...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Tn maharaja...

   Pada kami kesimpulan anda itu sebenarnya tidak ikut kaedah islam.Pas adalah sebuah organisasi yang berdiri atas platform yang jelas iaitu berdasarkan al quran dan sunnah (baca perlembagaan PAS).Maknanya keujudan PAS menepati sunnah Nabi saw.

   Contohnya ada keahlian,baiah (janji taat setia),ada carta kepimpinan (majlis syura,pemimpin utama,dewan pemuda,dewan muslimat dll)

   Kalau anda buka kita-kitab sirah maka anda akan jumpa portfolio para sahabat sebagai contoh Saidina Abu Bakar dan Umar disebut sebagai Wazir,Huzaifah sebagai setiausaha sulit dan berbagai portfolio yang lain.

   Istilah 'para sahabat' itu sendiri bermaksud organisasi sebab ada dikalangan muslim yang hidup dizaman nabi tapi tak di sebut sebagai sahabat contoh Uwais al qorni.

   Tn maharaja,

   Dalam islam hukum Fardhu terbahagi 2 iaitu fardhu ain dan fardhu kifayah.Rasanya tak perlu kami perincikan sebab kita semua dah sedia maklum takrifnya.Hukum berdakwah adalah fardhu kifayah(orang lain dah buat kita tak payah) manakala hukum melantik pemimpin yang hendak menegakkan islam adalah fardhu ain.(dalam kontek sekarang ialah mengundi dalam PRU)

   Tujuan utama mengundi itu adalah untuk mencegah kemungkaran.Ia merupakan fardhu ain berdasarkan hadith sahih (tangan,lisan dan hati).Adalah tidak tepat dan tersasar jauh dari roh islam bila anda berpandangan BILA PAS DAH BUAT TABLIGH TAK PAYAH....

   Anda kena bezakan antara fardhu ain dan fardhu kifayah serta fiqh aulawiyat supaya kesimpulan anda lebih tepat,mesra dan betul.

   Delete
 68. Salam dan semoga diberi petunjuk dan hidayah kepada kita semua..

  Sudah2 lah dok cerita pasal keburukan jamaah tabligh nih, memang diorang takkan faham sbb hati diorg telah tertutup. Mereka ni mengutamakan Tabligh lebih daripada sifat Siddiq dan Amanah padahal 2 sifat ini lebih aula utk individu Muslim sebelum kita fikir untuk muslim yang lain..., kena siddiq&amanah terhadap diri sendiri dulu pastu keluarga, kaum kerabat terdekat, jiran2..., harta, majikan, org2 yang disekeliling kita, makhluk2 disekeliling kita dulu... Tunaikan kan siddiq&amanah terhadap Islam dan Iman tu dulu dengan belajar Ilmu agama bermula dari asasnya, jgn terus dok lompat terus ke Maqam Syukur, Sabar dan Redha untuk menjadikan diri tu konon2nya zuhud, sedangkan tampa Ilmu tak mungkin Islam, Iman dan Ihsan itu melekat dalam diri. Kalau selalu kerja dok tipu masa and tipu majikan n pecah amanah dan duit gaji tu kita buat makan yang mana hasil duit haram itu tentunya menggelapkan hati-hati kita dan Syaitan akan membisikan dalam hati kita dengan rasa Iman yang palsu. Sebab tu la masuk Jamaah Tabligh selama berpuluh2 tahun tapi hati masih lagi JAHAT, sifat amarah masih lagi dok melekat dalam hati, masih lagi tidak amanah, pada masa sama tidak mendidik orang2 dibawah tanggungan masing2 dengan asas fardu ain, tetiap hari dok baca hadis(taklim) untuk keluarga sedangkan hadis itu menyesatkan bagi org2 yang tidak Faqih dalam Ilmu agama dan haram bagi orang awam mengambil apa2 hukum daripada hadis...
  Barangsiapa yang menerangkan sesuatu hadis tampa berlandaskan Ilmu maka sekiranya maksud yang diterangkan adalah tidak sama dengan maksud sebenar Nabi adalah dikira berdusta diatas nama Nabi dan barangsiapa yang berdusta atas nama Nabi telah mengambil tempat nya di Neraka (Hadis).

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kami setuju dengan pandangan tn abdillah.Tetapi kami terpaksa juga memberi pencerahan kepada komenter yang masuk dalam blog ini khususnya daripada karkun tabligh.Samaada mereka mahu terima atau tidak..... kami sudah menjalankan tugas sebagai da'i yang menyampaikan kebenaran.....Selebihnya kami serah kepada Allah.

   Delete
  2. Dalam keluarga saya ada juga ahli JT. Memang seperti yang kita semua duga bahawa saudara saya tu tak ada asas agama, sekolah pun sekolah menenengah aliran biasa lepas tu sambung belajar pun dalam bidang perniagaan tetiba bila habis belajar terus bergiat aktif dalam JT.
   Kalau tn Jundullah perhatikan ciri2 ahli JT ni
   1) mereka asalnya tidak mempunyai asas Islam yang sempurna (Fardu ain)
   2) Setelah sekali mengikuti JT maka terasa kesal terhadap hidup2 sblm ini tampa Iman dan kekal dlm JT utk tambah Iman
   3) Mereka ingin sgt utk mencapai darjat Iman yang tinggi, semua makhluk disekeliling ini adalah fitnah dan mesti melepasi cabaran ini utk kekuatan Iman
   4) Bagi Mereka Iman dulu baru Islam, kuatkan Iman dulu walaupun belum faqih dlm mslh rukun Islam sedangkan kita org awam yg jahil ni Islam dulu melalui keturunan, kemudian tuntut Ilmu Tauhid untuk Iman, Ilmu utk Ibadah melalui asas fiqah, kemudian Ilmu untuk menjaga Hati untuk menuju Ihsan.
   Bagi kita Iman itu akan bertambah setelah kefahaman ttg Agama dan bertambah setelah beramal, bertambah setelah melalui setiap ujian dan cabaran.
   Saya cuba beberapa kali untuk berbincang utk menturuh beliau belajar asas Fardu Ain dulu sblm dok berenang jauh kedalam lautan kesufian (hal berkaitan Iman dan Fitnah dunia) tapi seperti diduga saudara saya tu mmg taknak utk bincang, kejap je dah lari dan sgt cepat naik angin, walaupun stlh sy baca surah Al-Mujadalah ayat 11 pun masih lg taknak dgr. Saya bgtau dia bahwa dalam hati tu ada sifat mazmumah dan dia mengaku tp camtu lah... memang sangat susah... memang benar lah Firman Allah dlm surah AnNisa 115 tu, lebih kurang maksudnya: org yg sesat/menyeleweng ni dia akan rasa selesa dgn kesesatannya(dan menyangka yg lain tu adalah salah)dan Allah membiarkan mereka ini berleluasa dalam kesesatan sehingga di masukkan ke Neraka Jahannam.
   1. Mereka hanya mengambil hadis-hadis tertentu sahaja dan meninggalkan yang lain. Membaca dan syarah hadis tampa Ilmu dan saya pun tak pasti adakah maksud hadis yg disyarahkan itu menepati maksud yang dinyatakan oleh Rasulullah.
   2. Mereka ini telah diberi petunjuk tp tidak mahu menerima petunjuk dan menganggap nasihat org yg diluar likungan Jamaah mereka itu adalah tidak menepati pegangan dakwah dan sunnah yang mereka ikuti.
   3. Mereka tidak mengikuti kumpulan org2 Mukmin yang majoriti(Ahli Sunnah Wal Jamaah)

   Habis tu macamana ni tn Jundullah...sekarang saudara sy tersebut telah mendidik anak2nya untuk masuk dalam firqah mereka yang dirasakan terbaik, kaum keluarga kami yang lain tu disifatkan terlalu Hubbu-Dunia...

   Mereka lebih utamakan safar ke India/Pakistan/Bangladesh lebih daripada ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Bertahun2 mengumpul duit semata-mata untuk mendapat keberkatan dan peningkatan Iman disana, Subhanallah..

   Semoga Allah akan memberi Hidayat kepada mereka untuk menuntut Ilmu dan diberi kefahaman dalam Agama Allah yang Mulia ini, semoga mereka beransur2 meninggalkan I'tiqad mereka yang menyeleweng dan mengubah Kiblat mereka yang selama ini di India/Pakistan/Bangladesh ke Baitullah.

   Jazakallah-khair

   Delete
  3. Assalamualaikum Pakcik Abdillah..
   saya seorang anak gadis kepada seorg ayah yg membuat usaha tabligh..saya merasakan apa yg Pakcik Abdillah cakap kan benar2 sebuah tuduhan yg berat.
   pertama sekali,berdakwah bukan hanya datang dari Ustaz2 atau Ulama2 sahaja.Dakwah adalah kerja semua manusia,Ummat nabi Muhammad.jadi,jika saudara pakcik ahli perniagaan sekali pun,tidak salah utk beliau berdakwah..asalkan kena pada cara dan adab..mungkin ada cara dan akhlaq saudara pakcik yg tidak kena dengan akhlaq yg sepatutnya ditunjukkan oleh seorg pendakwah,tapi jangankan kerana dia seorg,pakcik menuduh semua org tabligh sama.

   menurut tuduhan pakcik pada perkara :

   "" Mereka hanya mengambil hadis-hadis tertentu sahaja dan meninggalkan yang lain. Membaca dan syarah hadis tampa Ilmu dan saya pun tak pasti adakah maksud hadis yg disyarahkan itu menepati maksud yang dinyatakan oleh Rasulullah ""

   * kami tidak mengambil hadith2 tertentu sahaja dan meninggalkan hadith yg lain..sungguh berat tuduhan itu dan menjurus kepada fitnah.malah saya dan adik beradik yg lain,dihantar ke madrasah2 oleh ibu bapa kami utk hafaz Al-Guran dan belajar Alim & Alimah.yg mana jurusan Alim dan Alimah ini menjurus kepada kitab2 hadith,tafsir Quran,Fiqh,Usuluddin dan lain2 lagi.target kami semua belajar hingga mencapai kitab Daurah Hadith.yg mana Daurah Hadith terdiri dari kitab Sohih Al-Bukhari,Sohih Muslim,Tirmizi,Abu Daud,Nasa'i,Ibnu Majah.disini kami banyak belajar dan menghafaz hadith,riwayat,sanad dll..membezakan antara Hadith sohih,qudsi,maudhu',marfu',dhaif dan lain2 lagi..kami betul2 mendalami hadith,makna dan syarah.jadi,berbalik kepada tuduhan pakcik yg mengatakan kami hanya mengambil hadis-hadis tertentu sahaja dan meninggalkan yang lain sama sekali salah dan tuduhan yg menyakitkan.

   keduanya..

   ""Mereka lebih utamakan safar ke India/Pakistan/Bangladesh lebih daripada ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Bertahun2 mengumpul duit semata-mata untuk mendapat keberkatan dan peningkatan Iman disana, Subhanallah..

   Semoga Allah akan memberi Hidayat kepada mereka untuk menuntut Ilmu dan diberi kefahaman dalam Agama Allah yang Mulia ini, semoga mereka beransur2 meninggalkan I'tiqad mereka yang menyeleweng dan mengubah Kiblat mereka yang selama ini di India/Pakistan/Bangladesh ke Baitullah.""

   **Kami bukan utamakan safar ke India/Pakistan/Bangladesh lebih daripada ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa..abah saya akan buat umrah tahun ni..abah dah buat haji 17 tahun lepas,alhamdulillah..rezeki abah dapat panggilan awal..bagaimana dgn yg lain? bukn mereka tak mahu kesana utk buat haji,tapi mereka belum mendapat panggilan utk kesana.padahal persediaan mereka sudah ada.kami pun seperti org lain.sering merangka waktu dan plan utk membuat umrah..dan alhamdulillah dapat pergi.kami tidak PERNAH mengutamakan safar ke India/Pakistan/Bangladesh lebih daripada ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa..semua lihat kepada keperluan..harap pakcik faham..

   Delete
 69. Assalamualaikum dan selamat petang..izinkan saya seorang gadis yg serba kekurangan ini utk meluahkan pandangan saya.
  terus kepada maksud saya utk adakan sedikit perbualan dgn Pakcik Jundullah..
  saya sangat-sangat tidak menyokong apabila Pakcik mengatakan "Jama’ah Tabligh sebelum melakukan dakwah jarang meninggalkan nafkah yang cukup untuk keluarga, dan bagi yang sudah berkeluarga hendaknya tidak meninggalkan keluarga lebih dari satu minggu"

  First of all,walaupun ada segelintir yg tidak meninggalkan nafkah yg cukup,bukan maksud mereka hendak mengabaikan tanggungjawab.dalam setiap jamaah pasti ada yg baik dan buruknya.mungkin cerita yg pakcik dengar kurang elok dan sounds tidak bertanggungjawab.tapi itu mungkin 10% sahaja.jangan disebabkan setitik nila,rosak susu sebelanga.tapi tolong faham ya,segelintir keluarga redha dgn pemergian suami atau ayah mereka demi agama.dan yakin bahawa nusrah Allah akan datang utk anak2 dan isteri yg ditinggalkan.seperti saya..ayah saya telah buat usaha Tabligh ini selama 25 tahun..tidak sekali pun pemergian dia tanpa redha kami.setiap kali abah khuruj memang abah akan tinggalkan nafkah yg sangat cukup malah cukup utk diberikan kepada saudara2 dan jiran2.
  sangat kejam jika pakcik melabel kan Jemaah Tabligh adalah sesat dan tidak bertanggungjawab.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Wa'alaikumsalam,

   isu yang cik timbulkan diatas adalah mewakili 5% dan masih ada berbaki 95% lagi isu yang lebih besar.

   Pakcik Abdillah di atas menulis berdasarkan pengalaman beliau ditambah pula sebahagian family nye adalah pengikut JT.So cik kena hormati dan berlapang dada dengan rungutan beliau.

   Ada lagi isu-isu yang lebih besar telah kami paparkan dalam artikel yang lain dalam blog ini.Di harap saudari dapat mengambil maklumat tersebut untuk dibincangkan.

   Delete
 70. http://www.youtube.com/watch?v=OzEgwK02Q7k

  kalau tak puas hati juga, pergi jumpa syeikh sendiri

  ReplyDelete
 71. sdr fikori

  cuba anda dengar penjelasan beliau pada minit 32-35.ayatnya ialah "setelah para sahabat bersyahadah dan bertafaqquh fiddin...."

  maksud 'tafaqquh fiddin' ialah mendalami ilmu agama.Sesungguhnya mempelajari ilmu agama (tafaqquh fiddin) termasuk amalan yang paling utama dan termasuk tanda kebaikan pada seseorang. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

  مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِيْ الدِّيْنِ

  “Barangsiapa dikehendaki baginya kebaikan oleh Allah, Maka Dia akan memberikan pemahaman agama kepadanya.”

  Karena dengan mendalami ilmu agama akan mengantarkan kita kepada ilmu yang bermanfaat, di mana setiap amalan shalih dibangun di atas ilmu. Allah ta’ala berfirman :

  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً

  “Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.” (QS. Al Fath: 28)

  Yang dimaksud dengan “huda” adalah ilmu yang bermanfaat dan “din al haq” adalah amal shalih.

  Allah ta’ala telah memerintahkan nabiNya untuk berdoa memohon tambahan ilmu, sebagaimana firmanNya,

  وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً

  “ dan katakanlah: “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan.” (QS. Thaha: 114)

  Al hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berkata : Firman Allah azza wa jalla وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْماً sangat jelas menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Karena Allah tidak pernah memerintahkan nabiNya untuk meminta (berdoa) atas tambahan sesuatu kecuali ilmu

  Dalam program tabligh mereka lebih kepada mengajak umat untuk ghairah beramal dengan berdasarkan fadhilat(kelebihan)amal bukan mengajak umat untuk berlumba-lumba menuntut ilmu.Padahal ilmu itu IMAM ,AMAL ITU MAKMUM. BAGAIMANA BOLEH WUJUDKAN MAKMUN TANPA IMAM DIWUJUDKAN DAHULU?

  Betul jemaah tabligh ada wujudkan madrasah@pondok tahfiz quran/hadith tetapi itu untuk peringkat awal kanak-kanak.Untuk mereka yang 'dikutip' dari mat rempit,artis,dll tu apa makanisme yang di wujudkan supaya memahamkan mereka tentang ajaran islam sebenar??

  Kalau anda kata program khuruj,bayan,taklim dll itu sebagai majlis ilmu maka ANDA SILAP BESAR sebab kami dah paparkan text bayan dan audio bayan yang boleh di dengar dan di tonton dalam youtube dll.Ia tidak lebih macam program tazkirah atau ceramah motivasi sahaja.

  ReplyDelete
 72. Kalau ikhlas tegur pi la jumpa syura tabligh di sri petaling atau di Masjid Banglawali India, bukan tulis di blog, macam pengecut je...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Bab teguran ni dah dilakukan oleh ramai senior tabligh yang dah berpuluh tahun terlibat.Contohnya dalam link ini: http://dakwahassunnah.blogspot.com/2010/06/bab-3-dua-prinsip-dalam-piawaian-as.html

   begitu juga di sini: http://jamaluddinab.blogspot.com/2011/02/taubat-si-jemaah-tabligh-6-fitnah-atas.html

   mereka berdua adalah 'orang dalam' yang sangat berpengalaman maka mereka telah melakukan hal itu.Kalau 'ORANG DALAM' pun mereka tak layan bahkan di 'tendang keluar' macam Dr nasoha apatah lagi kami sebagai orang luar maka sudah tentu teguran kami tak laku.

   l
   Logiknya masalah dalaman jemaah maka sudah tentu ahli jemaahlah yang lebih patut selesaikan bukan panggil orang luar masuk campur.Kami dedahkan MAKA TUGAS ANDA SEBAGAI ORANG DALAM YANG KENA BERTANYA 'BETULKAH DAKWAAN TERSEBUT KEPADA SYURA DAN ASATIZAH TABLIGH ...BETUL TAK??

   Delete
 73. assalam saudara jundullah,sblum nie ramai dok hentam jemaah tabligh kata sesat,sdangkan depa buat usaha dakwah,usaha nabi muhammad s.a.w,kalau saudara nak tau jemaah tabligh sesat ker tak,pi tanya tok guru hadi,beliau sndiri pernah bermimpi didatangi rasulullah s.a.w,dlm mimpi tue nabi memberi tahu tok guru hadi untuk memberitahu jemaah baginda akan tiba di tempat tok guru hadi,maka disuruh dilayan baik2 jemaah tersebut dan keesokannya jemaah tabligh tiba dan tok guru hadi melayan mereka dgn baik,sblum tok guru hdi brmimpi nabi pown beliau mrupakan seorang yg suka hentam jemaah tabligh,nmun sbb mimpi tue lah yg merubah pemikiran tok guru hadi sndiri tnTANG JEMAAH TABLIGH,so kesimpulannya nak kata mreka sesat lagi ka,jumpalah dgn presiden pas sndiri.....

  ReplyDelete
  Replies
  1. wahai sdri ana...

   Kami dah tahu kisah tu tapi kisah yang sdri dengar telah diolah(di ubahsuai) oleh orang tabligh untuk menambahkan ketaksuban mereka.kami ada versi sebenar cerita tu....nak tahu tak?

   Delete
 74. Salam saudara....bagi saya yang pernah ikut jemaah tabligh,saya menyangkal dakwaan-dakwaan saudara. Yang diajar dalam jemaah tabligh sebagai asas mengenal agama.Sesiapa yang jauh dari agama didekatkan,mengajak manusia dari lorong ke lorong tanpa mengira latar belakangnya sama ada dia seorang penagih mahupun dia seorang Perdana Menteri.Semasa keluar tu ada juga dipesan orang-orang lama supaya apabila balik menambah pengetahuan dan pemahaman aga,a dari guru-guru muktabar seperti hal yang keempat saudara maksudkan ilmu dan zikir.Di dalam tabligh dibincangkan dua jenis ilmu iaitu ilmu fadhail yang saudara kata dari fadhail amal itu dan ilmu masail iaitu ilmu-ilmu permasalahan agama sperti fekah dan sebagainya,yang ini perlulah dapat dari guru-guru yang muktabar.Ada juga dalam 6 prisip itu iaititu ikramul muslimin (memuliakan orang lain) ada dibincangkan disitu memuliakan para alim ulama.Boleh saya kata jemaah tabligh ni adalah generator atau pencetus minat kepada agama.Didalam tabligh tidak memfokus kepada isu politik dan lain-lain perkara yang boleh menjurus kepada perpecahan umat seperti perbezaan mazhab.Orang PAS kata UMNO tak betul,orang UMNO kata orang PAS tak betul,jadi siapa yang betul? Ya saya juga tahu ada ahli-ahli jemaah yang cukup taksub dan tidak mahu menerima pandangan orang lain,asyik dengan ilmu fadhail sahaja,ilmu masail tidak mahu hirau.Memang begitulah dalam mana-mana jemaah pun perkara yang sama berlaku,didalam PAS sendiri pun ada.Ada yang degil,dah terlalu syok sangat berdakwah,hal yang wajib dibuat ditinggal.Memang ada pesanan dari orang-orang lama keperluan anak isteri perlu dijaga walaupun sibuk dengan jemaah.Ada juga keluar tu yang bawa anak isteri,yang dipanggil keluar mathurat,keluar berpasangan antara lelaki dan perempuan sama ada suami isteri atau anak dan ibu dan lain-lain,ada aturannya untuk itu.Dakwah ialah ajak dan tabligh ialah sampai,jika kita cuma ajak orang sembahyang perlukah ilmu-ilmu yang tinggi? Bukan semua sahabat-sahabat Nabi berilmu agama tinggi,ada antara mereka yang dihantar jauh untuk berjihad.Di jemaah tabligh perbezaan antara mazhab pun dielak untuk dibicarakan kerana jemaah tabligh ialah jemaah untuk satu dunia dan didunia ini ada pelbagai mazhab,kita diMalaysia rata-ratanya mazhab Shafie,jadi kita bergaduh pula akan perbezaan-perbezaan itu.Takpalah saudara tak tahu,apabila saudara turut bersama keluar walau 3 hari sahaja baru saudara akan tahu.Saya pun tak nak membandingkan mana-mana jemaah,terpulanglah mana-mana yang terbaik untuk saudara.

  ReplyDelete
 75. Salam saudara....bagi saya yang pernah ikut jemaah tabligh,saya menyangkal dakwaan-dakwaan saudara. Yang diajar dalam jemaah tabligh sebagai asas mengenal agama.Sesiapa yang jauh dari agama didekatkan,mengajak manusia dari lorong ke lorong tanpa mengira latar belakangnya sama ada dia seorang penagih mahupun dia seorang Perdana Menteri.Semasa keluar tu ada juga dipesan orang-orang lama supaya apabila balik menambah pengetahuan dan pemahaman aga,a dari guru-guru muktabar seperti hal yang keempat saudara maksudkan ilmu dan zikir.Di dalam tabligh dibincangkan dua jenis ilmu iaitu ilmu fadhail yang saudara kata dari fadhail amal itu dan ilmu masail iaitu ilmu-ilmu permasalahan agama sperti fekah dan sebagainya,yang ini perlulah dapat dari guru-guru yang muktabar.Ada juga dalam 6 prisip itu iaititu ikramul muslimin (memuliakan orang lain) ada dibincangkan disitu memuliakan para alim ulama.Boleh saya kata jemaah tabligh ni adalah generator atau pencetus minat kepada agama.Didalam tabligh tidak memfokus kepada isu politik dan lain-lain perkara yang boleh menjurus kepada perpecahan umat seperti perbezaan mazhab.Orang PAS kata UMNO tak betul,orang UMNO kata orang PAS tak betul,jadi siapa yang betul? Ya saya juga tahu ada ahli-ahli jemaah yang cukup taksub dan tidak mahu menerima pandangan orang lain,asyik dengan ilmu fadhail sahaja,ilmu masail tidak mahu hirau.Memang begitulah dalam mana-mana jemaah pun perkara yang sama berlaku,didalam PAS sendiri pun ada.Ada yang degil,dah terlalu syok sangat berdakwah,hal yang wajib dibuat ditinggal.Memang ada pesanan dari orang-orang lama keperluan anak isteri perlu dijaga walaupun sibuk dengan jemaah.Ada juga keluar tu yang bawa anak isteri,yang dipanggil keluar mathurat,keluar berpasangan antara lelaki dan perempuan sama ada suami isteri atau anak dan ibu dan lain-lain,ada aturannya untuk itu.Dakwah ialah ajak dan tabligh ialah sampai,jika kita cuma ajak orang sembahyang perlukah ilmu-ilmu yang tinggi? Bukan semua sahabat-sahabat Nabi berilmu agama tinggi,ada antara mereka yang dihantar jauh untuk berjihad.Di jemaah tabligh perbezaan antara mazhab pun dielak untuk dibicarakan kerana jemaah tabligh ialah jemaah untuk satu dunia dan didunia ini ada pelbagai mazhab,kita diMalaysia rata-ratanya mazhab Shafie,jadi kita bergaduh pula akan perbezaan-perbezaan itu.Takpalah saudara tak tahu,apabila saudara turut bersama keluar walau 3 hari sahaja baru saudara akan tahu.Saya pun tak nak membandingkan mana-mana jemaah,terpulanglah mana-mana yang terbaik untuk saudara.

  ReplyDelete
 76. Cukuplah penjelasan kami pada awal-awal pembahasan ini bahwa bukti kalian bukanlah bukti, hanya bualan, ; bahwa dalil kalian lebih rapuh dari rumah laba-laba, rapuh dari segala segi, kalau seandainya dalil itu selamat dari satu segi, maka dia tidak akan selamat dari banyak segi. Kalian hanyalah “burung kakatua” dari ucapan sang agen yang sama sekali tidak membawa bukti. Copy from sniper Muslim(please jgn sniper muslim kikiki).
  Pernah dengar kisah sarang labah labah selamatkan Nabi n Abu bakar x?
  Pernah dengar kisah burung hud hud pikir risau bmbang agama sehingga ratu Balqis beriman x?
  kritik pertama: takkan sahabat pergi dakwah kat china lalu himalaya 85 org sume bujang, 80 org syahid xlebih dari seminggu? gila unta apa....
  nak taw kisah mai la mujahadah di jalan Allah...
  From Mat Toya so plis dnt toya more den me.......

  ReplyDelete
 77. beberapa URL blog menjawab salah faham jemaah tabligh dan politik. sila layari dan fahami Jundullah.......
  http://www.tranungkite.net/lama/c12/paswj1.htm
  http://hambalialorstari.blogspot.com/search?q=politik
  http://www.youtube.com/watch?v=OzEgwK02Q7k

  ReplyDelete
 78. dengan kepelbagaian sumber, aqal, pengalaman, nafsu, kefahaman, iman, etc.., sesape pun bole beri pandangan & fikiran kat sini.. hatta budak hingusan, wahabi, salafi, syiah, sunni.. whoever..
  namun hanya mereka yg diberi taufiq & hidayah oleh ALlah swt yg akan memahami agama ini sebaiknya lalu mengamalkannya persis kaedah & sunnah Nabi saw..

  untuk selalu, rajin & bersungguh²lah mintak dgn ALlah supaya dipimpin, ditunjuk & dituntun melalui jalan yg benar, sebagaimana laulan & kefahaman yg telah diberikan kpd para sahabat dahulu ...

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...