Friday, 13 July 2012

PERANAN POLITIK DALAM DAKWAH: Kita Perlu Belajar dari Sirah


Allah telah menetapkan risalah penciptaan manusia, iaitu beribadah kepada-Nya, kemudian menjadikannya khalifah dalam rangka membina kemakmuran di muka bumi bagi para penghuninya yang terdiri dari manusia,jin,haiwan dan alam semesta.

Agar risalah ini menjadi abadi dalam sejarah peradaban manusia, Allah SWT mencipta sunnatullah agar dalam kehidupan terjadi hubungan interaksi 'positif' dan 'negatif' di antara semua makhluk-Nya secara umum, dan di antara manusia secara khusus. Yang dimaksudkan dengan interaksi positif ialah, adanya hubungan tolong menolong sesama makhluk. Sedangkan interaksi negatif ialah, adanya hubungan perang dan permusuhan sesama makhluk. Allah SWT berfirman:

"... Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian manusia dengan sebahagian yang lain, pasti rosaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai kurniaNya yang dicurahkan atas semesta alam. "(Al-Baqarah: 251).

Keabadian risalah tersebut sangat bergantung pada hasil dari setiap interaksi baik yang positif mahupun negatif. Jika yang melakukan tolong menolong adalah orang-orang soleh, yang pada gilirannya mereka saling menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jika berada dalam peperangan, dimenangi pula oleh orang-orang soleh itu, maka pasti yang akan terjadi adalah keabadian risalah.

Tapi jika yang melakukan tolong menolong adalah orang-orang buruk yang bersepakat melaksanakan kejahatan dan permusuhan, dan selanjutnya mereka pula yang memenangi peperangan, maka pasti yang akan terjadi adalah kehancuran.

Disinilah letak politik yang berperanan dalam dakwah. Dakwah mengajak pada kebaikan, melaksanakan risalah penciptaan manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah semua bentuk kemungkaran, sementara politik berperanan memberikan motivasi, perlindungan, keselamatan, fasiliti, untuk merealisasikan risalah tersebut.

Sejarah telah membuktikan, bahawa naskhah-naskhah Al-Quran yang sangat ideal pernah menjadi kenyataan dalam kehidupan sehari-hari umat manusia. Pada zaman Rasulullah salallahu alaihi wassallam, Sahabat yang mulia Saidina Bilal bin Rabah yang hamba sahaya pada masa jahiliyah menjadi orang merdeka pada masa Islam, dan mempunyai kedudukan yang sama dengan para bangsawan Quraisy, seperti Saidina Abu Bakar Siddiq dan Saidina Umar bin Khattab. Ini kerana Islam yang didakwahkan oleh Rasulullah salallahu alaihi wassallam mengajarkan persamaan darjat, sekaligus Baginda sebagai pemimpin umat - dan tidak salah jika dikatakan pemimpin politik umat - menjamin realisasi persamaan darjat itu sendiri.sehingga pernah suatu ketika Baginda marah kepada seorang sahabatnya yang mencela warna kulit Bilal.

Pada zaman yang sama, ketika Nabi salallahu alaihi wassallam  menghantar pasukannya ke negeri Syam, Baginda berpesan agar pasukan itu tidak menebang pohon kecuali untuk keperluan memasak, melarang membunuh anak-anak, perempuan, orang tua yang tidak ikut berperang dan orang yang telah menyerah, beliau juga melarang membunuh orang yang sedang beribadah di gereja,. Ini semua adalah buah dari ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an.

Sepeninggalan (wafat), Rasulullah  digantikan oleh Saidina Abu Bakar Siddiq, Saidina Umar bin Khattab, Saidina Uthman bin 'Affan dan Saidina Ali bin Abi Talib secara berturut-turut. Pada zaman keempat sahabat itu, keadaan yang telah dibina oleh Rasulullah salallahu alaihi wassallam tidak berubah, semua warga dibawah kepemimpinan khilafah menjalankan hak-hak dan kewajipan, untuk mendapatkan persamaan darjat, tidak ada yang dizalimi kecuali mendapatkan haknya, atau berbuat zalim kecuali telah mendapatkan sangsi. Keadaan ini berlangsung sampai masa keemasan Islam di Damsyik, kemudian di Baghdad dan Andalusia.

Tapi seirng dengan perkembangan seterusnya, umat menjauh dari agamanya, kegiatan agama dijauhkan dari kegiatan realiti kehidupan masyarakat sehari-hari, demikian pula sebaliknya, hingga sampailah zaman itu pada generasi kita kini.

Kita bersedih dengan keadaan kita, umat Islam sebagai umat terbesar di alam raya ini, tapi dizalimi hak-haknya, umat Islam sebagai penduduk majoriti di dunia ini, tapi hancur dilekakan musuh dengan permainan dunia sementara, tidak boleh menjalankan syariat agamanya secara kaffah.

Mungkinkah sejarah kita hari ini berulang seperti sejarah generasi pertama umat ini. Sangat mungkin! Tentu apabila kita kembali memenuhi syarat-syaratnya. Antara salah satu syarat2nya ialah dakwah dan politik sebagai instrumen terlaksananya ajaran Islam harus bersatu menjadi karakter setiap muslim, atau dengan kata lain menjadi ahli yang mahir dalam berpolitik lantas dakwah menjadi senjatanya.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...