Saturday, 7 July 2012

Tanda Hampir Kiamat :Ulama Tidak Lagi Di Hormati...Majalah Hidayatullah, Disember 2007.


Akhir-akhir ini banyak umat Islam yang sudah berani mengganggu para ulama dan tidak menghormati mereka lagi, ini adalah salah satu tanda akhir zaman ... padahal dalam Islam, para ulama mendapatkan kedudukan yang sangat penting sekali. Diantaranya adalah apa yang disebutkan Allah swt dalam salah satu firman-Nya:


"Wahai orang-orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu" (Surah An Nisa ': 59)


Dalam ayat tersebut, Allah swt memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mentaati Allah, Rasul-Nya dan ulil amri. Hanya saja ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah ketaatan mutlak, sedangkan ketaaatan kepada ulil amri bergantung kepada ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun maksud dari ulil amri dalam ayat tersebut menurut Ibnu Abbas ra, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Thabari dalam tafsirnya adalah para pakar fiqh dan para ulama yang komitmen dengan ajaran Islam. Sedangkan Ibnu Katsir berpendapat bahawa ulil amri di atas, hanya merangkumi para ulama dan umara (pemimpin). Ini sesuai dengan apa yang kita dapati dalam perjalanan sejarah Islam pertama, bahawa Rasulullah adalah sosok ulama dan umara sekaligus.Begitu juga para khulafa 'rasyidin sesudahnya: Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, begitu juga beberapa khalifah dari bani Umayah dan Bani Abbas.


Namun dalam perkembangan sejarah Islam selanjutnya, sangat jarang kita dapatkan seorang pemimpin negara yang benar-benar faham terhadap Islam. Dari sini, mulakan berasingan antara ulama dan umara. Dalam kedudukan seperti ini, manakah yang harus kita taati terlebih dahulu, ulama atau umara? Kalau kita perhatikan ayat di atas secara saksama, akan kita dapati bahawa ketaatan kepada ulil amri bergantung kepada ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya. Sedang orang yang paling mengetahui tentang perintah Allah dan Rasul-Nya adalah para ulama, dengan demikian ketaatan kepada para ulama didahulukan daripada ketaatan kepada umara, kerana umara sendiri wajib mentaati ulama yang komitmen dengan ajaran Islam. Dalam hal ini Ibnu Qayyim dalam bukunya "I'lam Al Muwaqi'in" (1/9) menyatakan: "Pendapat yang benar adalah bahawa para umara 'hanya boleh ditaati jika mereka memerintahkan kepada sesuatu yang berdasarkan ilmu, hal itu boleh wujud jika para umara 'tersebut mengikuti para ulama, kerana ketaatan itu hanya diwajibkan pada hal-hal yang baik-baik saja dan berdasarkan ilmu. Oleh itu, kita mentaati ulama, kerana mereka mentaati Rasulullah salallahu alaihi wasallam, begitu juga kita mentaati umara 'kerana mereka mentaati para ulama. "


Maka, sangatlah indah jika para umara dan ulama tersebut saling bekerjasama untuk memimpin, mengajak, dan memerintahkan umat ini kepada hal-hal yang baik dan bermanfaat di dunia dan akhirat, serta melarang hal-hal yang jelek yang akan membawa mudarat bagi bangsa dan umat. Suatu negara akan baik dan maju jika para pemimpin dan ulamanya baik, sebaliknya jika kedua-duanya rosak, maka negara pun pasti akan rosak. Ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Abdullah Mubarak: "Dua kelompok manusia, jika mereka baik, maka masyarakat akan baik, sebaliknya jika mereka rosak, maka masyarakatpun akan ikut rosak, mereka itu adalah para ulama dan umara '. "


Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah saw: "Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu begitu saja dari diri para ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan matinya para ulama, sehingga jika tidak tersisa seorang ulama-pun, maka masyarakat akan mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin , jika mereka ditanya mereka menjawab tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan "(HR Bukhari)


Dalam hadith tersebut Rasulullah salallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa kebaikan dunia serta kebahagiaan suatu masyarakat identik dengan kewujudan para ulama, hal itu kerana melalui merekalah ilmu syari'ah Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Hadith ini menyebar di masyarakat. Jika mereka telah tiada, maka masyarakat akan kehilangan pegangan, sehingga mereka mudah diombang-ambingkan oleh pemikiran-pemikiran sesat, kalau sudah demikian dunia akan rosak, dan semakin dekatlah hari kiamat. Dari hadith tersebut juga boleh difahami bahawa para ulama yang tidak mahu terjun di masyarakat untuk menjelaskan ajaran Islam ini secara menyeluruh dan tidak mahu menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran di tengah-tengah masyarakat, maka kewujudan mereka tidak memberi apa-apa makna.


Mereka hidup akan tetapi pada hakikatnya mereka telah mati, kerana kehidupan para ulama diukur dengan ilmu yang mereka sebarkan di tengah-tengah masyarakat. Maka, tak aneh jika kumpulan-kumpulan sesat mula muncul bagi cendawan di musim hujan, kerana para ulamanya sibuk mengejar jawatan dan kesenangan dunia serta lupa dengan kewajipan mereka yang sesungguhnya, iaitu sebagai pewaris para nabi ... sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah salallahu alaihi wasallam , bahawa masyarakat tidak mencari ulama di tengah-tengah mereka, akhirnya mereka menlantik orang-orang bodoh sebagai pemimpin, sehingga mereka sesat dan menyesatkan.


Dalam ayat lain Allah swt berfirman:


"Allah menyatakan bahawasanya tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para Malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu.Tiada Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana (Qs Ali Imran: 18)


Syekh Abdurrahman Sa'di dalam tafsirnya (1/365) menyatakan bahawa ayat tersebut menjelaskan tentang tingginya kedudukan para ulama di sisi Allah dan juga dihadapan masyarakat secara umum. Kerana Allah menyebutkan mereka saja tanpa menyebutkan kelompok manusia yang lain. Bahkan menyebutkan persaksian mereka bersamaan dengan persaksian-Nya sendiri dan persaksian para malaikat-Nya, serta menjadikan persaksian mereka sebagi bukti atas kebenaran tauhid-Nya. Oleh kerana itu, sudah menjadi kewajipan bagi seluruh uamt Islam untuk menerima kesaksian yang jujur ​​dan adil tersebut. Hal ini menunjukkan juga bahawa para ulama tersebut adalah orang-orang yang adil, dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini harus mengikuti mereka, kerana mereka adalah para pemimpin yang harus dipatuhi.


Dari keterangan di atas, masalahnya menjadi menjadi jelas, bahawa para ulama dalam sebuah masyarakat dan negara mempunyai peranan yang sangat besar, mereka berhak untuk ikut campur dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan maslahat umat, kerana mereka mempunyai bekal dan ilmu yang cukup untuk berbicara masalah tersebut, apalagi kalau hal tersebut dilakukan secara musyawarah dan bersama-sama, tentunya akan lebih kuat dan akan terhindar dari mengikuti hawa nafsu atau sekadar mencari jabatan serta kesenangan dunia, seperti yang dikatakan oleh beberapa pihak. Bahkan dalam kajian ilmu usul fiqh, kita dapatkan bahawa Ijma '(konsensus ulama) merupakan sumber hukum ketiga selepas Al-Quran dan hadith. Hal itu, mengingat bahawa para ulama tersebut tidak akan mungkin berkumpul dan bersetuju hal-hal yang bertentangan dengan syari'at Islam. Yang menarik dalam hal ini, adalah apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'I ketika ditanya oleh seseorang tentang landasan undang-undang dari Al-Quran tentang keabsyahan ijma '. Beliau meminta masa tiga hari untuk merenungkan Al-Quran, setelah itu beliau membaca firman Allah swt:


"Dan Barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman, maka Kami biarkan ia bergelumang dalam kesesatannya, dan Kami masukkan ia ke dalam neraka Jahannam, dan neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali ( Surah An Nisa ': 115)


Imam Syafi'I melihat dalam kalimat Al-Quran di atas, iaitu yang berbunyi: "dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang beriman" sebagai landasan keabsyahan ijma '(konsensus ulama). Adapun keterangannya adalah barang siapa yang menyelisihi jalan atau cara pandang orang-orang yang beriman, dalam hal ini adalah ijma '(konsensus) para ulama, maka dia diancam oleh Allah dengan neraka Jahannam. Padahal secara kenyataannya para ulama itu adalah sebahagian dari umat ini, bahkan jumlah mereka sangat sedikit, namun kerana kapasiti keilmuan mereka, maka kesepakatan mereka dianggap telah mewakili umat Islam secara keseluruhan. Dari sini, kita mengetahui betapa tinggi kedudukan para ulama di tengah-tengah masyarakat. Di sisi lain, ayat di atas memberikan mesej kepada umat Islam untuk selalu bersama dengan para ulama, dan bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui, sekaligus larangan untuk menyelisihi para ulama dengan mengeluarkan pendapat - pendapat aneh yang tidak ada dasarnya dari Al Qur'an dan hadith.


 Semoga Allah swt menjaga kita dari berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan jalannya orang-orang yang beriman. Amin


Dr.Ahmad Zain An Najah, MA


(Kaherah, 14 Disember 2007)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...