Tuesday, 30 July 2013

KISAH PENDIRI FAHAMAN WAHABI YANG GAGAL MENJAWAB SOALAN
 Muhamad bin Abdul Wahab pernah diberi soalan oleh
Syeikh Muhammad bin Abdur Rahman bin Afaaliq
namun Muhamad bin Abdul Wahab TIDAK MAMPU MENJAWAB sama sekali

—————————
Diantara pertanyaan yang diajukan itu ialah tentang surah Al-AADIYAAT, sebagai surah mufashshal yang paling pendek.

Dia menanyakan berapa banyak di dalam surah tersebut

1. hakekat syar’i,
2. hakekat lughawi,
3. hakekat urfi,
4. majaz mursal,
5. majaz murakkab,
6. isti’arah hakikiyah,
7. isti’arah wafaqiyah,
8. isti’arah taba’iyah,
9. isti’arah muthlaqah,
10. isti’arah takhyiliyah,
11. tasybih malfuq,
12. tasybih mafruq,
13. tasybih mufrad,
14. tasybih murakkab,
15. tasybih mujmal,
16. tasybih mufashshal
17. ijaz,
18. ithnab,
19. musawwat,
20. isnad hakiki.
21. isnad majazi,
22. dan apa yang dinamakan majaz hukmi dan aqli,
23. dimana letaknya wadh’ul mudhmar, maudhi’al muzhhar
24. dan sebaliknya,
25. apa yang dinamakan maudhi’u dhamir sya’an,
26. maudhi’ul iltifat,
27. maudhi’ul fashi dan washli,
28. kamalil ittishal,
29. kamalil inqitha’
30. jami’ baina kulli jumlataini muta’athifataini,
31. mahallu tanasubil jumal,
32. wajhut tanasub,
33. wajhu kamalihi fil hasan wal balaghah
34. ijazu qashrin,
35. ijazi hadzfin,
36. ihtiras
37. tatmim ?.

Maka sedikit pun Muhammad bin Abdul Wahhab
tidak bisa menjawab.

العلامة المحقق محمد بن عبدالرحمن ابن عفالق
Syekh Muhamad bin Abdurrahman bin Afaliq sendiri adalah imam besar yg menjadi rujukan pengikut madzhab HANBALI di zamannya

pertanyaan tersebut beliau lampirkan dalam kitabnya
تهكم المقلدين على مدعي تجديد الدين


Wallahu'alam

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...